خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تاثیرات نور طبیعی در دکوراسیون خانه!

WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.03.22 (1)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: به شما توصیه می کنیم که قبل از انتخاب مکانی برای زندگی، حتما به این نکته توجه داشته باشید که میزان نوری خورشید که به فضاهای مختلف آن تابیده می شود چه قدر است. کارشناسان حوزه طراحی دکوراسیون داخلی معتقد هستند که بھره مندی ﯾک فضا از نور طبیعی از جمله مواردی است که در انتخاب مکان می بایست در اولویت ما قرار بگیرد.  

البته ممکن است فکر کنید با وجود امکانات و منابع نور مصنوعی، نور کافی برای انجام این امور در هر فضایی فراھم شده است. اما نکته مهم در کیفیت نور است. هیچ نوری نمی تواند جایگزین نور طبیعی باشد.

تاثیرات حاصل از نور خورشید با هیچ نور دیگری قابل مقاﯾسه نیست. در ضمن می توان با چنین رویکردی مصرف نور مصنوعی را کاهش داد در صرفه جویی انرژی نیز قدمی برداشته ایم.  از این رو در انتخاب محیط زندگی خود باید به تعداد، ابعاد و موقعیت پنجره ھا خیلی توجه داشت. روشن است که ھر چه تعداد پنجره ھا بیشتر باشد، اشعه ھای شفابخش خورشید بھتر به داخل محیط خانه نفوذ پیدا می کنند.  

اھمیت موقعیتی که پنجره ھا در آن واقع شده است را نباﯾد نادﯾده گرفت. زﯾرا با توجه به تغییر فصول،  پنجره ھا برای ورود نور خورشید به داخل حالت متغیر به خود می گیرند. اشعه نور خورشید در فصلی از سال از پنجره ای عبور می کند و در فصل دیگر به حالت دیگری وارد می شود.  به همین خاطر در انتخاب فضای مناسب در موقعیت پنجره ھا داشتن پنجره ھای رو به جنوب از جمله اولوﯾت های یک خانه است.

اﯾن پنجره ھا ورودی خوبی برای حضور نور خورشید به داخل منزل آن ھم در فصول سرد سال ھستند. در صورتی که در موقعیت ھای دﯾگر زمانی از نور مستقیم خورشید در فضای خانه استفاده می کنید که وجود آن به هیچ عنوان خوش آیند نیست. معمولا پنجره ھای رو به شمال و شرق معمولا تاثیر خاصی برای حضور نور آفتاب به حساب نمی آیند.  

با وجود این تفاسیر میزان گرفتن نور در فضای منزل، جھت موقعیت پنجره ھا، تغییر فصل و ﯾا ھر عامل ساختاری دﯾگری وضعیت نامطلوبی را، حتی به طور موقتی در سال خواهد داشت.  

چند راهکار برای اینکه نور خورشید را به منزل نفوذ دهید:

به طور معمول رنگ ھای روشن ھمواره انعکاس دھنده خوبی برای نور هستند. با در نظر داشتن این اصول، شما برای ﯾافتن راه ھایی جھت استفاده بھینه از نور موجود در فضا کمک می کند. از همین رو رنگ دیوارها، سقف ھا و حتی کف ھا از رنگ ھای روشن استفاده کنید.

باید در نظر داشت که وضعیت آپارتمان نشینی و دید مستقیم همسایه ها به داخل فضاھای ﯾکدﯾگر از طرﯾق پنجره ھا، کاربرد شیشه ھای مشبک و به خصوص شیشه ھای رفلکس در ساختمان سازی می تواند انتخاب خوبی برای شیشه پنجره ها باشد. به همین دلیل شیشه ھای رفلکس با وجود آنکه دارای مزﯾت ناپیدا بودن فضای داخل از بیرون در روز ھستند ولی درصد زﯾادی از نور را به خود جذب کرده و مانع ورود آن به داخل می شوند.

برای حل اﯾن مشکل شیشه ھای معمولی را پیشنهاد می کنیم و از پرده به عنوان حافظی برای استقلال فردی و خانوادگی در محیط خانه نیز می توانید نهایت بهره را ببرید.

حضور آﯾنه در قسمت هایی از خانه انعکاس نور خورشید از طریق پنجره را می تواند افزایش دهد. البته اﯾن قضیه رابطه مستقیمی با مکان نصب آﯾنه، زاوﯾه آن و ھمچنین فاصله آﯾنه از پنجره دارد.

 چنانچه برای پنجره ھا، تنھا از پرده ای ضخیم در ھنگام روز و شب بهره مند می شوید توصیه می کنیم یک پرده نازک در رو و ﯾا زﯾر پرده ضخیم به کار ببرید. پرده ھای نازک ھر چه ضخامت کمتری داشته باشد، نور بیشتری را از خود عبور خواهد داد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *