خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تغییر دکوراسیون آشپزخانه از گذشته تا الان!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.53.23 (2)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: آشپزخانه مکانی است که در آن آشپزی می کنیم. با اﯾن حال مسیر کوچکی که در وسط اغلب آشپزخانه ھا وجود دارد، ﯾادآور اﯾن موضوع است که آشپزخانه فضاﯾی فراتر از محل پخت غذاست.

در گذشته وقتی ھنوز فضایی در خانه ھا به نام آشپزخانه وجود نداشت، غذا در فضایی باز روی آتش آماده می شد. بعدھا اﯾن آتش را به وسط کلبه ھا انتقال دادند و از آنجا که در فصل سرما اﯾن آتش ھم تنھا گرمابخش خانه بود و ھم وسیله طبخ غذا، تمامی اھل خانه برای ساعتی ھم که شده دور تا دور آن جمع می شدند و گفتگو می کردند. با پیداﯾش خانه سنگی، اﯾن آتش ھای روباز تبدﯾل به کوره شد، کمی بعد مکان ھایی به نام آشپزخانه به وجود آمد. در قدﯾم آشپزخانه و سالن غذاخوری از ھم جدا بودند ولی با اﯾن حال از جمله مھم ترﯾن فضاھای خانه شمرده می شدند چون تنھا مکان ھایی بودند که تمامی اعضای خانواده در ساعتی معین در آن جمع می شدند.

در خانه ھای قدﯾمی به طور معمول آشپزخانه فضاﯾی جدا از اتاق ھا و بسیار بزرگ  بود اما امروزه در خانه ھای مدرن، آشپزخانه دﯾگر فضاﯾی دور از دﯾد مھمان ھا نیست بلکه تقرﯾبا تبدﯾل به مرکز و محور خانه ھا شده است. امروز دﯾگر آتش را در محفظه ای فرورفته در داخل دﯾوارھا نمی سازند بلکه گاز به مکانی در وسط آشپزخانه انتقال ﯾافته است.

در بیشتر ساختمان ھای نوساز، از آشپزخانه  و سالن غذاخوری پنجره ای به سمت بیرون باز شده تا آشپز ﯾا دﯾگر اعضای خانواده بتوانند با محیط بیرون ارتباط برقرار کنند.

بیشتر اوقات ما تلاش می کنیم تا فضاﯾی که در آن زندگی می کنیم، به خصوص فضاھایی که مدت بیشتری را در آنھا می گذرانیم، طوری باشد که علاوه بر زﯾباﯾی و کارآمدی، خسته کننده نباشند. آشپزخانه از جمله ھمین فضاھا است. از آنجاﯾی که در خانه ھای امروزی، آشپزخانه در دﯾدرس کامل است باﯾد کاملا زﯾبا باشد، استفاده از اﯾنوکس ﯾا فلزھای اکسید نشدنی ھمچنان ازجمله پرطرف دارترﯾن موادی است که در ساخت دکور آشپزخانه ھا به کار می رود. گاھی رنگ به کار رفته در آشپزخانه کاملا متضاد با رنگ دﯾگر اتاق ھا است.

امروز دﯾگر افراد تنھا به کارآمد بودن لوازم گازی و برقی داخل آشپزخانه فکر نمی کنند، زﯾباﯾی اﯾن وساﯾل نیز برای ھمگان ملاک است.

کارآمد بودن ابزار ﯾعنی سازگاری آنھا با امکانات انسانی. از آنجایی که در عصر مدرن، وقت بخشی از سرماﯾه انسان ھا است، افراد به ابزاری توجه می کنند که بتواند سرﯾع و راحت نیاز آنھا را برطرف کند.

آشپزخانه ھای مدرن به طور معمول دارای سه فضا ھستند:

ـ فضای پخت و پز: فضای پخته و پز به دو بخش آشپزخانه کثیف و تمیز تقسیم می شود. به طور معمول آشپزخانه تمیز جلوی دﯾد و کثیف در جاﯾی دور از دﯾدرس قرار گرفته است. آشپزخانه تمیز فضای کوچکی است که بیشتر برای تامین غذاھای آماده، چای و قھوه به کار می رود. آشپزخانه کثیف نیز مکانی برای پخت و پزھای طولانی تر و شست و شوی ظروف است.

ـ لاندری ﯾا رختشوﯾخانه: لاندری فضایی برای جادادن ماشین لباس شویی، لباس ھای چرک و حتی ماشین  ظرف شوﯾی است.

ـ انبار کوچک: انبار نیز فضای کوچکی برای جادادن مواد فاسدنشدنی است که البته در بسیاری خانه ھا لاندری و انبار ﯾکی می شود. از نظر نورپردازی، آشپزخانه باﯾد دارای نور طبیعی باشد. از نور سقفی برای تامین روشناﯾی عمومی و از نورھای مصنوعی برای اﯾجاد توجه در

قسمت ھاﯾی خاص مثل کانتر ﯾا اوپن می توان استفاده کرد. توصیه می شود رنگ چراغ ھا؛ کابینت ھا و رنگ  کف با ھم ھم خوانی داشته باشد تا ﯾک ترکیب مکمل رنگی اﯾجاد شود.

نکته مھم دﯾگر درباره کف آشپزخانه ھاست که امروزه اغلب از سرامیک است. سرامیک کف پوش مناسبی برای کف آشپزخانه ھا نیست.

اﯾن روکش ھا سطح اصطکاک بیشتری دارند و مثل سرامیک لیز نیستند و به راحتی نیز تمیز می شوند. PVC مناسب ترﯾن کف پوش روکش ھای  است که به وفور با رنگ ھای زﯾبا  در بازار ﯾافت می شود.  

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *