خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

دکوربندی آشپزخانه با چند روش ساده!

WhatsApp Image 2020-04-29 at 1.05.16 PM

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: در این یادداشت قصد دارﯾم در خصوص کارھایی که می توانید در آشپزخانه بدون اینکه هزینه ای روی دست خود بگذارید آن را تبدﯾل به مکانی بسیار شاد تبدیل کنید، نکاتی را براساس تجربیات خودمان در اختیار شما بگذاریم.

قبل از هر چیز یادآور شوم که آشپزخانه برای خانم ھای خانه دار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و شاید بتوان گفت خانه دوم آنها به حساب می آید. چرا که مدت زمان قابل توجھی را در آن سپری می کنند پس باﯾد از ھمه نظر، مکانی شاد و غیر کسالت آور باشد. در اﯾن میان، رنگ آمیزی دﯾوارھای آشپزخانه نکته قابل تاملی است! بهتر است برای رنگ آمیزی دﯾوارھای آشپزخانه از ترکیب ھای مختلف بهره بگیرید.

به طور مثال حتما ضروری نیست تمامی دﯾوارھای آن را به ﯾک رنگ درآورﯾد. اگر آشپزخانه خانه شما حتی تنھا دو دﯾوار دارد، دﯾوارھای آنھا را به دو رنگ تیره و روشن تر از ﯾک طیف رنگی درآورﯾد. اﯾن ابتکار عمل موجب انبساط خاطر بیشتر به ھنگام کار در اﯾن مکان می شود. نکته دیگر، کابینت ھای آشپزخانه است.

از آنجایی که حجم قابل توجھی را کابینت ھا در آشپزخانه به اشغال خود در می آورند، رنگ آنھا نیز اهمیت زیادی دارد. اگر تماﯾل داشته و جرات تغییر رنگ آنھا را دارﯾد، می توانید برای وارد کردن نشاط بیشتر به آشپزخانه، کابینت ھای بالاﯾی را به ﯾک رنگ شاد مثلا شکلاتی روشن و کابینت ھای پاﯾین را به رنگ شکلاتی تیره درآورﯾد.

حتما متوجه شدیده اید برخی منازل کشوھای کابینت را نیز به رنگی تیره ﯾا روشن تر از رنگ کابینت ھا در می آورند. که البته چنین امری به ابتکار عمل و خلاقیت شما بسشتگی دارد.

همچنین برای شادتر کردن محیط آشپزخانه از لوسترھای فانتزی استفاده کنید. ولی باید توجه داشت که نور کافی در سراسر آشپزخانه منتشر شود چون در غیر اﯾن صورت با مشکلات مزمن روبه رو خواھید شد. در این حالت استفاده از لوسترھای حصیری و چوبی که سبکی خاصی ھم دارند توصیه می شود.  کابینت ھا را با چیدن لوازم مختلف آشپزی شلوغ نکنید. چرا که به ھنگام کار کردن، دچار کلافگی و سردرگمی می شوید.

نکته آخر اینکه از پرده ھا غفلت نکنید. به طور متوسط در ھر آشپزخانه ای حداقل ﯾک و حداکثر  ٣ تا  پنجره وجود دارد. و خیلی خوب است بتوانید از پرده های کوتاه و نازکی برای پنجره ھا استفاده کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *