خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

در آشپزخانه تنوع ایجاد کنیم!

WhatsApp Image 2020-06-08 at 23.32.56 (2)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: یکی از مهمترین نکات در آشپزخانه اﯾن است که کابینت و دﯾگر فضاھای نگھداری وساﯾل و مواد غذایی فراوانی داشته باشد تا نمای آن آشفته و درھم رﯾخته به نظر نرسد. تا جای بیشتری برای قرار دادن لوازم داشته باشیم.

آشپزخانه ﯾکی از اصلی ترین بخش ھای ھر خانه است که فعالیت ھای بسیاری در آن انجام می شود. بنابراﯾن، با اطمینان خاطر می توانید از رنگ ھای روشن و درخشان که احساس انرژی را با خود به ھمراه می آورند، در آن استفاده کنید. اگر علاقمند نیستید که از چند رنگ بر روی ھر ﯾک از دﯾوارھا بھره ببرﯾد، تنھا ﯾک رنگ را به کار برﯾد. با اﯾن ھمه، استفاده از چند رنگ، آن جا که تقابل ھایی میان رنگ ھا پدﯾد آﯾد، می تواند منظره ی آشپزخانه را مدرن کند. رنگ ھای نارنجی، قرمز، زرد و سبز، حس زنده بودن و شکوه را برای آﯾن آشپزخانه به ارمغان آورده اند.

اﯾن حس حاصل تقابل رنگ ھای دﯾوارھا و وساﯾل است. ھرگاه احساس کنید که نیاز به روحی جدﯾد در آشپزخانه دارﯾد، به آسانی می توانید برخی از خرده وساﯾل را عوض کنید و به جای آنھا جاﯾگزﯾن ھاﯾی با رنگ جدﯾد تھیه کنید .

برخی از شما ممکن است به طرح ھای چھارخانه ﯾا راه راه بر روی دﯾوارھای آشپزخانه علاقه داشته باشید. گھگاه می توان چنین طرح ھاﯾی را از میان کاغذھای دﯾواری ﯾافت. اما اگر طرح دلخواه خود را نیافتید، ناامید نشوﯾد. خودتان دست به کار شوﯾد و الگوی مورد نظر را پدﯾد آورﯾد.

▪ نخست کل دﯾوارھا را به رنگ سفید ﯾا کرم بسیار روشن در آورﯾد. دقت کنید که زﯾرسازی رنگ ھا به درستی صورت گیرد و سطح دﯾوار صاف و ﯾکدست باشد. سپس، نوارھای بارﯾکی از کاغذ تھیه کنید و درون آنھا را با تیغ ببرﯾد. اگر زمینه ی اصلی کرم رنگ است، می توانید برای نوارھا از رنگ ً ▪ اﯾن نوارھا را بر روی دﯾوارھا قرار دھید و درون شان را رنگ آمیزی کنید. مثلا سفید استفاده کنید.

▪ پس از اﯾن که رنگ خشک شد، نوارھا را به صورت افقی قرار دھید تا خطوط افقی را نیز بر روی دﯾوار پدﯾد آورﯾد. برای اﯾن که خطوط صاف و موازی سانتی متری١٠ برای کشیدن خطوط عمودی، بالا و پاﯾین دﯾوار را به فاصله ھای ً باشند، دقت بسیاری لازم است. برای اﯾن منظور، می توانید مثلا علامت گذاری کنید تا بتوانید نوارھا را دقیقاً موازی ھم قرار دھید.

اگر سراسر آشپزخانه سفید باشد، احساس خواھید کرد که در بیمارستان ھستید. از اﯾن رو، برای جلوگیری از سادگی بیش از حد، رنگ ھاﯾی را نیز به طرح خود بیفزاﯾید.

با رنگ ھا و شیوه ھا و طرح ھای مختلف رنگ آمیزی، جذابیت را برای آشپزخانه ی خود به ارمغان آورﯾد. ﯾکی از رنگ ھای جذاب در آشپزخانه، رنگ آبی است. کاشی ھای آبی نیز می توانند ھمین جلوه را پدﯾد آورند.

اگر در زمینه ی اصلی رنگ دﯾوارھا ﯾا کاشی ھا، طرح ھا و خطوطی نیز دﯾده شود، بر جذابیت فضا افزوده می شود. از اﯾن رو، سعی کنید طرحی را برگزﯾنید که بافت آن نیز به دلنشین کردن فضا کمک کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *