خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

به وسیله رنگ در آشپزخانه تنوع ایجاد کنیم!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.44.35 (4)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: مھمترﯾن نکته ای که می بایست در آشپزخانه به آن توجه داشت این است که کابینت و دﯾگر فضاھای مواد غذاﯾی به اندازه ای باشد که  نمای آن آشفته به نظر نرسد.

از طرفی اگر فضا را بهینه کنیم، نه تنها جای بیشتری برای قرار دادن لوازم خواهیم داشت بلکه به ظاهر آشپزخانه نیز زیبایی خواهیم بخشید.

به هر حال آشپزخانه از جمله بخش هایی در ھر خانه ای است که فعالیت ھای بسیاری در آن انجام می شود. از این رو، با اطمینان خاطر می توان از رنگ ھای روشن و درخشان که احساس انرژی را با خود به ھمراه داشته باشند، در آن استفاده کرد.

چنانچه تمایل ندارید که از چند رنگ بر روی ھر ﯾک از دﯾوارھا بھره بگیرﯾد، می توانید تنھا از ﯾک رنگ استفاده کنید. با اﯾن ھمه، استفاده از چند رنگ، آن جا که تقابل ھاﯾی میان رنگ ھا پدﯾد آﯾد، می تواند منظره ی آشپزخانه را مدرن کند.

رنگ ھای نارنجی، قرمز، زرد و سبز، حس زنده بودن و شکوه را برای آﯾن آشپزخانه به ارمغان آورده اند.

احساسی که به وجود می آید، در نتیجه تقابل و تضاد رنگ ھای دﯾوار و وساﯾل خواهد بود. ھرگاه احساس کنید که نیاز به تنوعی در آشپزخانه دارﯾد، به آسانی می توان برخی از خرده وساﯾل را تعویض کنید و به جای آنھا جایگزین های جدیدی قرار دهید.

برخی ممکن است به طرح ھای چھارخانه ﯾا راه راه بر روی دﯾوارھای آشپزخانه علاقه داشته باشند. گاهی می توان چنین طرح ھاﯾی را از میان کاغذھای دﯾواری ﯾافت. اما اگر طرح دلخواه خود را نیافتید، ناامید نشوﯾد. خودتان دست به کار شوﯾد و الگوی مورد نظر را پدﯾد آورﯾد.

در وهله اول کل دﯾوارھا را به رنگ سفید ﯾا کرم بسیار روشن در آورﯾد. دقت کنید که زﯾرسازی رنگ ھا به درستی انجام گیرد و سطح دﯾوار صاف و ﯾکدست است. سپس، نوارھای بارﯾکی از کاغذ تھیه کنید و درون آنھا را با تیغ ببرﯾد. اگر زمینه ی اصلی رنگ کرم است، می توانید برای نوارھا از رنگ سفید کمک بگیرید. اﯾن نوارھا را بر روی دﯾوارھا قرار داده و درون شان را رنگ آمیزی کنید.

زمانی که رنگ خشک شد، نوارھا را به صورت افقی قرار دھید تا خطوط افقی را نیز بر روی دﯾوار پدﯾد آورﯾد.

اگر همه آشپزخانه سفید شود، احساس می کنید که در یک درمانگاه ھستید. به همین خاطر، برای جلوگیری از سادگی بیش از حد، رنگ ھایی می توانید ضافه کنید.

با طرح ھای مختلف رنگ آمیزی، به آشپزخانه خود جذابیت ببخشید. ﯾکی از رنگ ھای جذاب در آشپزخانه، رنگ آبی است. کاشی ھای آبی نیز می توانند ھمین جلوه را پدﯾد آورند.

اگر در زمینه ی اصلی رنگ دﯾوارھا ﯾا کاشی ھا، طرح ھا و خطوطی نیز دﯾده شود، بر جذابیت فضا افزوده می شود. از اﯾن رو، سعی کنید طرحی را برگزﯾنید که بافت آن نیز به دلنشین کردن فضا کمک کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *