دکوربندی آشپزخانه با چند روش ساده!

دکوراسیون رامسین: در این یادداشت قصد دارﯾم در خصوص كارھایی كه می توانيد در آشپزخانه بدون اینکه هزینه ای روی دست خود بگذارید آن را تبدﯾل به مكانی بسيار شاد تبدیل كنيد، نكاتی را براساس تجربیات خودمان در اختیار شما بگذاریم.

قبل از هر چیز یادآور شوم که آشپزخانه برای خانم ھای خانه دار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و شاید بتوان گفت خانه دوم آنها به حساب می آید. چرا که مدت زمان قابل توجھی را در آن سپری می كنند پس باﯾد از ھمه نظر، مكانی شاد و غير كسالت آور باشد. در اﯾن ميان، رنگ آميزی دﯾوارھای آشپزخانه نکته قابل تاملی است! بهتر است برای رنگ آميزی دﯾوارھای آشپزخانه از تركيب ھای مختلف بهره بگیرید.

به طور مثال حتما ضروری نيست تمامی دﯾوارھای آن را به ﯾک رنگ درآورﯾد. اگر آشپزخانه خانه شما حتی تنھا دو دﯾوار دارد، دﯾوارھای آنھا را به دو رنگ تيره و روشن تر از ﯾک طيف رنگی درآورﯾد. اﯾن ابتكار عمل موجب انبساط خاطر بيشتر به ھنگام كار در اﯾن مكان می شود. نكته دیگر، كابينت ھای آشپزخانه است.

از آنجایی که حجم قابل توجھی را كابينت ھا در آشپزخانه به اشغال خود در می آورند، رنگ آنھا نيز اهمیت زیادی دارد. اگر تماﯾل داشته و جرات تغيير رنگ آنھا را دارﯾد، می توانيد برای وارد كردن نشاط بيشتر به آشپزخانه، كابينت ھای بالاﯾی را به ﯾك رنگ شاد مثلا شكلاتی روشن و كابينت ھای پاﯾين را به رنگ شكلاتی تيره درآورﯾد.

حتما متوجه شدیده اید برخی منازل كشوھای كابينت را نیز به رنگی تيره ﯾا روشن تر از رنگ كابينت ھا در می آورند. که البته چنین امری به ابتكار عمل و خلاقيت شما بسشتگی دارد.

همچنین برای شادتر كردن محيط آشپزخانه از لوسترھای فانتزی استفاده كنيد. ولی باید توجه داشت كه نور كافی در سراسر آشپزخانه منتشر شود چون در غير اﯾن صورت با مشكلات مزمن روبه رو خواھید شد. در این حالت استفاده از لوسترھای حصيری و چوبی كه سبكی خاصی ھم دارند توصيه می شود.  كابينت ھا را با چيدن لوازم مختلف آشپزی شلوغ نكنيد. چرا که به ھنگام كار كردن، دچار كلافگی و سردرگمی می شوید.

نکته آخر اینکه از پرده ھا غفلت نکنید. به طور متوسط در ھر آشپزخانه ای حداقل ﯾک و حداكثر  ٣ تا  پنجره وجود دارد. و خیلی خوب است بتوانید از پرده های كوتاه و نازکی برای پنجره ھا استفاده کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.