خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

در دکوراسیون خانه تنوع ایجاد کنیم!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (3)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: بهتر است قبل از چیدن مبلمان و طراحی دکور خانه خود را از شر عیب و اﯾرادھای موجود خانه رها کنید.

به طور مثال اگر در و دﯾوارخانه شما تزﯾینات قدﯾمی و از مد افتاده دارد سعی کنید آن را خراب کنید. البته اگر خانه اﯾرادادت اساسی دارد، بھتر است قبل از اقدام به انجام ھر کاری از نظرات یک شرکت طراحی دکوراسیون با سابقه کمک بگیرﯾد و دﯾواری را بدون مشورت خراب ﯾا جابه جا نکنید.

بعضی وقتها تنھا با خراب کردن و جا به جاﯾی بعضی از دﯾوارھای جداکننده می توانید ظاھری زﯾبا و مدرن تر به خانه بدھید و برای اﯾن منظور باﯾد فضای خانه، مورد استفاده ھر اتاق و ارتباط اتاق ھا با ھم را در نظر بگیرﯾد.

می توان عیب موجود روی دﯾوار، سقف ﯾا ھر جای دﯾگر خانه را به نوعی در چیدمان دکور عمدی و نوعی طرح جلوه داد. مثلا آوﯾزان کردن ﯾک کوزه زﯾبا به محل شیر گاز.

ھر دﯾواری را می توانی طبق طرح های موجود خراب کنید. ممکن است تنھا مشکل موجود ھزﯾنه و وقتی باشد که برای اﯾن کار لازم است. البته روشن است که با خراب کردن دﯾوار بین بعضی اتاق ھا و تفکیک ھای خانه، فضا و گنجاﯾش بیشتری خواھیم داشت و بھتر می توانیم به طراحی دکور بپردازﯾم.

البته در مورد خانه ھاﯾی که نقشه بدی دارند، ھیچ کاری نمی توان انجام داد مگر اﯾن که در صورت امکان بعضی دﯾوارھا را جابه جا کرد و البته باز ھم عیب ھای اصلی ساختمان کمتر حل خواھد شد.

گاھی ھم وجود فضاھای بزرگ در خانه ﯾک مشکل است که شما می توانید با افزودن اتاق و راھروھا، فضاھای تفکیک شده و مفیدتری را در خانه اﯾجاد کنید.

بعضی عیب و اﯾرادھا وجود دارد که نمی توان آنھا را با خراب ﯾا جا به جا کردن دﯾوار ﯾا در و پنجره رفع کرد و مجبورﯾم که آن عیب را با توجه به بودجه ای که در نظر گرفته اﯾم، به نوعی تعمیر ﯾا ترمیم کنیم. می توانیم با استفاده از سقف ھای کاذب ﯾا دﯾوارھای پیش ساخته، کابینت ﯾا کاغذ دﯾواری و لکه گیری ھا، آن عیب را مخفی کنیم. به علاوه مثلا شما می توانید گاه با تکرار آن اﯾراد با ترک خوردگی روی سقف ﯾا دﯾوار نوعی طرح و مدل به وجود بیاورﯾد. شما به کمک حقه ھا و روش ھای ساده ای می توانید برخی ترک خوردگی و عیب ھا را با چسباندن کاغذ دﯾواری روی آن از بین ببرﯾد ﯾا برخی اﯾرادھای اسکلتی و نقشه ای را با استفاده از نورپردازی ھای خاص با انواع لامپ ھای ھالوژن ﯾا دﯾگر روشنایی ھا به نوعی رفع کنید.

سعی کنید تا جایی که ممکن است کمتر درگیر کارھای بنایی و معماری شوﯾد و با کمک گرفتن از تنوع رنگ، بافت ﯾا طرح و اثاثیه متنوع و طرح دار، فضاھا را تغییر دھید و عیب ھا را کم رنگ تر جلوه دھید.

البته نقاشی کردن ھم بسیاری از اﯾرادھا را ھمانند نورپردازی می تواند رفع کند. سعی کنید حتی الامکان اﯾرادھاﯾی را که نمی توانید از شر آنھا خلاص شوﯾد، پنھان کنید. می توانید ستون وسط ﯾک اتاق که دوست ندارﯾد دﯾده شود را خیلی ساده با ساختن ﯾک پارتیشن ھم رنگ دﯾوار کناری در کنار ستون ﯾا تبدﯾل مثلا آن قسمت به ﯾک کمد دﯾواری ﯾا اتاقک شیشه ای ﯾا پاسیو به آن ستون ھدف دھید.

ھمیشه برای پنھان کردن ﯾک عیب در فضای داخل ساختمان لازم نیست که آن را بپوشانیم. گاھی نپوشاندن عیب ﯾا تکرار آن موجب کمتر جلوه  کردن آن اﯾراد می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *