خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چه طرح و رنگی مناسب دکوراسیون خانه است؟

طرح ها و رنگ های مناسب دکوراسیون خانه_new

فهرست مطالب

چه طرح و رنگی مناسب دکوراسیون خانه است؟ احتمالا این سوال بارها برای شما پیش آمده است.

اگر تصمیم دارید در فضای دکوراسیون خود از چند سطح طرح دار با طرح های متنوع بهره بگیرید باید این نکته را بدانید که برای نیل به یک هدف مطلوب  در چنین ترکیب ھاﯾی در مقاﯾسه با دکوراسیون ھای متشکل از سطوح رنگی ساده ﯾا سطوح رنگی ساده با ﯾک سطح طرح دار به صرف انرژی و وقت بیشتری نیاز دارﯾد.

ایجادھماھنگی در میان طرح ھای مختلف در ﯾک مجموعه باﯾد ﯾک رنگ ﯾا طرح در بین آنھا مشترک باشد تا به اﯾن وسیله رابطه و ھماھنگی در میان طرح ھا اﯾجاد شود. طرح ھای مورد استفاده در دکوراسیون را می توان به چند گروه اصلی تقسیم کرد که ھنگام استفاده از ھر ﯾک رعاﯾت برخی نکات ما را در نیل به نتیجه مطلوب ﯾاری خواھد کرد.

 

 

طرح ها و رنگ های مناسب دکوراسیون خانه_new

رنگ و طرح مناسب دکوراسیون

 

 

رنگ و طرح های مناسب دکوراسیون خانه

 

مجموعه طرح ھای راه راه و چھارخانه، گلدار، تصوﯾری و سنتی از جمله طرح های مناسب دکوراسیون خانه هستند

اﯾن طرح ھا می توانند ﯾک اتاق را بزرگتر، کوچکتر، مرتفع تر ﯾا کوتاه تر جلوه دھند. از آ ه اغلب طرح ھای راه راه و چھارخانه با رنگ ھای ملاﯾم و نجا ک خنثی به کار می روند در بسیاری از موارد مانند سطوح ساده رنگی بوده و تنھا از جذابیت بی ری برخوردارند.

طرح ھای راه راه و چھارخانه را تقرﯾباً شت با ھر طرح دﯾگری و به خصوص با ﯾکدﯾگر  می توان ترکیب کرد چرا که به راحتی نقش پس زمینه برای طرح ھای دﯾگر را می پذﯾرند.برای پوشش دﯾوارھا راه راه عمودی متداول ترﯾن طرح در اﯾن گروه است که بر روی ارتفاع اتاق تأکید می ند.

با اﯾن وجود استفاده از نوارھای راه راه پھن افقی ک برای پوشش دﯾوارھا نیز جذابیت خاصی به فضا می بخشد.

اما راه راه افقی ھر چه پھن تر باشد مناسب تر بوده و نباﯾد برای اﯾن منظور پھنای دن دﯾوارھا به صورت نوارھای موازی افقی ﯾا عمودی به ج ١۵نوارھا از  سانتی متر کمتر باشد.

برای رنگ کر ای استفاده از دو رنگ می توان از دو جنس مختلف ﯾک رنگ استفاده نمود. به عنوان مثال رنگ مات و براق از ﯾک رنگ که در کنار ھم تضادی زﯾبا را می آفرﯾنند.

پارچه ھای راه راه و چھارخانه انتخابی مناسب برای پوشش مبلمان نیز ھستند.

راه راه ھا و چھارخانه ھا به زﯾباﯾی با طرح گلدار ترکیب می شوند؛ چرا که اﯾن طرح ھا خطوط ھندسی آنھا را تلطیف می کند. ھنگام به کارگیری اﯾن طرح ھا از ساﯾزھای مختلف آنھا استفاده کنید.

طرح ھای گلدار که از طرح ھای گل درشت تا گل رﯾز را شامل می شوند برای استفاده در فضای غیررسمی و صمیمی ﯾک اتاق نشیمن و اتاق ھای خواب اﯾده آل ھستند. کار با اﯾن گروه نیز برای دکوراتورھای آماتور بسیار آسان است.

 

 

نشیمن خانه با طرح پرده گلدار و قرمز رنگ

رنگ و طرح مناسب دکوراسیون

 

 

سطوح گلدار به فضا رنگ و لطافت می بخشند.

پارچه ھا و سطوح راه راه و چھارخانه برای اﯾن گروه مکملی بسیار مناسب ھستند.

اگر از پارچه ھای گلدار متفاوت در کنار ھم استفاده می کنید دقت کنید که طرح ھای آنھا به ھم نزدﯾک بوده، از زمینه رنگی مشترکی برخوردار باشند و ھمچنین از نظررﯾزی و درشتی طرح ﯾکسان نبوده و دارای تنوع در ساﯾز طرح باشند.

برای متعادل نگاه داشتن فضا در کنار سطوح گلدار به ھمان نسبت از سطوح ساده استفاده کنید. به عنوان مثال در کنار ﯾک پرده گلدار از دﯾوارھاﯾی با رنگ ساده و با ﯾک کاغذ دﯾواری گلدار از پرده ھای ساده استفاده کنید.

از طرح ھای گل درشت برای فضاھای بزرگتر و ﯾا رسمی تر و از طرح ھای گل رﯾز برای فضاھای کوچکتر و صمیمانه تر بھره بگیرﯾد.

اﯾن طرح ھا که از تکرار ﯾک تابلو ﯾا پانل تشکیل می شوند به دو صورت تک رنگ و رنگی مورد استفاده قرار می گیرند.

کار با اﯾن گروه نسبتاً دشوار بوده و ھنگام به کارگیری اﯾن طرح ھا باﯾد دقت کرد که فضا خسته کننده و شلوغ نشود.

اﯾن طرح ھا برای استفاده در اتاق خواب و سروﯾس ھای بھداشتی مناسب ھستند.

برای اجتناب از شلوغی ھنگام به کارگیری اﯾن گروه ﯾکی از رنگ ھای به کار رفته در طرح را به عنوان رنگ غالب انتخاب کنید و از آن در سطوح و بخش ھای دﯾگر دکوراسیون استفاده نماﯾید تا به واسطه وحدت و ھماھنگی اﯾجاد شده توسط آن تعادل و آرامش در فضا حاکم شود.

بھترﯾن روش استفاده از طرح ھای تصوﯾری استفاده از آنھا در سطوح کوچک است.

اﯾن طرح ھا که شامل طرح ھای سنتی مربوط به ملل مختلف می شود ھمواره جذاب بوده و زﯾباﯾی و غنای خاصی به فضا می بخشند اما ھمیشه باﯾد با دقت و احتیاط از آنھا استفاده کرد.

آسان ترﯾن راه به کارگیری اﯾن طرح ھا در ﯾک کوراسیون ترکیب آنھا با رنگ ھای خنثی است.

پوشاندن ﯾک د کاناپه بزرگ با ﯾک گلیم زﯾبا در فضاﯾی مملو از رنگ ھای خنثی آن را به کانون توجه در اتاق تبدﯾل می کند.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *