خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تزئین خانه با روبان های رنگی !

IMG_4560

فهرست مطالب

نمایی از طراحی دکوراسیون آشپزخانه توسط تیم دکوراسیون رامسین

طراحی دکوراسیون رامسین: ممکن است شما هم ھم با دﯾدن روبان ھای رنگارنگی که در فروشگاه ها وجود دارند به ذهنتان رسیده باشد که در بخش هایی از خانه از آن استفاده کنید. با این وجود یک طرح خاص از روبان در ذهن شما وجود دارد که آن را نمی توانید در جایی پیدا کنید.

در اینجا ضمن معرفی روبان به عنوان ابزاری برای تزئین دکوراسیون تعریفی از استفاده هایی که می توانید از آن داشته باشید خدمت شما ارائه می کنیم.

به طور معمولی روبان ھا نوارھای پارچه ای رنگارنگی ھستند که با ظاهری ساده ﯾا با طرح ھای مختلف و با عرض ھای گوناگون عرضه می شوند و با قیمت ھای نه چندان گران می توان آنھا را تهیه کرد. با روبان می توان ابتکارات خارق العاده ای در خانه ایجاد کرد. روبان ھا را می توان روی سطوح بچسبانید، بدوزﯾد و ﯾا گره بزنید و با روشی ساده، به لوازم و بخش ھای مختلف خانه نمایی تازه داد.

روبان ها از نظر طرح، بافت و رنگ، در شکل های و طرح های مختلفی تولید و عرضه می شوند که ھر کدام  را می توان به عنوان مکملی جذاب و زیبا برای دکوراسیون داخلی منزل و در بخش ھای مختلف استفاده کرد.

به طور مثال روبان ھای بارﯾک در رنگ ھای پاستلی برای تزئین اشیاء اتاق خواب مناسب ھستند و روبان ھای تافته، ساتن، مخمل و ابرﯾشمی با طرح ھا و رنگ ھای کلاسیک نیز برای تزئین کلاھک آباژور ﯾا کوسن ھای اتاق پذﯾراﯾی مناسب ھستند.

چسباندن و ﯾا دوختن روبان در لبه وساﯾل پارچه ای شما را از تمیز دوزی لبه پارچه بی نیاز خواهد کرد ضمن اینکه به لبه کار نمایی خاص می بخشد.

انواع روبان در تزئین لوازم منزل

روبان ھای مخملی در رنگ ھای متنوع و در اندازه ھای مختلف روی ﯾک قطعه پارچه ساده می تواند آن را به ﯾک روتختی ایده آل مبدل کند.

 ﯾک تکه پارچه مخمل در نظر بگیرﯾد و روبان ھاﯾی با عرض های مختلف و با تنوع رنگی انتخاب کنید و روبان را با رنگ پارچه زمینه انتخاب کنید و روبان ١٠ روی پارچه زمینه به هم وصل کنید. بعد ﯾک روبان پھن با عرض حدود ١٠ سانتی متر و به سانتی متری را دور کار بر روی انتھای روبان ھا سنجاق کنید.  همه روبان ھا را در جای خود دوخته و آنھا را با چسب پارچه ۱۰ سانتی متری دو طرف آن را بدوزﯾد

 روبان ھای مورب روی روتختی و بعد روبان حاشیه دور آن را بدوزﯾد. برای دوخت روبان  از روبان ھای رنگی ساده برای تزئین پارچه ھای گلدار نیز می توان به عنوان ﯾک حاشیه رنگی استفاده کنید و به اﯾن ترتیب می توان ﯾک آکسان رنگی را به رنگ ھای موجود در پارچه اضافه کرد.

 انواع روبان را می توان به ظاهرهای گوناگون روی کوسن ھا بچسبانید. چون ممکن است با دوخت اﯾن روبان ھا به صورت کادری وسط کوسن را آراسته کنیم و ﯾا کادری از آن را به عنوان حاشیه ھای دور کوسن استفاده کرد.

با دوخت حاشیه ای از روبان ھای طرح دار روی پارچه ھای ساده می توان رومیزی ھا و دستمال سفره ھاﯾی زﯾبا خلق کنیدهمچنین از روبان ها در خیلی از موارد دیگر نیز می توان استفاده نمود. به طور مثال به جای بندﯾنک برای نصب پرده ھا از قطعات روبان که در بالای چوب پنبه به صورت پاپیون گره زده می شوند سود برد، در مواردی که سر روبان ھا آزاد است آنھا را به صورت مورب برش داده تا تار و پودشان از ھم باز نشود.

ﯾک روش دﯾگر برای تزئین انواع سبد ھا است. مثلا دسته سبد را با پیچیدن روبان زیباتر کرد. روش ھای زیادی وجود دارد که می توان برای تزئین سریع و ساده لوازم منزل با روبان استفاده کرد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *