خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تاثیر نور بر رنگ دکورسیون خانه!

WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.53.33 (1)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: شاید متوجه شده باشید که بعد از رنگ آمیزی آبی روی دﯾوار اتاق خواب، فضا را به شدت سرد می کند.

اصولا تغییر در حالات رنگ برای دﯾوار یا مبلمان در فضای داخلی خانه به علت تابش نور طبیعی ﯾا مصنوعی در خانه است .

امکان دارد رنگی را خیلی دوست داشته باشید اما متوجه شوید اﯾن رنگ بر روی دﯾوار رنگ خوبی از آب در نمی آید. پس برای اﯾن که پس از انتخاب رنگ و استعمال آن بر روی دﯾوار دچار چنین مشکلی نشوید بھتر است اﯾن نکات را دنبال کنید.

بهترین راهکار بدون هزینه و پرت وقت این است که نمونه ای از رنگ انتخابی دﯾوار ﯾا پارچه رومبلی خود را دم ساعات روز زﯾر نور مشاهده کنید.

برای این کار می توان کمی رنگ روی تخته ﯾا گوشه ای از دﯾوار بمالید و در طول روز و حتی شب زﯾر نور به آن نگاه کنید تا تغییرات در اثر برخورد نور اتفاق می افتد را مشاهده کنید.

نور لامپ فلورسنت تغییرات زﯾادی در رنگ به وجود می آورد . رنگ آبی در مناطق کوهستانی که در اغلب روز نور اندکی می تابد و ھوا ابری است، رنگ ھای داخل خانه را تیره تر می کند. مثلا نمایی که در منطقه ای آفتابی دﯾده اﯾد در خانه ای شما که در منطقه ای سرد که نور کمی دریافت می کند چندان زﯾبا و روشن نخواهد بود.

حتما توجه داشته باشید که مسیر تابش نور و جهت شمالی و جنوبی بودن خانه خود را پیدا کنید. چنانچه خانه شما در جهت شمال است احتمالا کند و سرد به نظر می رسد. به همین خاطر بهتر است از رنگ ھای سرد که ممکن است فضا را بی روح جلوه دهند پرهیز کنید. از همین رو با استفاده از طیف ھای رنگی گرم خانه خود را صمیمی و خودمانی کنید.  اگر منزل شما، شمالی جنوب است و نور زﯾادی می گیرد به جای استفاده از رنگ ھای گرم که خانه ی شما را گرم تر نشان خواهد داد، از رنگ ھای ملاﯾم و سرد استفاده کنید تا خانه تان کمی سرد و شاد به نظر رسد .

اگر اتاق شما تارﯾک و در مسیر کمی از نور است رنگ سفید و روشن تأثیری در آن نخواهد داشت. رنگ سفید بدون نور کافی در خانه، خاکستری تیره به نظر می رسد.

تابش نور مستقیم از بالا بر اتاق موجب خواهد شد که رنگ، یکنواخت به چشم بیاید. در اینجا بهتر است از کلیدھای تنظیم نور و تعداد زﯾادی نورھای مستقیم استفاده کنید.

معمولا رنگ پس از خشک شدن تیره به چشم می آید. اگر می خواهید ببینید رنگ در پاﯾان کار نقاشی چه تغییری در آن به وجود می آید آن را بر روی ﯾک تکه کاغذ روغنی که آب را جذب نمی کند آزمایش کنید و اجازه دھید خشک شود تا تغیر به وجود آمده را رنگ به ھنگام خشک شدن مشاهده کنید.

معمولا رنگ ھای خنثی و روشن امکان دارد زﯾر نور شدﯾد رنگ پرﯾده و بی حال به نظر برسد. به همین خاطر در نتیجه این واکنش از رنگ ھای تندی برای طراحی رنگ چنین اتاق ھایی کمک بگیرید. رنگ ھا پس از خشک شدن کمی متفاوت به نظر می رسند .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *