خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تزئین دیوار با تکنیک های حرفه ای!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.46.24 (1)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: روز به روز تکنیک ھای متنوعی برای تزﯾین دﯾوارھا از سوی طراحان داخلی ارائه می شود.

برخی از اﯾن روش ھا به قدری ساده و آسان است که نیازی به مھارت خاصی برای اجرای آنھا نیست و خود شما نیز می توانید بر روی دﯾوارھای منزل اجرا کنید.

می توان به این طریق نماﯾی نو و زﯾبا به ھر ﯾک از اتاق ھای منزلتان بخشید بدون اینکه نیازی به صرف ھزﯾنه ھای قابل توجه برای نقاشی ساختمان باشد. ﯾکی از ساده ترﯾن تکنیک ھا آراستن دﯾوار با رسم خطوط آزاد دستی است! در اﯾن روش بخشی از ارتفاع دﯾوار با رسم چنین خطوطی طرح دار می شود. و باید توجه کرد که اﯾجاد خطوط عمودی روی دﯾوار موجب بلندتر دﯾده شدن دﯾوارھا نیز می شود.

بھتر است اﯾن کار قبل از رنگ آمیزی اصلی انجام شود. تا تفاوت رنگی میان زھوار چوبی و دﯾوار به وود نیاید. اﯾن زھوار را دور تا دور اتاق در ھمین ارتفاع و در امتداد ھم نصب کنید. ﯾک رنگ متناسب با رنگ زمینه دﯾوار انتخاب کنید. در اﯾنجا برای دﯾوارھای زرد خردلی از رنگ قھوه ای استفاده شده است. رنگ را با حلال مناسبش رقیق کنید تا ھنگام رسم خطوط قلم به راحتی بر روی دﯾوار حرکت کند. انجام کارھای تزﯾینی بر روی دﯾوار با رنگ ھای پلاستیک ساختمانی که حلال آنھا آب است بسیار ساده تر و تمیزتر انجام پذﯾر است اما از آنجا که رنگ ھای پلاستیک اغلب قابل شست وشو نیستند بسیاری از افراد رنگ ھای روغنی را ترجیح می دھند. اگر با رنگ روغنی کار می کنید لازم است آن را با تینر که حلال اﯾن رنگ ھا است به میزان کافی رقیق کنید ھمچنین در صورت تماﯾل می توانید از گروه دﯾگری از رنگ ھای محلول در آب که رنگ ھای آکرﯾلیک ھستند و کیفیت و خلوص رنگشان بالاتر از رنگ ھای ساختمانی است نیز برای رسم اﯾن خطوط استفاده کنید. اﯾن رنگ ھا اگرچه گرانقیمت تر از رنگ ھای ساختمانی ھستند اما به دلیل میزان کم مصرف در چنین طرح ھاﯾی قابل استفاده ھستند. پس از رقیق کردن رنگ با ﯾک قلم موی متوسط نقاشی ھنری و با دست خطوط عمودی آزادی را از زﯾر زھوار چوبی تا زمین ﯾا چنانچه دﯾوراھا قرنیز دارند تا سر قرنیزھا رسم کنید. به طور طبیعی اﯾن خطوط مانند خطوط رسم شده با صاف و ﯾک دست و دقیقاً عمود بر زمین نیستند اما اﯾن امر در اﯾنجا بخشی از زﯾباﯾی اﯾن روش رنگ آمیزی محسوب ًاستفاده از خط کش کاملا می شود. پس از رسم اﯾن خطوط و خشک شدن رنگ آنھا ﯾک قطعه اسفنج را به شکل ﯾک مثلث متساوی الاضلاع و قطعه دﯾگری را به شکل عدد ر از اسفنج دﯾگر است و می توانید ابتدا ﯾک مثلث متساو ٧ فارسی ببرﯾد، در حقیقت مثلث کوچکت ی الاضلاع بزرگتر از اسفنج ببرﯾد و سپس از ث دﯾگر ببرﯾد. از اﯾن اسفنج ھا به صورت مھر برای اﯾجا ۵/١فاصله حدود  درجه٩٠ با ٧ سانتی متری لبه دو ضلع آن، ﯾک مثل د طرح مثلث و طرح عدد  چرخش در ﯾک خط به موازات زھوار چوبی بر روی دﯾوار استفاده کنید. اسفنج را به رنگ آغشته کنید.

ابتدا برای گرفتن رنگ اضافی اسفنج ﯾک بار آن را روی ﯾک قطعه کاغذ باطله بزنید و بعد طرح مورد نظر را روی دﯾوار مھر کنید. اسفنج را با دقت در جای مناسب روی دﯾوار قرار داده و بفشارید و سپس به آرامی بلند کنید. دقت کنید که ھنگام فشردن ﯾا برداشتن اسفنج، روی دﯾوار کشیده در اﯾن صفحه اشاره کرده اﯾم مانند استفاده از نوارھای نشود.

روش ھای متعدد دﯾگری نیز برای تزﯾین دﯾوارھا وجود دارند که به برخی از آنھا قبلا حاشیه کاغذ دﯾواری با طرح ھای مختلف که می توانند در ارتفاع ھای مختلف از دﯾوار نصب شوند و ﯾا اﯾجاد نقوش گوناگون به روش استنسیل و ﯾا ساخت انواع مھر که به مھارت و تبحر کمتری نسبت به رنگ آمیزی کل دﯾوارھا نیاز دارند و در زمان کوتاھتری نیز قابل اجرا ھستند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *