خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تاثیر کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی

اتاق خواب

فهرست مطالب

 

دکوراسیون رامسین: کاغذدﯾواری ﯾکی از انواع پوشش هایی است که با  طیف رنگی وسیع و مختلف در بازار تولید می شود. این پوشش به خاطر داشتن نقش ھای متفاوت و البته زﯾبا به تنھایی می تواند روی ﯾکی از دﯾوارھای نشیمن ﯾا پذﯾرایی نقش آفرﯾنی کند و مکمل وساﯾل خانه و رنگ دﯾگر دﯾوارھا باشد.

نداشتن بوی رنگ و نصب سریع و آسان از جمله امتیازات استفاده از کاغذ دﯾواری است و می تواند جاﯾگزﯾن خوبی برای رنگ ھای معمولی باشد. بسیاری از افراد به دلیل داشتن آلرژی به بوی رنگ، کاغذدﯾواری را به دﯾگر پوشش ھا ترجیح می دھند. و البته در ساختار برخی رنگ ھا سرب وجود دارد که برای سلامت کودکان مضر است ولی کاغذ دﯾواری ھا غالبا سلامت محورهستند.

در بازار آکوستیک کاغذدﯾواری ھای جدﯾدی و با طول عمر بالا تولید می شوند که معمولا الیافی قابل شستشو، ضدخش و ضربه، و مرغوب ھستند و بهترین جاﯾگزﯾن برای پوشش ھای دﯾواری خواهند بود.

پیشنهاد می کنیم کاغذدﯾواری ھاﯾی به رنگ گرم مانند زرد، نارنجی، قرمز، آجری، زرشکی و ھلوﯾی انتخاب کنید، چرا که محیط را دلنشین و جذاب خواهد کرد. چنین رنگ ھایی می تواند فضا را غیر رسمی، دنج و خوشاﯾند جلوه دهد. بھتر است از اﯾن رنگ ھا در اتاق نشیمن، اتاق غذاخوری و محلی که برای دور ھم جمع شدن در نظر گرفته اﯾد، استفاده کنید. استفاده از رنگ ھای گرم در اتاق ھای شمالی ھم توصیه می شود.

فراموش نکنید که اگر الگوی کاغذدﯾواری تان خیلی نزدﯾک به ھم و مرتب در خطوط افقی و عمودی قرار داشته باشد، نقش کاغذدﯾواری بر جلوه محیط غلبه خواھد کرد؛ به نحوی که مبلمان و و ساﯾل داخل اتاق کمتر دﯾده می شوند.

با استفاده از طرح ھای قطری و زﯾگزاگ می توانید محیط را زنده  و پوﯾا جلوه  دھید. چنین طرح ھاﯾی به عنوان طرح ھای انرژی زا شناخته می شوند.

کاغذدﯾواری ھایی که طرح ھای شلوغ و گُل دار دارند، می تواند فضا را کوچک تر نشان دهد. طرح ھای افقی، می تواند خانه را وسیع تر و در عین حال، با اﯾجاد خطای دﯾد، سقف را به کف نزدﯾک تر نشان دھد.

و همچنین استفاده از طرح ھای عمودی و با فاصله نیز می تواند دﯾوارھا را بلندتر جلوه داده و اﯾن ذهنیت را القا کند که انگار سقف در فاصله ای مرتفع تر از ارتفاع واقعی اش قرار گرفته است.

پایان/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *