خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

جان بخشیدن به دکوراسیون خانه با پرده های رنگی!

WhatsApp Image 2020-05-20 at 5.15.10 PM

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: بیش از ھر چیزی این پنجره ها هستند که در معماری منازل موثر ھستند. اشکال مختلفی از پنجره ها وجود دارد.  همان طور که می دانید تزئین مناسب برای پنجره ھا می تواند زﯾباﯾی ھای ﯾک اتاق را چند برابر نشان بدهد. ﯾک پرده مناسب می تواند ﯾک اتاق بی روح را به مکانی مفرح و لذتبخش تبدﯾل کند.

پرده هر خانه ای می تواند عاملی برای کنترل سرما، نور و گرما باشد. پرده  می تواند جذاب ترﯾن نقطه دﯾد در ﯾک اتاق باشد. برخی از پنجره ھا ظاهر آنها بسیار زﯾبا بوده و به همین دلیل پرده ھا و تزئینات آن باﯾد مکمل اﯾن جذابیت باشند. پنجره ھای منزل شما به هر شکل و اندازه ای باشند می تواند عامل و معرف سلیقه و ذوق شما باشد. حتما متوجه شده اید که به محض ورود به هر منزلی چشم انسان به صورت ناخودآگاه به سمت پنجره ها می رود.  پوشش پنجره ھا از پرده سنتی گرفته تا کرکره، پارچه ای و ﯾا حتی گیاھان زنده نیز این تاثیر را دو چندان می کند.

نخستین قدمی که در اینجا می توان برداشت این است که زمانی که هنوز هیچ چیز به پنجره آویزان نکرده ایم به دقت به آن نگاه کرده و نقاظ ضعف و قوت آن را پیدا کنیم. هر خانه پنجره ھای زیادی در ابعاد و به اشکال مختلفی دارد که ھر ﯾک باﯾد با پرده ای متناسب با وﯾژگی ھای خاص خود پوشانده شود. زمانی که قصد دارﯾد پرده ای برای ﯾک پنجره انتخاب کنید باﯾد مدلی را برگزﯾنید که ھم به لحاظ زﯾباﯾی و ھم از نظر کاربردی برای آن پنجره و دکوراسیون اطرافش مناسب باشد.

مدل پنجره ﯾکی از عواملی است که در انتخاب پرده باﯾد مورد توجه قرار بگیرد. بلندی ﯾا کوتاھی، عرﯾض بودن ﯾا بارﯾکی پنجره، نحوه باز و بسته شدن آن و چگونگی و محل قرار گرفتن آن در دﯾوار، برخی از اطلاعاتی ھستند که تصمیم گیری ما درباره مدل پرده را تحت تاثیر قرار می دھند.

به هر حال مدل انتخابی شما برای پرده باﯾد امکان باز و بسته شدن راحت پنجره ھا و درھای شیشه ای را فراھم کند و مدل پرده نباﯾد موجب اﯾجاد اشکال و مزاحمت در اﯾن امر شود. مثلا برای پنجره ھایی که رو به داخل باز می شوند، باﯾد چوب پرده ای بلندتر از عرض پنجره در نظر داشت تا بتوان ھنگام نیاز به باز کردن پنجره، پرده ھا را کاملا به دو طرف پنجره ھداﯾت کرده و جمع کرد. به اﯾن ترتیب پنجره آزادانه باز و بسته می شود.

بلندی ﯾا کوتاھی، عرﯾض بودن ﯾا بارﯾکی پنجره، نحوه باز و بسته شدن آن و چگونگی و محل قرار گرفتن آن در دﯾوار برخی از اطلاعاتی ھستند که تصمیم گیری ما درباره مدل پرده را تحت تاثیر قرار می دھند. مدل انتخابی شما برای پرده باﯾد امکان باز و بسته شدن راحت پنجره ھا و درھای شیشه ای را فراھم کند و مدل پرده نباﯾد موجب اﯾجاد اشکال و مزاحمت در اﯾن امر شود. اگر پنجره در فرورفتگی دﯾوار قرار گرفته باشد می توان پرده را درون اﯾن فرورفتگی ﯾا بیرون از آن نصب کرد. اما نصب پرده در داخل فرورفتگی و در جه فاصله بسیار کم آن با پنجره، اگرچه به زﯾباﯾی پرده می افزاﯾد اما مانع عبور بخش اعظم نور نیز می شود و در نتیجه محیط را تارﯾک می کند.

در اﯾن صورت پرده باﯾد از ابعاد قاب پنجره پیروی نماید. در مقابل، نصب پرده از قاب فرورفتگی دﯾوار اﯾن امکان را به شما می دھد که پرده را به طور کامل به دوطرف پنجره جمع کنیم و در مواقع لازم از نور بیشتری استفاده کنیم؛ ھمین طور می توانیم بنا به سلیقه خود و متناسب با دکوراسیون اتاق از پرده ھای بلند برای پنجره ھای کوتاه استفاده نمایید. اگر در زﯾر پنجره رادﯾاتور شوفاژ نصب شده است بھتر است آن را با پرده، به خصوص پرده ضخیم، بپوشانیم. زﯾرا در زمستان مانع انتشار گرما در محیط اتاق خواھد شد. در چنین مواردی می توان از ﯾک پرده بلند دو تکه استفاده کرد که در دو طرف پنجره جمع می شوند و در قسمت وسط از ﯾک ساﯾبان که در مواقع لازم بسته شده و پنجره را می پوشاند کمک گرفت.

اگر بودجه کمی در اختیار دارﯾد انتخاب مقدار بیشتری پارچه ارزان قیمت بھتر از مقدار کمتری پارچه گران قیمت است!. دلیل آن این است که از پارچه بیشتر می توان پرده ای پرچین تر دوخت و پرده پرچین تر ھمواره نمایی زﯾباتر خواھد داشت.

دوخت پرده ھای دولاﯾه از پارچه ھای رنگین، به اتاق ھایی که طراحی و دکوراسیون رنگینی دارند جذابیت بهتری می بخشد. اﯾن پرده ھا را به صورتی جمع کنید که لاﯾه زﯾرﯾن نیز دﯾده شود. در اتاق ھاﯾی که از نور شدﯾد آفتاب برخوردارند در زﯾر پرده از ساﯾبان استفاده کنید و اگر از پرده ھای مدرن استفاده می کنید ﯾک آستری در زﯾر پرده آویزان کنید تا تابش مستقیم نورخورشید باعث پرﯾده شدن پارچه اصلی پرده نشود.

دوخت آستری به پشت پرده اصلی باعث سنگین تر شدن پرده و زﯾباتر شدن نمای ظاھری آن خواهد شد. اما آستری ھای جدا موجب دﯾرتر کثیف شدن پرده اصلی می شوند زﯾرا دوده ای را که از شکاف پنجره به داخل راه می ﯾابد جذب می کنند و مانع رسیدن آن به پرده اصلی می شوند

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *