خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تغییر دکوراسیون با یک روش ساده

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (4)

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: در  اتاق نشیمن، طرحی که بر پاﯾه ی رنگ ھای خنثی اﯾجاد شده، با استفاده از چند پوشش قابل تعوﯾض مبل ھا، جلوه ای شاد و رنگارنگ پیدا کرده است. فراھم آوردن اﯾن نوع دکوراسیون و حتی تعوﯾض آن در مواقعی که می خواھید در فضای اتاق تنوعی به وجود آورﯾد، بسیار ساده است.

 

اگر تمایل دارید، اﯾن تغییر شکل ساختاری می تواند درباره ی میزھا و کاناپه ھا نیز به کار گرفته شود. شست وشوی اﯾن پیراھن ھای مبل بسیار آسان است و ھزﯾنه  ی کم تری نسبت به تعوﯾض پارچه ی مبلمان دارد. باﯾد ابعاد مبلمان خود را به دقت اندازه گیری کنید و برای جلوگیری از خراب شدن احتمالی پارچه به ھنگام برش، ابتدا ﯾک الگوی کاغذی با ابعاد مورد نظر تھیه فرماﯾید.

از نظر شناخت رنگ، باﯾد بدانید که رنگ خنثی با ھر رنگ دﯾگری ترکیب می شود، پس آراستن سطوح اتاق با رنگ ھاﯾی مانند خاکستری ماﯾل به قھوه ای ﯾا بژ، ﯾک فضای خالی و در عین حال متنوع اﯾجاد می کند. رنگ ھای خنثی را برای اشیای بزرگ تر در نظر بگیرﯾد تا نتیجه ی بھتری حاصل شود.

در اﯾن جا، به کارگیری رنگ ھای تازه و ملاﯾم، احساسی بھاری به وجود آورده است. اگر می  خواھید محیط بسته تری برای فصل پاﯾیز داشته باشید، کافی است مجموعه ای از پیراھن مبل با رنگ گرم تر تھیه کنید.

اگر پرده ھای افشان و پرچین دوست دارﯾد، می توانید مانند پرده اﯾن اتاق، پارچه پرده ای  از ارتفاع دﯾوار اندازه بگیرﯾد تا توده  با شکوھی بلندتر از پارچه بر روی زمین اﯾجاد شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *