خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

به تأثیر رنگ ھا بر جسم باور داشته باشیم!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.59.30 (3)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: بھار فصل زیبایی و پاکیزگی است. به رسم باستان ایرانیان شروع این فصل را با خانه تکانی مفصلی که هریک از ما انجام می دهیم ، خانه تا مد تی تمیز و مطلوب باقی می ماند .

دﯾگر اثری از سیاھی دﯾوارھا که پشت کمد  ﯾا مبل ھا به وجود  آمده است، دﯾد ه نمی شود  و خبری از جای انگشتان چرک بچه ھا بر روی پرﯾز حمام نیست.

لکه ھای سس که به دﯾوار آشپزخانه، کنار میز غذاخوری چسبید ه بود ند  ھم پاک شد ه اند ، حالا روزھا بلند تر و د لپذﯾرترند  و وقت آن است که صفاﯾی به د ﯾوارھا بد ھیم.

تأثیر رنگ ھا بر حواس انسان

اما چه رنگی مناسب است؟ مد ت ھاست که خیلی ھا می دانند  رنگ ھا تأثیر روانی دارند. رنگ ھای گرم به ھیجان می آورند  و رنگ ھای سرد  به آرامش دعوت می کنند . تقرﯾباً د انسته ھای عمومی د ر اﯾن زمینه د ر ھمین حد است.

اما برخی حتی به تأثیر رنگ ھا بر جسم باور د ارند. به گفتهٔ روان شناس متخصص رنگ ھا، خانم کارﯾن ھونکل، برانگیختگی ناشی از رنگ ھا با گذشتن از چشم و سیستم عصبی به اعضای بدن منتقل می شود .

او در ادامه اشاره می کند  که کسانی که در گذشته به مدارج بالای دست می ﯾافت به خواص درمانی رنگ ھا توجه داشت. بیماران مبتلا به ناراحتی ریه در اتاق ھایی که با رنگ آبی روشن مراقبت می شوند زودتر از موعد مقرر به درمان دست خواهند یافت. از ھمین روست که اﯾن رنگ برای مد اوای راه ھای تنفسی بدن مفید است.

قرمز، برعکس فشارخون را بالا می برد، زرد نیروی کلیه ھا و مفاصل را افزاﯾش می دھد  و سبز، البته رنگ قلب است. بد نیست که ھر کسی از اثر تک تک رنگ ھا باخبر باشد  و البته اﯾنکه نباﯾد ھمیشه د ر فضایی ﯾکنواخت به سر برد .

به عقید ه خانم ھونکل، روان شناس متخصص رنگ ھا، رنگ آبی روشن به خاطر اثر آرامش بخشی که دارد ، رنگ اﯾد ه آلی برای اتاق خواب است، اما مراقب باشید  اﯾن رنگ برای افراد  سرماﯾی زﯾاد مناسب نیست. د ر اتاقی با رنگ آبی روشن احساس خنکی و سرما افزاﯾش می ﯾابد . شاﯾد  برای سرمایی ھا سبز روشن بھتر باشد .

زرد  ھم رنگ زﯾبایی است. رنگ شاد ابی است که د ر کنار سبز ملاﯾم برای اتاق کود کان مناسب است. اما در میز غذاخوری بھتر است جزو رنگ ھای جانبی باشد. زرد اشتھا برانگیز است. حتی قرمز تند را که خیلی ھم مورد علاقه است، باﯾد احتیاط به کار برد . قرمز را می توان برای آنھا که صبح گاه با کسالت از خواب بیدار می شوند، در حمام به کار برد .

کارشناسان به ﯾک قاعد ه کلی باور د ارند: ھرچه مدت زمان بیشتری را د ر ﯾک مکان می گذرانید، ترکیب رنگ آنجا باﯾد  ملاﯾم تر باشد .

اساساً اتاق بدون رنگ وجود ندارد. ھر شیئی که در اتاق است، رنگی دارد  و افراد  در واقع بد ون توجه به تأثیر رنگ ھا، رنگ مورد علاقه شان را انتخاب می کنند .

برای اﯾنکه دچار انتخاب تک رنگ نشوﯾد، بھتر است طیف نز ﯾک به رنگ مورد علاقه تان را در کنار ھم قرار

دھید . اگر به زرد  علاقه د ارﯾد ، می توانید  از نارنجی، قرمز، زرد  تیره و سبز ملاﯾم استفاده کنید. به علاوه اﯾنکه نباﯾد  تمام سطح د ﯾوار ﯾک رنگ داشته باشد . می توانید  با کمک شابلون طرح ھای کوچکی بر روی د ﯾوار درست کنید. خرج زﯾاد ی ھم ند ارد.

د رباره تأثیر رنگ ھای مختلف گفتیم. نور، اند ازه اتاق، مبلمان و کف اتاق ھر کد ام نقش مؤثری اﯾفا می کنند .

نور زﯾاد رنگ ھا را درخشان تر نشان می د ھد. د ر اتاقی که نور فراوانی ند ارد، بھتر است از رنگ های ھای تند  اجتناب کنید. رنگ روشن، صورتی ملاﯾم، زرد  روشن و آبی فیروزه ای فضا را بزرگ تر نشان می د ھند  و رنگ ھای تیره و گرمی چون ارغوانی و خاکستری برعکس آنھا عمل می کنند .

طراحان د کوراسیون پیشنھاد می کنند  که برای رنگ آمیزی در سطح ھای بزرگ از رنگ ھای ملاﯾم و روشن استفاده شود. در حالت ھای ناد ری که سقف اتاق بیش از حد  بلند  است، می توان آن را تیره کرد .

کارشناسان ھمچنین پیشنھاد  می کنند  که اتاق ھا را با ﯾک رنگ معمولی و ﯾکد ست نقاشی نکنید  و سفید  را ھم فراموش نکنید. د ر کنار ﯾک دﯾوار سفید  می توان تابلوھا، مبلمان و وساﯾل تزئینی را با انواع رنگ ھا به کار برد . ھنوز ھم بسیاری از طراحان دکوراسیون سفید  را بھترﯾن انتخاب می دانند .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *