خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

در مورد دکوراسیون اتاق کودک بیشتر بدانید

WhatsApp Image 2020-06-15 at 16.57.55

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: کارشناسان معتقد هستند بین دکوراسیون اتاق کودک و تحرﯾک پذﯾری او ارتباط مستقیمی حاکم است. زﯾرا بین کودکان بیش فعال و گونه ای که ما اتاق آنھا را دکور می کنیم و ھمچنین رنگھایی را که انتخاب می کنیم ارتباط مستقیم وجود دارد.

کودکان در اتاقی که از انواع اسباب بازی و عروسکھا انباشته شده است و برای دﯾوارھاﯾش از رنگھای اولیه بسیار تند و روشن استفاده شده است نمی توانند آرامش خوبی داشته باشند!

ما نیاز داریم تا کودکمان در ﯾک اتاق دنج، آرام و ساکت قرار دھیم و آنھا را تشوﯾق کنیم تا آرامش پیدا کنند و استراحت کافی داشته باشند.

زمانی که می خواھید رنگ اتاق خواب کودکتان را انتخاب کنید از رنگھای گرم و شاد مانند رنگھای بنفش کمرنگ، ھلوﯾی، زردکمرنگ (کره ای) و کاکائویی استفاده کنید اگر در اتاق اسباب بازﯾھاﯾی است که پرواز می کند، روی زمین حرکت می کنند مانند انواع ماشین ھای اسباب بازی و ﯾا قطارھاﯾی که دور تا دور اتاق حرکت می کنند وجود دارد سرﯾعاً آنھا را جمع کنید و اتاق را به محیطی آرام و راحت تبدﯾل کنید. سکون و آرامش در اﯾنجا حرف اول را می زند بنابراﯾن وقتی که شما محیط اتاق را آرام می کنید به ھمان ترتیب کودک خود را نیز آرام کرده اﯾد.

اتاقھای کودکان به راحتی با عروسکھا، اسباب بازﯾھا، لگوھا و وسائل دﯾگر تبدﯾل به ﯾک محیط شلوغ و در ھم و برھم می شود به خاطر داشته باشید ھر وسیله ای که صحبت از فعالیت و جنب و جوش دارد باعث می شود که به اتاق فضای بیداری وعاری از آرامش را القا کند، بنابراﯾن عروسکھاﯾی را که آرام و راحت ھستند رنگشان ملیح و لطیف است و به ھیچ عنوان خشونت و شر و شور در آنھا نیست را در معرض نماﯾش قرار دھید و جاﯾی بگذارﯾد که کودکتان به راحتی آنھا را ببیند اما برعکس آن دسته از اسباب بازﯾھاﯾی که بازی کردن با آنھا احتیاج به تحرک و جنب و جوش دارد را در جاﯾی دور از دسترس مانند کمد ﯾا قفسه ھای دربسته اتاق قرار دھید.

 کودکانی که با هم اتاق مشترک دارند:

وقتی که قرار است کودکان ﯾک اتاق خواب را با ﯾکدﯾگر تقسیم کنند، دقت کنید که برای ھر کد ام ﯾک قسمت کاملا مجزا داشته باشند که با نامھای خودشان مشخص شده باشد شما می توانید اتاق را به وسیله ﯾک میز، صندلی، ﯾک جعبه، اسباب بازﯾھا و ﯾا حتی ﯾک کمد به قسمت مساوی تقسیم کنید.

بنابراین برای ھر کدام به طور جداگانه فضایی را تعرﯾف کنید و به ھر دوی آنھا ﯾاد بدھید که چگونه به حرﯾم دﯾگری باﯾد احترام گذاشت.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *