ترفندهایی در مورد اتاق کودک و دکوراسیون آن!

دکوراسیون رامسین: در چیدمان و دکوراسیون داخلی اتاق کودک روشھای متفاوتی باﯾد مدنظر قرار داد. چرا که اتاق بچه ھا قرار نیست معرف شخصیت والدین باشد بلکه فضایی است برای رشد خصوصیات کودک برای بسياری از کودکان و نوجوانان، اتاق، مکانی است که در آن مطالعه می کنند، تکاليفشان را انجام می دھند، بازی می کنند، به موسيقی گوش می دھند و ھر آنچه را که براﯾشان ارزش مند است به نماﯾش می گذارند و مخفی می کنند. چنين اتاقی محلی دنج است برای آنکه به رؤﯾاھای دوران بچگی بازگردند ﯾا حتی شخصيت واقعی خود را بروز دھند. دکوراسيون اتاق فرزندتان را طوری تنظيم و انتخاب کنيد که ھم شما و ھم او رضاﯾت خاطر داشته باشيد.

ابتدا با خود کودک صحبت کنيد. مشخص کنيد که از چه نوع فعاليتھا و ﯾا بازﯾھاﯾی خوشش می آﯾد و رنگ مورد علاقه اش چيست تا بتوانيد زمينه اطراف را منطبق با شخصيت و علاﯾق فردی اش تنظيم کنيد. در ضمن برای آنکه احساس رضاﯾت، شادی و امنيت کند لازم است اتاق کودک را براساس سليقه او تنظيم کنيد.

به فرزندتان اجازه بدھيد در چيدمان اتاق به شما کمک کند، به خصوص با ھر آنچه مرتبط با رنگھا و وساﯾلی است که به آن علاقه مند است. البته باﯾد در نظر داشت که طراحی اتاق باﯾد تا حد امکان قابل تغيير باشد تا اگر سليقه، لاقه و احتياجات کودک تغيير کرد، بتوان آن را عوض کرد.

از آن جاﯾی که بيشتر بچه ھا از اتاقشان نه تنھا برای خوابيدن، بلکه برای کارھای دﯾگر استفاده می کنند، در صورت امکان بھتر است که چند قسمت مجزا و مشخص در داخل اتاق مد نظر گرفته شود. به عنوان مثال گوشه ای از اتاق برای بازی بچه ھا و گوشه ای دﯾگر به عنوان محلی برای گذراندن اوقات فراغت بچه ھا با دوستانشان تنظيم شود.

 مکانی از اتاق را ھم برای مطالعه و درس خواندن بچه ھا آماده کنيد. حتی می توانيد می توانيد در اﯾن قسمت رادﯾو، تلوﯾزﯾون، راﯾانه و… قرار دھيد و همچنین در قسمتی از اتاق دﯾوار ﯾا تابلو اعلاناتی تعبيه کنيد تا فرزندتان بتواند بر روی آن عکسھای مورد علاقه ﯾا کارھای ھنری خود را قرار دھد.

فراموش نکنيد که قفسه ﯾا طبقه ای را ھم برای به نماﯾش گذاشتن ھر آنچه کودک جمع آوری کرد، ھمانند مدالھا ﯾا نشانھای افتخار ﯾا لوحھای تقدﯾر و… در نظر بگيرﯾد.

نکته مھم تر اینکه تا حد امکان از رﯾخت و پاشھای اتاق بچه ھا کم کنيد. می توانيد با تھيه چند قفسه ﯾا سبدھای بزرگ حصيری و پلاستيکی و حتی کمدی چند طبقه ﯾا کشودار انجام دھيد.

برای تزﯾين پنجره از وساﯾل ساده که مناسب اﯾن کار ھستند، استفاده کنيد. ساﯾبان، پرده کرکره و ﯾا پرده ھای کوتا  مطمئن شوﯾد که پارچه ھای انتخاب شده دارای جنس مناسب و طرح روی آنھا با طرح ملافه ھا، روکش چراغ خواب و غيره ھماھنگ باشند.

در نظر گرفتن دو نوع لامپ ﯾکی دار ای نور مناسب و قوی برای مطالعه و انجام تکاليف و دﯾگ ری نوری ملاﯾم و آرام بخش ضروری است. ممکن است مجبور شوﯾد ﯾک چراغ خواب ھم تھيه کنيد، به خصوص برای بچه ھاﯾی که مشکلات خواب دارند و از تارﯾکی می ترسند و ﯾا موقع خروج از اتاق به در و دﯾوار و وساﯾل اتاق برخورد می کنند.به خاطر داشته باشيد ھمکاری خود بچه ھا در چيدمان و تزﯾين اتاق می تواند ميزان علاقه و تعھد شما را نسبت به فرزندتان نشان دھد. برای حفظ روحيه خود و بچه ھا شاﯾد لازم باشد در برخی موارد با فرزندتان در مورد طرحھای انتخاب شده توسط او کنار بياﯾيد، حتی اگر اﯾن طرحھا در ابتدا قدری عجيب به نظر برسند، اما اﯾن تنھا راه مصالحه و توافق ميان شما و اوست.

اتاق کودک تمام دنيای بچه ھا محسوب می شود. تا زمانی که بچه خيلی کوچک است، اﯾن فضا مکانی برای خواب و بازی اوست؛ اما کمی که بزرگتر می شود تبدﯾل به فضاﯾی می شود که شخصيت کودک شکوفا شده و استقلال به دست می آورد.

آماده کردن اتاقی شاد و زﯾبا برای کودک، قوانينی را می طلبد که قبل از خرﯾد وسائل جور واجور باﯾد مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال وسائل اتاق کودک باﯾد راحت، سبک، اﯾمن و در عين حال به راحتی قابل نظافت باشد.

اما چيدن اسباب و پر کردن فضای اتاق، ھمه موضوع نيست. بچه ھا دوست دارند در اتاقشان بازی کنند، نقاشی بکشند و دوستانشان را به آنجا دعوت کنند نکته مھم و اﯾده آل دراﯾن اتاق خالی گذاشتن بخشی از اتاق به عنوان دنيای بازی کودک است. ھمچنين باﯾد بخشی از اتاق را به اﯾن اختصاص داد که کودک در آنجا احساس راحتی کند، خلاقيتش پرورش ﯾابد، جھان پيرامونش را بشناسد و تمام انرژﯾش را بروز دھد.

اتاق کودک که فضاﯾی مختص به اوست باﯾد با توجه به رشد کودک و بزرگ شدن او تغيير کند راه حل ساده برای اﯾنکه مجبور نباشيد ھر دو سال یک بار وساﯾل اتاق را عوض کنيد، پيش بينی خرﯾد وساﯾلی است که قابل تغيير باشند. اﯾن نوع از لوازم با توجه به رشد کودک قابل تغيير ھستند.

ميزھای تاشو، کاناپه ھاﯾی که به عنوان تخت نيز استفاده می شوند و ميزھاﯾی که به شکل کمد تغيير می ﯾابند از اﯾن جمله اند. ھمچنين در اﯾن موارد طراحان دکوراسيون می توانند به شما کمک کنند.

دکوراسیون اتاق کودک، فضای رشد و محيط بازی

در دنيای کوچولو ھا، بازی بخش مھمی از زندگی آنھا را به خود اختصاص داده است. نقاشی کشيدن، سرگرم شدن با اسباب بازی ھا، ساخت کاردستی، خلاقيت و نوآوری و… ھمه در بستر اتاق کودک است که شکل می گيرد. تا حد ممکن بخشی از اتاق را برای اﯾن فعاليت ھا و تفرﯾحات کودک خالی بگذارﯾد. ھمچنين اﯾن دنيای کوچک علاوه بر اﯾنکه باﯾد درﯾچه ای به سوی خلاقيت و رشد کودک باشد، از ھمه لحاظ می باﯾست اﯾمن باشد.

چسباندن ﯾک کاغذ بزرگ به دﯾوار ﯾا ﯾک ميز نقاشی شاﯾد در چيدمان اتاق کودک کمی عجيب به نظر برسد اما ﯾک موضوع لازم است، چرا که اتاق علاوه بر اﯾنکه جاﯾی برای استراحت است فضای رشد و پرورش تواناﯾی ھای فيزﯾکی و ذھنی کودک نيز به حساب می آﯾد. ھمچنين نگاه عميق تر به اﯾن مسئله نشان می دھد که بازی راھی است تا فرشته ھای کوچولو با اجتماع ارتباط برقرار کنند. کودک حين بازی مشارکت، ھمکاری، سازش با دﯾگران و حل مشکلات را می آموزد

سرزمین و قلمرو کودک در خانه

اتاق تنھا قسمت خانه است که کودک احساس می کند متعلق به خودش است. اﯾن فضا ھمه دنيای کوچک او را براﯾش عينيت می بخشد:

شخصيت، سليقه ھا و علاﯾق. او باﯾد در برابر اﯾن مسائل احساس راحتی و آزادی کند. اما در بيشتر موارد ھر کودک به تنھاﯾی نمی تواند اتاقی برای خود داشته باشد. در اﯾن صورت وظيفه پدر و مادر سخت تر می شود؛ زﯾرا باﯾد با ظرافت دو ﯾا سه قسمت را برای ھر بچه در اتاق آماده کنند.

در نتيجه ھر کدام از آنھا قلمرو خود دارند با اﯾن تفاوت که در کنار ھم ھستند. اﯾن جداسازی را می توان با روش ھای مختلفی انجام داد که راﯾج ترﯾن آنھا پرده، دﯾوار متحرک و کرکره است. ھمچنين می توان رنگ دﯾوارھا و فرش ھای ھر قسمت را تغيير داد تا اﯾن مرزبندی واضح تر باشد. اگر قصد دارﯾد برای خواھر و برادر اتاق را آماده کنيد، بھتر است از رنگ ھای متفاوت مثل صورتی و سبز برای ھر بخش استفاده کنيد.

به امنيت اتاق توجه ویژه ای داشته باشیم

نکته ای که نباﯾد به ھيچ وجه بی توجه از کنار آن رد شد، امنيت اتاق کودک است. موقعيت و چيدمان وساﯾل در درجه اول اھميت قرار دارد. قفسه ھا را در قسمت بالاتر دﯾوار نصب کنيد، اما اگر کودک مثلا در سن مدرسه است و باﯾد از قفسه ھا وسيله ای را بردارد باﯾد طوری باشد که او راحت باشد. ھمچنين از نزدﯾک گذاشتن ميز ﯾا صندلی نزدﯾک پنجره ھا و کمدھا خودداری کنيد تا خطری کودک را تھدﯾد نکند. برای اﯾنکه خيالتان راحت باشد، ثابت بودن وساﯾل را کنترل کنيد. در زمينه دکوراسيون اتاق نيز اﯾن نکته را مدنظر داشته باشيد که بھتر است رنگ دﯾوارھا از انواع غير سمی مثل آکروليک انتخاب شود، پرﯾزھای برق و پنجره ھا از نظر اﯾمنی تاﯾيد شده باشد و مصالح ساختمانی سالم و طبيعی باشد. ملحفه و پرده ھا نيز باﯾد از اجناس طبيعی مانند کتان باشد، چرا که شستشوی اﯾن پارچه ھا راحت است

مرتب و نظم بخشیدن به اتاق کودک

در اتاق کودک معمولا ھميشه کمی رﯾخت و پاش دﯾده می شود. برای اﯾنکه علاقه به مرتب کردن وساﯾل در کودک اﯾجاد شود، باﯾد در کنار بازی و سرگرمی ھا اﯾن موضوع را نيز به او آموزش داد. نخستين نکته در اﯾن باره خلاقيت است. به عنوان مثال می توانيد در ﯾک گوشه اتاق ﯾک چادر ﯾا سبد بزرگ بگذارﯾد تا وقتی کودک خواست وساﯾلش را سرﯾع جمع کند، ھمه را در آن برﯾزد و اﯾن بازار شام جمع شود. ھمچنين ﯾک جالباسی

متناسب با قد کودک براﯾش تھيه کنيد تا لباس ھاﯾش را مرتب کند و اﯾن مسئوليت را نيز بياموزد. ھر کدام از وساﯾل کودک باﯾد جای مشخص داشته باشند تا او به راحتی بتواند ھر کدام را پيدا کند. مثلا ﯾک جعبه برای اسباب بازی ھای کوچک، سبد برای عروسک ھا، قفسه برای کتاب ھا و… روی ھر قسمت نيز عکس وسيله مربوط را بچسبانيد ﯾا اسم آن را بنوﯾسيد تا کوچولوی شما راحت جای ھروسيله را بشناسد. در اﯾن صورت کودک استقلال نيز کسب می کند.

رنگ دوست ھميشگی بچه ھا است! رنگھا در درجه اول در بينایی کودک نقش دارند و به علاوه در آرامش، استراحت و تمرکز او نيز مؤثر ھستند.

برای نوزادان تا سن سه سالگی بهتر است از رنگ ھای ملاﯾم مثل صورتی، ليموﯾی، آبی آسمانی، سبز روشن و… استفاده کنید.

از سه تا چهار سالگی کودک قادر است رنگها را تشخيص می دھد و می توان متناسب با نظر او رنگ را انتخاب کرد.ھمچنين می توانيد بخشی از دﯾوار اتاق را با رنگ ھای تند مانند قرمز رنگ
آميزی کنيد و به کمک کودک تصاوﯾری مانند حيوانات، شخصيت ھای کارتونی، لوازم ورزشی و… را روی آن بکشيد. بهتر است نور ھر قسمت اتاق کودک برای خواب، مطالعه، بازی و… باﯾد متناسب با شراﯾط باشد و نکته مهم آخر اینکه؛ از کودک  در سن شش سالگی در چیدمان و انتخاب رنگ های اتاق کمک بگیری و از او نظر بخواهید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.