خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تهیه پاتختی و کاربرد آن در خانه!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.58.17 (2)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: همه ما به کاربرد پاتختی در خانه واقف هستیم. برای قرار دادن وسایلی چون ساعت، چراغ مطالعه، چند جلد مجله و کتاب، لیوان آب و… به پاتختی نیاز خواهیم داشت. ولی در بسیاری از خانه ها دیده می شود که این وسیله موجود نیست و در ترکیب سرویس تختخواب پاتختی وجود ندارد.

پاتختی از جمله لوازمی است که نیاز به آن ھمواره احساس می شود. به همین خاطر شما می توانید از لوازم دﯾگر به عنوان جاﯾگزﯾنی برای پاتختی کمک بگیرید.

در این مطلب قصد داریم به انواع پاتختی ها و کاربردهایی که دارند بپردازیم. امید است که برای شما مفید واقع شود.

پاتختی ھای ثابت: برای این منظور می توانید جعبه ای  با ابعاد دلخواه و البته متناسب با ارتفاع تختخواب، تهیه کنید.  و برای اینکه پاتختی فرمی زﯾباتر داشته و از حالت جعبه ای خارج شود، با توجه به سبک دکوراسیون اتاق، چھارپاﯾه چوبی ﯾا فلزی در سطح زﯾر آن وصل کرده و در کنار تخت خواب قرار دھید.

اگر جعبه شما نئوپانی است، آن را به رنگ دﯾگر لوازم چوبی منزل، رنگ کنید.

پاتختی ھای متحرک: گاھی به جھت محدودﯾت مکانی موجود در اتاق خواب، مجبور خواهید شد که تختخواب را در موقعیتی قرار دھید که امکان گذاشتن پاتختی ثابت در کنار تخت وجود نداشته باشد. ولی از طرفی، در اتاق، گوشه ای ھرچند کوچک را برای جا دادن جعبه ای به اندازه ﯾک پاتختی کوچک می توان ﯾافت.

در چنین شرایطی لازم نیست از داشتن پاتختی در کنار تختخواب خود را محروم کنید؛ بلکه می توانید پاتختی متحرکی تھیه کرده و شب ھا پیش از خواب، آن را در کنار تختخواب قرار دهید. صبح ها نیز می توانید آن را به گوشه خالی منتقل کنید.

برای این کار بهتر است جعبه ای مانند یک چرخ کوچک تعبیه کنید. به اﯾن ترتیب حمل و نقل آن را راحت است.

یک نکته: با توجه به اﯾنکه اﯾن پاتختی ھنگام روز در گوشه ای از اتاق قرار می گیرد، بالشتکی متناسب با سطح روی آن بدوزﯾد و از آن به عنوان صندلی کوچک متحرک استفاده کنید؛ اﯾن صندلی به عنوان صندلی میز توالت نیز قابل استفاده خواھد بود.

با توجه به جھت قرارگیری اﯾن جعبه عنوان پاتختی در کنار تخت، میله ای روی ﯾکی از دﯾواره ھای طرفین آن نصب کرده و به اﯾن ترتیب جایی برای روزنامه و مجلاتی که قبل از خواب مطالعه می کنید، ایجاد می کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *