خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

خطرهایی که در حمام ما را تهدید می کند!

WhatsApp Image 2020-04-30 at 12.48.10 PM (1)

فهرست مطالب

هشتاد درصد حوادث خطرناک در خانه اتفاق می افتد که بخش عظیمی از آن نیز مربوط به رعاﯾت نکردن نکات اﯾمنی در حمام است. آب و وساﯾل برقی در کنار ھم خطر آفرﯾن هستند. از سوی دﯾگر، وجود کف پوش نامناسب تا حد زﯾادی احتمال سر خوردن در حمام را افزاﯾش می دھد. امروزه حمام در خانه ھای شھری به مکانی برای رفع خستگی و پاکیزه کردن جسم تبدﯾل شده است. فرقی نمی کند که حمام شما کوچک باشد ﯾا بزرگ. رعاﯾت برخی موارد مانند انتخاب کف پوش مناسب، رنگ زﯾبا، دستگاه تھوﯾه و وساﯾل جانبی مناسب می تواند اﯾن مکان را به مکانی دلنشین، آرام و اﯾمن برای تمامی اعضای خانواده تبدﯾل کند.
معمولا کف پوش حمام، سرامیک است. سرامیک در برابر آب مقاوم و از لحاظ طرح و رنگ بسیار متنوع است. از میان انواع سرامیک ھا، سرامیک های شیاردار از امنیت بالاتری برخوردار است و میزان لیز خوردن را تا حد زﯾادی کاھش می دھد. بھتر است در حمام ھایی که کف شیب داری دارد از موزاﯾیک ھایی با ساﯾز کوچک استفاده کنید تا ھم شیب کمتر به نظر برسد و ھم شکستگی و آسیب دﯾدگی در میان موزاﯾیک ھا به وجود نیاﯾد. استفاده از کف پوش بدون لعاب توصیه نمی شود چون پاک کردن اﯾن نوع کف پوش ھا کار بسیار سختی است. 

شرکت دکوراسیون داخلی رامسین

تلفن: ۲۶۱۳۱۱۹۲ 

موبایل: ۰۹۱۲۶۱۰۸۳۲۹ – ۰۹۱۲۳۹۸۷۰۲۱

فکس: ۸۸۶۹۵۱۷۴

اگر حمام کوچکی دارﯾد، به شما توصیه می کنند از سرامیک ھاﯾی به رنگ سفید و دکوراتورھای بژ ﯾا زرد و کرم بسیار روشن استفاده کنید تا نور منعکس شده و فضای حمام بزرگ تر به نظر برسد.
اگر کف پوش از سرامیک سفید و روش شد، بھتر است دﯾوارھا به رنگ قرمز، زرد ﯾا آبی استفاده کنید تا محیط  حمام دنج و گرم به نظر برسد. استفاده از رنگ مورد علاقه در حمام سبب آرامش و به وجود آمدن انرژی در شما می شود.در بسیاری از موارد اتفاق می افتد افرادی در حمام دچار خفگی می شوند. در خانه های قدیمی آبگرمکن اغلب در حمام است و ھمین امر سبب نشت گاز و خفگی می شود.
محیط حمام محیطی مرطوب است و رطوبت بالا برای افرادی که دچار بیماری قلبی ﯾا آسم ھستند ، خطرناک است.
متاسفانه در برخی خانه ھا پنجره یا هواکش نصب نشده است و اعضای خانواده مجبورند درب حمام را باز نگه بگذارند تا ھوای حمام عوض شود اما ھمین موضوع سبب ورود ھوای نامطبوع و مرطوب حمام به داخل فضای خانه می شود. برای از بین بردن بوھای نامطبوع و رطوبت در حمام بھتر است از پنجره ﯾا ھواکش استفاده شود.

حمام محیطی مرطوب است و در صورتی که تارﯾک باشد، محل مناسبی برای رشد قارچ ھا خواھد بود. بنابراﯾن بسیار ضروری است که به گونه ای طراحی شود که حتما نور طبیعی به داخل آن بتابد.

برق گرفتگی از جمله حوادثی است که اغلب در حمام رخ می دھد. تمامی وساﯾل برقی را پس از استفاده از پرﯾز برق بکشید و جمع کنید. برای پرﯾزھای حمام نیز باﯾد از محافظ پرﯾز استفاده کرد. تمامی سیم ھای برق درون حمام باﯾد با روکش عاﯾق پوشانده شوند، به طوری که ھیچ سیمی با آب تماس نداشته باشد.
برای جلوگیری از سر خوردن در حمام، در اطراف وان از کف پوش ھای دولاﯾه حاوی لاتکس استفاده کنید. اﯾن کف پوش ھا به وسیله لاتکس زﯾرﯾن به کف حمام نصب می شود و لاﯾه بیرونی که دارای بافت ناھموار است میزان سرخوردگی را کاھش می دھد. از پادری پلاستیکی نیز می توانید برای کف حمام استفاده کنید. نصب میله ھاﯾی به عنوان دستگیره روی دﯾواره ھای حمام نیز اﯾده خوبی است و می توانید پیش از زمین خوردن با گرفتن آنھا تعادل خود را حفظ کنید.

سوختگی در حمام ھم زﯾاد اتفاق می افتد. بھتر است پیش از آنکه خودتان ﯾا کودکتان را زﯾر دوش آب بفرستید، ابتدا دستتان را زﯾر شیر آب بگیرید. حرارت آب را روی ٣٧ تا ٣۵ درجه که مناسب پوست است تتنظیم کنید.
در صورتی که محیط داخل حمام به گونه ای طراحی شده که در آن شیشه وجود دارد، توجه داشته باشید که اﯾن شیشه ھا باﯾد از جنس پلاستیک ﯾا شیشه نشکن باشد تا موجب برﯾدگی و پارگی شدﯾد پوست در صورت شکستن نشوند.
نظافت حمام موضوع مھمی است که اغلب فراموش می شود. پس از ھر بار حمام کردن، دﯾوارھا و کف حمام را با مواد پاک کننده بشوﯾید و دستگاه تھوﯾه ﯾا پنجره را باز کنید تا رطوبت خارج شود. در درون حمام حتما سطل زباله درپ دار، تمیز و مجھز به کیسه زباله قرار دھید. ھیچ گاه و حوله ھای کثیف را در حمام روی ھم جمع نکنید چون سبب رشد قارچ ھا خواھد شد.

به تازگی سردوش ھایی وارد بازار شده که میزان آب را متعادل کرده و در ضمن فشار آب را بالا می برد. اﯾن دوش ھا در اﯾن روزھا که ھمگی ما باﯾد در مصرف آب صرفه جوﯾی کنیم می توانند کمک بسیار مناسبی باشند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *