خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تاثیر طرح های راه راه در دکوراسیون داخلی!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (4)

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: طرح ھای راه راه به کار رفته در رنگ و پارچه در فضای خانه نمایی شاد و پرھیجان به محیط می بخشند.

ممکن است خیلی از ما این خطوط ساده راه راه را در فضای دکوراسیون نادیده بگیریم ولی ھمین خطوط ساده روی پارچه ھا، با ﯾک ﯾا دو رنگ مشابه، چندین نقش و کاربرد را بر عھده می گیرند و جلوه زیبایی را به وجود خواهند آورد!

کمترین کاربردی که این خطوط به وجود می آورند بزرگ جلوه دادن فضای اتاق است و یکی دیگر از این کاربردها افزودن بر زﯾباﯾی و ھیجان در فضای زندگی ما خواهد بود.

فراموش نکنید این کاربرد با رنگ ھای ﯾکنواخت و ساﯾه روشن ھای در اتاقی با پیش زمینه کرم و روشن، منظره خاصی دارد. برای مثال بر روی دﯾوارھا، آوﯾختن پرده ای با راه ھای پھن و بارﯾک در زمینه کرم و صورتی و قرمز، بسیار زﯾبا جلوه خواھد بود.

برای این منظور می توانید پارچه ای با راه ھای عمودی را در ﯾکی از قسمت های اتاق پذﯾراﯾی ﯾا نشیمن به کار بگیرید و پنجره را با چنین پرده ای بپوشانید. سپس با قرار دادن ﯾک ﯾا دو کوسن با طرح خطوط راه راه بر روی مبل ھا نیز بسیار جلوه خواھد کرد.

فقط دقت داشته باشید که رنگ خطوط پارچه کوسن، با رنگ کوسن ھای ساده ای که بر روی مبل پهن کرده اید، تناسب داشته باشد.

پارچه ھای خط دار با راه ھای پھن و چشمگیر عمودی، بیش تر جلب توجه می کنند و تاثیر وﯾژه ای بر روی بزرگ نماﯾی دﯾوارھا دارند و ارتفاع اتاق را بیش تر نشان می دھند.

زمانی که راه ھای پارچه رﯾز و کم عرض باشد، محیط مورد نظر برای مخاطب کوچک نشان داده می شود و چندان کارایی ندارد. به همین خاطر اگر سقف اتاقی کوتاه باشد، می توان از پرده ﯾا کاغذ دﯾواری راه راه عمودی استفاده کنید تا محیطی دل انگیز به وجود بیاورید.

همچنین خطوط راه راه افقی روی دیوار موجب افزایش بزرگنمایی مساحت اتاق خواهد شد. برای این منظور می توان از کاغذ دﯾواری با خط ھای افقی کمک بگیرید، ﯾا اﯾن که روی دﯾوار خطوطی به صورت نوارھای رنگی پھن بارﯾک، نقاشی کرد.

اگر قرار است روی دﯾوار اتاق منزل نقاشی کنید، نیاز است از چسب ھای کاغذی پھن استفاده کنید تا بتوانید خط ھاﯾی صاف و ﯾکدست به دست آورﯾد.

بعد از اﯾنکه مکان و عرض خط مورد نظر را تعیین کردﯾد به وسیله ی ﯾک خط کش بلند و مداد روی دﯾوار خط بکشید، سپس بالا و پاﯾین خط را با نوار چسب پھن بپوشانید. وقتی خشک شد، نوار چسب را جدا کرده و کار را به ھمین ترتیب ادامه بدھید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *