خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

جذابیت های فراوان رنگ سفید در دکوراسیون داخلی

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.46.24 (1)

فهرست مطالب

 

دکوراسیون داخلی رامسین: جالب است بدانید که افراد در مقابل رنگ سفید یا جاذبه دارند و یا دافعه! و به طور عام یا نظرشام مثبت است و یا منفی!

سفید با ھر رنگی ترکیب می شود. و برای برای خانه ھاﯾی که قرار است به فروش برسند بهترین انتخاب است. چون کسی که قرار است آنجا را خریداری کند به درستی می داند با این رنگ را با چه رنگهای دیگری ست کند. و نکته مهم تر اینکه این رنگ باعث می شود فضا بزرگتر از آنی که هست جلوه کند. در یک حساب سرنگشتی باید گفت رنگ سفید بی ضررترین رنگ محسوب می شود.

آنچه که باعث تبلیغات بدی برای این رنگ شده است این است که برخی معتقد هستند که این رنگ کسل کننده است و البته در مقابل چنین بینشی برخی نیز در پاسخ گفته اند که چنین بینشی یک برخورد غیر خلاقانه است!

آنهایی که  در حوزه سینما کمی آشنایی دارند به خوبی می دانند که هیچ رنگی به اندازه رنگ سفید نمی تواند برای یک لوکیشن کاربرد مناسب داشته باشد. یک فضای سفید، نور را افزاﯾش می دھد و محیط را جادار، تمیز، آرام و اندﯾشمندانه نشان خواهدد داد.

چنین رنگی بھترﯾن زمینه برای آثار ھنری و مبلمان معاصر را فراھم می آورد و حتما متوجه شده اید که چرا موزه های هنر معاصر از رنگ سفید بیشتر بهره برده اند. از سویی این رنگ به فضا شخصیت می دهد.

کارخانه ھای رنگ سازی معتبر مجموعه ای از رنگ سفید تولید می کنند که از سفید قھوه ای گرفته تا سفید صورتی و سبز در آن دﯾده میشود. اﯾن رنگھا پس از استفاده بر دﯾوار، سفید به نظر می رسند اما ته رنگی سرد ﯾا گرم دارند. رنگ آمیزی دربھا، قاب دربھا، حاشیه دﯾوارھا ﯾا ھر آراﯾه دﯾگری با رنگی متضاد، اﯾن ته رنگھا را به جلوه در خواھد آورد.

اگر برای اﯾن منظور از سفید خالص استفاده شود، دﯾوارھاﯾی با رنگ سفید-بژ تیره تر به نظر رسیده و دﯾوارھاﯾی به رنگ سفید سرد، تر و تازه تر به چشم می آﯾند. اما مراقب باشید، آراﯾه ھای سفید ساده و براق، با سفید شکری ﯾا با ته رنگ کرم، موجب میشود که دﯾوارھا کثیف به نظر برسند.

حتما قبل از رنگ آمیزی تمام دﯾوارھا، ﯾک تکه بزرگ دﯾوار و حاشیه آن را با رنگھای انتخابی خود رنگ کرده و نتیجه را امتحان کنید.

دکوراسیون سفید در سفید، حال و ھواﯾی طبیعی و خالص اﯾجاد میکند که به خصوص برای فضاﯾی که مختص اسراحت و آرامش است، بسیار مناسب است. ھنگامی که تمام سطوح و جزئیات اتاق به رنگ سفید باشند، روشناﯾی و پاکی آن موجب میشود که چشم بر بافت و شکل اشیاء متمرکز شده و حتی اشیاء معمولی ھم مانند آثاری ھنری به نظر برسند.

ھر نوع بافت خاص، از سطح صیقلی چینی گرفته تا گچ مات، پارچه ھای ابرﯾشمی و نخی، نور را به شکلی خاص منعکس میکنند و تضادی که چشم به دنبال آن است را به وجود می آورند. شما می توانید از درجات مختلف سفید، مانند سفید گرم با ته رنگ نارنجی، زرد، بژ و سفید سرد- با ته رنگ خاکستری ﯾا آبی- ھم استفاده کنید. رنگھاﯾی چون عاجی، شکری، شیری و مانند اﯾنھا ھم از دسته رنگھای سفید محسوب می شوند و دارای حال و ھواﯾی رمانتیک ھستند.

بهتر است که ھیچ اتاقی در واقعیت نمی تواند صد در صد سفید باشد. گیاھان خانگی، شومینه، تابلوھای نقاشی و لوازم کوچک نه تنھا رنگ را به اتاق می آورند، بلکه حالت بیش از حد خنثی و درمانگاه مانند فضا را ھم از بین میبرند. اﯾن تضادھا تنھا موجب افزاﯾش زﯾباﯾی اتاقھای تمام سفید می شوند.

ﯾک اتاق سفید کا وساﯾل سفید پر شده باشد، تا حد زﯾادی افراطی به نظر میرسد، اما اگر به اﯾن فضا بافتھاﯾی طبیعی و مقداری رنگ خنثی اضافه شود، سفید به پس زمینه ای تمیز و صاف برای اﯾجاد احساس آرامش و تمدد اعصاب مبدل میشود. رنگ سفید صحنه را برای اﯾجاد حال و ھواﯾی امروزی و مدرن آماده میکند، از طرفی برای تزئین فضا به شکل ﯾیلاقی ھم مناسب است.

برای رسیدن به اﯾن کیفیت، ھنگام انتخاب مبلمان، قاب عکس و خرده رﯾزھا از چوب در رنگھای مختلف آن، استفاده کنید. اگر کف اتاق پارکت است، آنرا تا حد امکان خلوت نگه دارﯾد، از قالیچه ھای کوچک ﯾا حصیر استفاده کنید. برای قرار دادن وساﯾل اضافه، از سبدھای درشت بافت استفاده کرده و اشیا فلزی زمخت و صیقل نیافته را ھم از ﯾاد نبرﯾد.

برای اﯾنکه حال و ھوای سفید اتاق از بین نرود، اﯾن اشارات رنگی را مختصر و پراکنده به کار ببرﯾد. رنگھای خنثی شامل انواع قھوه ای، بژ، خاکستری، سیاه و ھمچنین زﯾتونی، آبی خاکستری و خاکستری سبز ھستند.

یک نکته مهم:  آﯾا اصولا استفاده از رنگ سفید عملی است؟ اگر رنگ سفید را دوست دارﯾد اما به علت داشتن چند کودک در خانه، به آن فکر نکرده اﯾد، استفاده از آن را کنار نگذارﯾد. دﯾوارھاﯾی که با رنگ قابل شستشو ﯾا با رنگ کوره ای رنگ شده باشند، به سادگی تمیز میشوند و روکش مبل از کتان سفید قابل شستشو، نه تنھا فضا را خلوت و تمیز نگه میدارد، بلکه شستشوی آنھا از روکشھای رنگین بسیار ساده تر است و در صورت لک شدن،به سادگی با مواد سفید کننده به شکل اول باز می گردد.

اگر شما نیز از آن جمله افرادی هستید که علاقه دارﯾد با تغییر رنگ پرده، روتختی، رنگ غالب بر منزل را تغییر دھید، رنگ سفید می تواند انتخاب خوبی باشد. به اﯾن ترتیب شما با حفظ ھماھنگی کل منزل می توانید با ھزﯾنه کمتر، قطعاتی به رنگھای تازه را به اتاقھا بیافزاﯾید.

انواع خدمات شرکت معماری و دکوراسیون رامسین  بازسازی منزل، دکوراسیون منزل، طراحی ویلا ، بازسازی ویلا، دکوراسیون اداری، و کلیه کارهای مربوط به ساختمان می باشد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *