خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

دکوراسیون آشپزخانه یک خانم کدبانو!

دکوراسیون-آشپزخانه

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: اگر قصد دارید خانه جدیدی را بسازید یا می خواهید تغییراتی در آشپزخانه خود به وجود بیاورید توصیه می کنیم حتما براساس یک طراحی اصولی اقدام کنید.

در وهله نخست فضای موجود را بررسی کنید، سپس نیازھای خود را از یک آشپزخانه یادداشت کرده و با تطبیق امکانات مد نظر خودتان بودجه ای را تخصیص دهید. در قدم دوم از مشاورین طراحی دکوراسیون کمک بگیرید. آنها با علم و تخصصی که در این زمینه دارند راهکار بسیار مفیدی را به شما ارائه می دهند.

چنانچه به فکر بازسازی جزئی و تغییرات اندکی ھستید، اقدامات شما در این خصوص به مراتب کمتر است و فقط کافی است نیاز خود را با بودجه ای که اختصاص داده اید و همچنین سلیقه ای که به خرج می دهید، تطبیق دهید.  

در حقیقت انگیزه شما برای هر گونه تغییر و تحولی به نحوه عملکرد شما از محیط آشپزخانه بستگی دارد. شاهد هستیم، در بیشتر خانواده ها آشپزخانه فقط برای پخت و پز غذا و اعمال مربوطه نیست و بلکه نقطه عطف و گردھم آمدن اعضای خانواده به ھنگام کارھای مربوط به آشپزخانه و صرف دست کم ﯾک وعده از غذاھای روزانه می شناسند.

 کابینت در آشپزخانه چه اهمیتی دارد

آشپزخانه ھا در گذشته آن قدر بزرگ بود که معمولا اعضای خانواده بیشتر وقتشان در آن سپری می شد. و بعد از ﯾک روز کاری، ھمه اعضای خانواده در ھمان آشپزخانه بساط ناھار و شام را پھن می کردند تا دور ھم بنشینند و ضمن غذا خوردن در مورد مسائل روزمره نیز حرف بزنند و تبادل نظر کنند.

در آشپزخانه ھای امروزی ﯾخچال و فرﯾزر و وساﯾل دﯾگر به شکلی تعبیه می شوند که در میان و ﯾا کنار کابینت ھا جا بگیرد و فضای اضافی اشغال نکند و با وجود همین وسایل خانمها دیگر لازم نیست وقت بیشتری را در آشپزخانه باشند.

در گذشته کابینت ھا چندان مورد توجه نبود و تنھا برای جمع آوری وساﯾل آشپزخانه مفید به نظر می رسید، ولی امروزه کابینت ها بخش عظیمی از زیبایی خانه محسوب می شوند و در طرح ھا و رنگ ھا و جنس ھای مختلف، جلوه زﯾادی به محیط می دھند.

آشپزخانه به شکل ﯾک خط افقی:

چنین طرحی مخصوص آشپزخانه ھای کوچک است که فضای کافی برای تقسیم وساﯾل در و دﯾوارھای اطراف ندارد و در نتیجه ھمه چیز در کنار ھم و در ﯾک سو قرار می گیرد.

آشپزخانه به شکل موازی:

 در اﯾن دکوراسیون، طرح کابینت ھا و وساﯾل آشپزخانه بر دﯾوار روبه روی ھم جاسازی می شود. اﯾن طرح برای آشپزخانه ھای بارﯾک و دراز مناسب است.

نکته خیلی مھم در انتخاب طرح برای آشپزخانه اﯾن است که ھر چیز لازم و پر مصرف در دسترس قرار بگیرد و انرژی و وقت زﯾادی برای رسیدن به آن تلف نشود.

به یاد داشته باشیم کابینتی که برای نگھداری ظرف ھای تمیز مورد استفاده قرار می گیرد باﯾد نزدﯾک به ظرفشوﯾی باشد تا پس از شستن و خشک کردن ظرف ھا بتوانیم آن ھا را خیلی زود و راحت جابه جا کنیم. برای اﯾن که به نتیجه بھتر و عملی تری برسید تصور کنید که می خواھید ﯾک کیک درست کنید، آﯾا وساﯾل پخت کیک در دسترس هست؟ آﯾا پرﯾز برق برای استفاده از مخلوط کن و ھمزن برقی وجود دارد؟ آﯾا قفسه ای برای جا دادن قالب و بقیه وساﯾل کیک پزی در اختیار دارﯾد؟ یا مورد دیگری. شما اگر بخواھید سالاد درست کنید، به وساﯾل مورد نیاز پاک کردن، شستن و خردکردن مواد دسترسی دارﯾد؟

به این ترتیب بقیه موارد را بررسی کرده و چیدمان کابینت ها را مطابق با خواسته های خودتان تطبیق دهید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *