خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

ترفندهایی در مورد اتاق کودک و دکوراسیون آن!

WhatsApp Image 2020-05-03 at 2.46.41 PM (1)

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: در چیدمان و دکوراسیون داخلی اتاق کودک روشھای متفاوتی باﯾد مدنظر قرار داد. چرا که اتاق بچه ھا قرار نیست معرف شخصیت والدین باشد بلکه فضایی است برای رشد خصوصیات کودک برای بسیاری از کودکان و نوجوانان، اتاق، مکانی است که در آن مطالعه می کنند، تکالیفشان را انجام می دھند، بازی می کنند، به موسیقی گوش می دھند و ھر آنچه را که براﯾشان ارزش مند است به نماﯾش می گذارند و مخفی می کنند. چنین اتاقی محلی دنج است برای آنکه به رؤﯾاھای دوران بچگی بازگردند ﯾا حتی شخصیت واقعی خود را بروز دھند. دکوراسیون اتاق فرزندتان را طوری تنظیم و انتخاب کنید که ھم شما و ھم او رضاﯾت خاطر داشته باشید.

ابتدا با خود کودک صحبت کنید. مشخص کنید که از چه نوع فعالیتھا و ﯾا بازﯾھاﯾی خوشش می آﯾد و رنگ مورد علاقه اش چیست تا بتوانید زمینه اطراف را منطبق با شخصیت و علاﯾق فردی اش تنظیم کنید. در ضمن برای آنکه احساس رضاﯾت، شادی و امنیت کند لازم است اتاق کودک را براساس سلیقه او تنظیم کنید.

به فرزندتان اجازه بدھید در چیدمان اتاق به شما کمک کند، به خصوص با ھر آنچه مرتبط با رنگھا و وساﯾلی است که به آن علاقه مند است. البته باﯾد در نظر داشت که طراحی اتاق باﯾد تا حد امکان قابل تغییر باشد تا اگر سلیقه، لاقه و احتیاجات کودک تغییر کرد، بتوان آن را عوض کرد.

از آن جاﯾی که بیشتر بچه ھا از اتاقشان نه تنھا برای خوابیدن، بلکه برای کارھای دﯾگر استفاده می کنند، در صورت امکان بھتر است که چند قسمت مجزا و مشخص در داخل اتاق مد نظر گرفته شود. به عنوان مثال گوشه ای از اتاق برای بازی بچه ھا و گوشه ای دﯾگر به عنوان محلی برای گذراندن اوقات فراغت بچه ھا با دوستانشان تنظیم شود.

 مکانی از اتاق را ھم برای مطالعه و درس خواندن بچه ھا آماده کنید. حتی می توانید می توانید در اﯾن قسمت رادﯾو، تلوﯾزﯾون، راﯾانه و… قرار دھید و همچنین در قسمتی از اتاق دﯾوار ﯾا تابلو اعلاناتی تعبیه کنید تا فرزندتان بتواند بر روی آن عکسھای مورد علاقه ﯾا کارھای ھنری خود را قرار دھد.

فراموش نکنید که قفسه ﯾا طبقه ای را ھم برای به نماﯾش گذاشتن ھر آنچه کودک جمع آوری کرد، ھمانند مدالھا ﯾا نشانھای افتخار ﯾا لوحھای تقدﯾر و… در نظر بگیرﯾد.

نکته مھم تر اینکه تا حد امکان از رﯾخت و پاشھای اتاق بچه ھا کم کنید. می توانید با تھیه چند قفسه ﯾا سبدھای بزرگ حصیری و پلاستیکی و حتی کمدی چند طبقه ﯾا کشودار انجام دھید.

برای تزﯾین پنجره از وساﯾل ساده که مناسب اﯾن کار ھستند، استفاده کنید. ساﯾبان، پرده کرکره و ﯾا پرده ھای کوتا  مطمئن شوﯾد که پارچه ھای انتخاب شده دارای جنس مناسب و طرح روی آنھا با طرح ملافه ھا، روکش چراغ خواب و غیره ھماھنگ باشند.

در نظر گرفتن دو نوع لامپ ﯾکی دار ای نور مناسب و قوی برای مطالعه و انجام تکالیف و دﯾگ ری نوری ملاﯾم و آرام بخش ضروری است. ممکن است مجبور شوﯾد ﯾک چراغ خواب ھم تھیه کنید، به خصوص برای بچه ھاﯾی که مشکلات خواب دارند و از تارﯾکی می ترسند و ﯾا موقع خروج از اتاق به در و دﯾوار و وساﯾل اتاق برخورد می کنند.به خاطر داشته باشید ھمکاری خود بچه ھا در چیدمان و تزﯾین اتاق می تواند میزان علاقه و تعھد شما را نسبت به فرزندتان نشان دھد. برای حفظ روحیه خود و بچه ھا شاﯾد لازم باشد در برخی موارد با فرزندتان در مورد طرحھای انتخاب شده توسط او کنار بیاﯾید، حتی اگر اﯾن طرحھا در ابتدا قدری عجیب به نظر برسند، اما اﯾن تنھا راه مصالحه و توافق میان شما و اوست.

اتاق کودک تمام دنیای بچه ھا محسوب می شود. تا زمانی که بچه خیلی کوچک است، اﯾن فضا مکانی برای خواب و بازی اوست؛ اما کمی که بزرگتر می شود تبدﯾل به فضاﯾی می شود که شخصیت کودک شکوفا شده و استقلال به دست می آورد.

آماده کردن اتاقی شاد و زﯾبا برای کودک، قوانینی را می طلبد که قبل از خرﯾد وسائل جور واجور باﯾد مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال وسائل اتاق کودک باﯾد راحت، سبک، اﯾمن و در عین حال به راحتی قابل نظافت باشد.

اما چیدن اسباب و پر کردن فضای اتاق، ھمه موضوع نیست. بچه ھا دوست دارند در اتاقشان بازی کنند، نقاشی بکشند و دوستانشان را به آنجا دعوت کنند نکته مھم و اﯾده آل دراﯾن اتاق خالی گذاشتن بخشی از اتاق به عنوان دنیای بازی کودک است. ھمچنین باﯾد بخشی از اتاق را به اﯾن اختصاص داد که کودک در آنجا احساس راحتی کند، خلاقیتش پرورش ﯾابد، جھان پیرامونش را بشناسد و تمام انرژﯾش را بروز دھد.

اتاق کودک که فضاﯾی مختص به اوست باﯾد با توجه به رشد کودک و بزرگ شدن او تغییر کند راه حل ساده برای اﯾنکه مجبور نباشید ھر دو سال یک بار وساﯾل اتاق را عوض کنید، پیش بینی خرﯾد وساﯾلی است که قابل تغییر باشند. اﯾن نوع از لوازم با توجه به رشد کودک قابل تغییر ھستند.

میزھای تاشو، کاناپه ھاﯾی که به عنوان تخت نیز استفاده می شوند و میزھاﯾی که به شکل کمد تغییر می ﯾابند از اﯾن جمله اند. ھمچنین در اﯾن موارد طراحان دکوراسیون می توانند به شما کمک کنند.

دکوراسیون اتاق کودک، فضای رشد و محیط بازی

در دنیای کوچولو ھا، بازی بخش مھمی از زندگی آنھا را به خود اختصاص داده است. نقاشی کشیدن، سرگرم شدن با اسباب بازی ھا، ساخت کاردستی، خلاقیت و نوآوری و… ھمه در بستر اتاق کودک است که شکل می گیرد. تا حد ممکن بخشی از اتاق را برای اﯾن فعالیت ھا و تفرﯾحات کودک خالی بگذارﯾد. ھمچنین اﯾن دنیای کوچک علاوه بر اﯾنکه باﯾد درﯾچه ای به سوی خلاقیت و رشد کودک باشد، از ھمه لحاظ می باﯾست اﯾمن باشد.

چسباندن ﯾک کاغذ بزرگ به دﯾوار ﯾا ﯾک میز نقاشی شاﯾد در چیدمان اتاق کودک کمی عجیب به نظر برسد اما ﯾک موضوع لازم است، چرا که اتاق علاوه بر اﯾنکه جاﯾی برای استراحت است فضای رشد و پرورش تواناﯾی ھای فیزﯾکی و ذھنی کودک نیز به حساب می آﯾد. ھمچنین نگاه عمیق تر به اﯾن مسئله نشان می دھد که بازی راھی است تا فرشته ھای کوچولو با اجتماع ارتباط برقرار کنند. کودک حین بازی مشارکت، ھمکاری، سازش با دﯾگران و حل مشکلات را می آموزد

سرزمین و قلمرو کودک در خانه

اتاق تنھا قسمت خانه است که کودک احساس می کند متعلق به خودش است. اﯾن فضا ھمه دنیای کوچک او را براﯾش عینیت می بخشد:

شخصیت، سلیقه ھا و علاﯾق. او باﯾد در برابر اﯾن مسائل احساس راحتی و آزادی کند. اما در بیشتر موارد ھر کودک به تنھاﯾی نمی تواند اتاقی برای خود داشته باشد. در اﯾن صورت وظیفه پدر و مادر سخت تر می شود؛ زﯾرا باﯾد با ظرافت دو ﯾا سه قسمت را برای ھر بچه در اتاق آماده کنند.

در نتیجه ھر کدام از آنھا قلمرو خود دارند با اﯾن تفاوت که در کنار ھم ھستند. اﯾن جداسازی را می توان با روش ھای مختلفی انجام داد که راﯾج ترﯾن آنھا پرده، دﯾوار متحرک و کرکره است. ھمچنین می توان رنگ دﯾوارھا و فرش ھای ھر قسمت را تغییر داد تا اﯾن مرزبندی واضح تر باشد. اگر قصد دارﯾد برای خواھر و برادر اتاق را آماده کنید، بھتر است از رنگ ھای متفاوت مثل صورتی و سبز برای ھر بخش استفاده کنید.

به امنیت اتاق توجه ویژه ای داشته باشیم

نکته ای که نباﯾد به ھیچ وجه بی توجه از کنار آن رد شد، امنیت اتاق کودک است. موقعیت و چیدمان وساﯾل در درجه اول اھمیت قرار دارد. قفسه ھا را در قسمت بالاتر دﯾوار نصب کنید، اما اگر کودک مثلا در سن مدرسه است و باﯾد از قفسه ھا وسیله ای را بردارد باﯾد طوری باشد که او راحت باشد. ھمچنین از نزدﯾک گذاشتن میز ﯾا صندلی نزدﯾک پنجره ھا و کمدھا خودداری کنید تا خطری کودک را تھدﯾد نکند. برای اﯾنکه خیالتان راحت باشد، ثابت بودن وساﯾل را کنترل کنید. در زمینه دکوراسیون اتاق نیز اﯾن نکته را مدنظر داشته باشید که بھتر است رنگ دﯾوارھا از انواع غیر سمی مثل آکرولیک انتخاب شود، پرﯾزھای برق و پنجره ھا از نظر اﯾمنی تاﯾید شده باشد و مصالح ساختمانی سالم و طبیعی باشد. ملحفه و پرده ھا نیز باﯾد از اجناس طبیعی مانند کتان باشد، چرا که شستشوی اﯾن پارچه ھا راحت است

مرتب و نظم بخشیدن به اتاق کودک

در اتاق کودک معمولا ھمیشه کمی رﯾخت و پاش دﯾده می شود. برای اﯾنکه علاقه به مرتب کردن وساﯾل در کودک اﯾجاد شود، باﯾد در کنار بازی و سرگرمی ھا اﯾن موضوع را نیز به او آموزش داد. نخستین نکته در اﯾن باره خلاقیت است. به عنوان مثال می توانید در ﯾک گوشه اتاق ﯾک چادر ﯾا سبد بزرگ بگذارﯾد تا وقتی کودک خواست وساﯾلش را سرﯾع جمع کند، ھمه را در آن برﯾزد و اﯾن بازار شام جمع شود. ھمچنین ﯾک جالباسی

متناسب با قد کودک براﯾش تھیه کنید تا لباس ھاﯾش را مرتب کند و اﯾن مسئولیت را نیز بیاموزد. ھر کدام از وساﯾل کودک باﯾد جای مشخص داشته باشند تا او به راحتی بتواند ھر کدام را پیدا کند. مثلا ﯾک جعبه برای اسباب بازی ھای کوچک، سبد برای عروسک ھا، قفسه برای کتاب ھا و… روی ھر قسمت نیز عکس وسیله مربوط را بچسبانید ﯾا اسم آن را بنوﯾسید تا کوچولوی شما راحت جای ھروسیله را بشناسد. در اﯾن صورت کودک استقلال نیز کسب می کند.

رنگ دوست ھمیشگی بچه ھا است! رنگھا در درجه اول در بینایی کودک نقش دارند و به علاوه در آرامش، استراحت و تمرکز او نیز مؤثر ھستند.

برای نوزادان تا سن سه سالگی بهتر است از رنگ ھای ملاﯾم مثل صورتی، لیموﯾی، آبی آسمانی، سبز روشن و… استفاده کنید.

از سه تا چهار سالگی کودک قادر است رنگها را تشخیص می دھد و می توان متناسب با نظر او رنگ را انتخاب کرد.ھمچنین می توانید بخشی از دﯾوار اتاق را با رنگ ھای تند مانند قرمز رنگ
آمیزی کنید و به کمک کودک تصاوﯾری مانند حیوانات، شخصیت ھای کارتونی، لوازم ورزشی و… را روی آن بکشید. بهتر است نور ھر قسمت اتاق کودک برای خواب، مطالعه، بازی و… باﯾد متناسب با شراﯾط باشد و نکته مهم آخر اینکه؛ از کودک  در سن شش سالگی در چیدمان و انتخاب رنگ های اتاق کمک بگیری و از او نظر بخواهید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *