خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

برنامه ریزی قبل از خرید وسایل خانه!

۸٫۵

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: زمانی که قصد خرﯾد وسیله ای را دارﯾد ممکن است در آن لحظه تنوع موجود در جنس، فرم و دﯾگر خصوصیات ظاھری، کاربرد و بسیاری نکات دﯾگر راجع به آن را مدنظر قرار نداده باشید. ولی پس از مراجعه به فروشگاه یکدفعه با انبوه متنوعی از آن کالا مواجه خواهید شد که ممکن است تصمیم شما را سخت کرده و با توجه به شرایط مجبور به انتخاب عجولانه ای شوﯾد. و یک انتخاب عجولانه همیشه پشیمانی به بار می آورد.

تجسم کنید حاصل اﯾن تصمیم ناگھانی انتخاب ﯾکی از وسایل و لوازم دکوراسیون خانه باشد و دست بر قضا نیز کاربردی چون سروﯾس مبلمان داشته باشد.

با این اتفاق ما با موانعی زیادی مواجه خواهیم شد. چرا  که با وجود امکان تعوﯾض اﯾن قبیل لوازم وجود ندارد . به همین خاطر مجبور خواھید شد آن را با تمام مشکلاتی که دارد در فضای خانه بپذیرید.

وﯾژگی ھای محیط را هنگام خرید در نظر بگیرﯾد:

شراﯾط فضایی که در فکر خرﯾد مبلمان آن ھستید، مانند وسعت و نور، نقش موثری در انتخاب رنگ، طرح پارچه، ابعاد، مدل، سبک و دﯾگر مشخصات ﯾک سروﯾس مبلمان مناسب آن محیط دارا است.

وﯾژگی ھای مکان و تاثیر آن در انتخاب رنگ مبلمان:

معمولا ﯾک مبل از ﯾک ساختار چوبی ﯾا فلزی و مقداری پارچه تشکیل شده است که با توجه به مدل آن، میزان کاربرد ھر ﯾک از اﯾن دو نسبت به ھم متفاوت بوده و در نتیجه شاھد نمای بیشتری از چوب ﯾا فلز و ﯾا حتی پارچه (در مبلمان تمام پارچه) خواھید بود ولی به ھر حال رنگ غالب موجود چه در پارچه چه در چوب ﯾا فلز، می باﯾست با توجه به شراﯾط ﯾاد شده مکان موردنظر انتخاب شود.

به طور معمول وقتی که نور موجود در فضا اندک باشد، با محدودﯾت در انتخاب رنگ پارچه و ﯾا چوب و فلز مواجه خواھید شد. به اﯾن ترتیب که برای فضاھای کم نور انتخاب مبلمانی با پارچه و ﯾا اسکلت تیره رنگ، نه تنھا محیط را تارﯾکتر می کند بلکه به لحاظ دﯾداری از وسعت آن نیز می کاھد. در حالی که برعکس اگر در چنین محیطی مبلمانی به رنگ روشن چیده شود، نور موجود در فضا افزاﯾش ﯾافته و مکان نیز بزرگتر نشان داده می شود.

 در مورد فضاھاﯾی که از نور کافی برخوردار هستند تنھا عاملی که مانع انتخاب رنگ ھای تیره شود، کم بودن وسعت فضا است. ﯾعنی با وجود آنکه ﯾک محیط از نور زﯾادی ھم بھره مند باشد ولی از آنجاﯾی که رنگ ھای تیره علاوه بر جذب نور خاصیت کوچک کردن فضا به لحاظ دﯾداری را نیز دارا ھستند، کاربرد مبلمان تیره در فضای کوچک و حتی پرنور به هیچ وجه توصیه نمی شود. حال ذکر اﯾن نکته ضروری است که در مقاﯾسه میان دو وﯾژگی نور و وسعت ﯾک فضا، اھمیت وسعت بیشتر است. زﯾرا مشکل کمبود نور تنھا به اوقات روز اختصاص دارد که آن ھم در صورت تماﯾل با کمک نورپردازی مصنوعی قابل جبران است. بنابراﯾن اگر فضای مورد نظر شما نیز با وجود وسعت زﯾاد از نور کافی به ھنگام روز برخوردار نباشد، در صورت تماﯾل می توانید مبلمانی با رنگ تیره در محیط بچینید به شرط آنکه نورپردازی مناسب ھم در روز و ھم در شب انجام بپذیرد.

محیط و نقش آن در انتخاب طرح پارچه مبلمان

ھمان وﯾژگی ھای فضا که در انتخاب رنگ مبلمان تاثیر می گذارند مانند وسعت و نور، در انتخاب طرح پارچه آن نیز موثر خواهند بود. در ﯾک مبلمان بیشترﯾن سطح امکان پذﯾر برای کاربرد طرح و نقش، پارچه آن است لذا پارچه انتخابی به لحاظ طرح ھم باید با ساختار مبلمان به لحاظ مدل، سبک و رنگ ھماھنگ باشد و ھم با توجه به شراﯾط محیط انتخاب شود.

توجه داشته باشید انتخاب پارچه ای برای مبلمان تمام پارچه که دارای طرح ھای پر و فشرده و رنگ ھای تند و تیره است ھم فضاﯾی شلوغ و درھم اﯾجاد می کند و ھم از نور و وسعت ظاھری محیط موجود می کاھد در صورتی که طرح ھای خلوت و رنگ ھای ملاﯾم برای فضای کوچک عکس نتاﯾج فوق را خواھد داشت و در ضمن محیطی آرام و دلپذﯾر را سبب می شود ولی اﯾن موضوع به اﯾن معنا نیست که ھرگز از طرح ھای شلوغ در فضای نه چندان بزرگ و حتی کوچک استفاده نشود بلکه به کارگیری ھمان طرح ھا برای حداقل ﯾکی از اجزای سروﯾس، مانند کاناپه و ﯾا دو مبل تکی اصلی، در کنار بقیه اجزا با پارچه ساده، عاملی برای اﯾجاد تنوع و ترکیبی زﯾبا و متفاوت خواھد بود.

برای ھمه اجزای ﯾک سروﯾس مبلمان مجبور نیستید از ﯾک یا دو طرح پارچه استفاده کنید بلکه شما می توانید از پارچه ھای مختلف با طرح ھا، رنگ ھا و حتی جنس ھای گوناگون ولی ھماھنگ با ھم و با محیط انتخاب کنید. اﯾن امکان برای استفاده از پارچه ای با طرح ھای متنوع، حتی در اجزای ﯾک مبل نیز وجود دارد. بمثلا شما می توانید پارچه تشک کف را طرح دار و بقیه بخش ها را ساده انتخاب کنید البته ﯾکسان بودن جنس پارچه و ھماھنگی طرح و رنگ آن برای اﯾن منظور حتما ضروری خواهد بود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *