خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تاثیر پنجره در طراحی دکوراسیون منزل

WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.03.24

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: آیا می دانید که فنگ شوﯾی در مورد چشم انداز پنجره ھا چه گفته است؟

چشم انداز خوبی که توسط پنجره در هر خانه ای ایجاد می شود نه تنھا ارزش خانه دو چندان می کند، بلکه یک حس خوب برای افرادی که وارد منزل می شوند به وجود می آورد. با این حال اگر خانه شما دارای چشم انداز خوبی نیست، ما چند راهکار برای شما در این مطلب آوارده ایم که ادامه به آن خواهیم پرداخت.

پنجره هر خانه ای در واقع چشمان آن خانه است.  فنگ شویی می گوﯾد؛

«ﯾک پنجره باﯾد به بھبود چشم انداز خانه کمک کند. شما می توانید با خرﯾد ﯾک کیت شیشه ھای رنگی، چشم انداز شخصی خود رخلق کنید»

چشم انداز ساختمان ھای زشت ﯾا ﯾک باغ در ھم رﯾخته، می تواند باعث غم شود. بنابراﯾن برای خنثی آن، می بایست به پنجره ھا و محیط اطراف آن توجه زیادی داشت.

با استفاده از پرده ھای جذابی که چندان ھم قیمتی نیستند می توان تاثیر زیادی بر فضای خانه بگذارید. رنگ پرده ها می توانند توجه را از چشم انداز بیرون به سمت خود جلب نمایند.

یک ضرب المثل قدیمی می گوید: پنجره ھای شما نیاز به رنگ ھای تیره دارند، اگر چه ممکن است باعث بروز مشکلات روحی برای خانم ھای خانه شود، از سوﯾی دﯾگر پنجره ھای جنوبی نیاز به چندﯾن آوﯾز دارند، در غیر اﯾن صورت مشاجرات خانوادگی جزﯾی از وﯾژگی  ھای خانه می شود، زﯾرا جنوب تحت نفوذ عنصر آتش است و اگر مقدار زﯾادی عنصر آتش از طرﯾق پنجره وارد اتاق شود، می تواند اشیا را گرم تر کند.

فراموش نکنید که پرده ھای کرکره، توری و … برای پوشش پنجره، ضرورت دارند ؛ چرا که هیچ یک از ما مایل نیست که دیگران به خانه و حریم خصوصی ما دید داشته باشند.

از جمله مواردیگری که ما باید به آن توجه کنیم این است که باﯾد مراقب پشت دری ھای کرکره ای باشید. چون اﯾن احتمال وجود دارد که چوب ھای کرکره، تیرھای مخفی مضری تولید کند. حتما متوجه شده اید که تیرھای مخفی از طرﯾق پنجره ھا، چشم انداز گوشه ھا، تیرھای چراغ برق، پشت بام ھا و آنتن ھا وارد خانه می شوند. بهتر است ﯾک گیاه سرزنده گلدانی را در لبه پنجره گذاشته تا آنھا را رفع کند.

از نقطه نظرات دیگر فنگ شویی؛ پنجره ای که رو به بیرون باز می شود، بھتر از پنجره ای است که مانع از ورود ھوا می شود. ھمچنین یک پنجره باز، بھتر از دو پنجره بسته است؛ چون باعث تھوﯾه ھوا می شود.

نکته مھمی که می بایست در اﯾن پایان به آن اشاره کنیم اﯾن است که باﯾد ھر چه زودتر، شیشه ھای شکسته و ترک خورده پنجره ھا را تعویض کنید؛ زیرا باعث خستگی چشم، سردرد و مشکلات سلامتی می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *