خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

بررسی زبان تصویر در طراحی داخلی!

WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.53.34

فهرست مطالب


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: در یک شرکت طراحی دکوراسیون همه طراحان آن در تلاش هستند می کوشند تا ایده و سبک متنوعی را به مخاطبان خود عرضه کنند. هدف آنها مشخص است. قصد دارند زندگی مشتریان خود را با راهکاری متحول کنند تا با جذب مشتریان دیگر سطح خود را نیز ارتقاء ببخشند.
در شرکت طراحی دکوراسیون رامسین نیز مدیران و طراحان آن سعی دارند ضمن ارج نهادن به مشتریان خود مبتکر کارهای نوینی باشند. گرافیک محیطی منحصر به طراحی بیلبورد و پوستر ھای تبلیغاتی نیست. طراحی محیطی هدفمند زمانی به رشد و تعالی خود می رسد که زبان مشترک بین آدمها را درک کند.

بررسی زبان تصوﯾر نشان می دھد تصوﯾر برای آسان کردن ادراک مسائل و منفصل کردن مفاھیم و برقراری ارتباط توسط آدمی ترسیم شده است.
بنابراین می توان ادعا کرد طراحی داخلی قادر است زبان مشترک آدم ھایی باشد که قرار است در ﯾک خانه ﯾا محیط اداری مدتی را با ھم زندگی یا سپری کنند.

طراحی داخلی برگرفته از دانشی است که با عناصر رنگ، فرم، بافت و نور باعث بھینه سازی محیطی آرامش بخش و دست یافتن به مکانی که فرد می تواند در آن فارغ از فشار ھای روانی به خلاقیت و شکوفایی برسد. باید توجه داشته باشیم که بافت و فرم اصلی ترین نقش بسزایی در طراحی داخلی دارند.
به طور عمده طراحی داخلی کلاسیک یک سلیقه است و بیشتر در قصرهای لویی ها بعد از گذشت چند قرن در انواع اصیل و دقیق ھنوز کاری قابل ستاﯾش و توجه است ولی دلیل اﯾنکه اﯾن نوع سبک دکوراسیون طرفداران زیادی دارد این است که به رنگ و فرم آن آشنایی دارند!
معمولا در چنین طرح ھایی نمادھا تنھا بار بصری خواهند داشت و به راحتی قابل درک و ارزﯾابی هستند. از طرفی اﯾن گونه طرح ھا زمانی نشانه اربابی و یکجورهایی متعلق به لاﯾه ھای روشنفکری و بالاتر جامعه بوده است. در سبک های مدرن، طراحی فقط به آساﯾش فیزیکی فرد می اندیشد که او بتواند به بهترین وجه ممکن استفاده کند. فرم و حجم ساختار خود را به نماﯾش می گذارند. به این دلیل است که کار طراحان مدرن دشوارتر است.
به طور معمول کشف و ضبط نشانه ها در چنین سبکی پیچیده است و بیش از آنکه تحت تاثیر فرم و اشکال کلاسیک باشد دارای نشانه هایی از اندﯾشه ھای جدﯾد است.
در زندگی امروز و با مشکلات اقتصادی که دامنگیر قشر عظیمی از جامعه هست نمی توان بعد از چند ساعت کار مداوم مبل ھای لوکس را برای استراحت و آسایش انتخاب کرد. اﯾن تناقض در دفتر کار وجود دارد. با این ھنوز افرادی هستند که در طراحی داخلی دفتر کار مدل سنتی را بیشتر می پسندند.
ممکن است به اﯾن دلیل که سادگی ممکن است بیننده را در مورد تمکن مالک به شک و تردید اندازد. این در حالی اتفاق می افتد که طراحی داخلی مدرن بیش از هر چیز به کیفیت اهمیت و تاکید دارد. چون افراد به آسایش بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت می دهند به همین خاطر توجه به چیدمان و طراحی داخلی منزل اولویت آنها خواهد بود.
در فضای طراحی دکوراسیون داخلی برای چیدمان داخلی از رنگ ھای ملاﯾم بیشتر استفاده می شود. باﯾد سعی شود از رنگ ھای خیلی گرم خیلی کم استفاده شود.
گاھی ریتم به صورت کنتراست ھای رنگی اﯾجاد می شود که چشم انداز بسیار خوبی به وجود می آورد. برای اﯾجاد رﯾتم در منزل می توان از پارچه ھا، پرده ھا و کفپوش که دارای اﯾن عناصر ھستند استفاده نمود. برای اﯾجاد رﯾتم در اتاقی که با میز کنفرانس پر شده می بایست به منبع نوری توجه کرد و چیدمان را هماهنگ با نور اتاق انجام داد.
نور ﯾکی از نیازھای حیاتی زندگی ماست به همین خاطر زمان طراحی دکوراسیون ﯾک خانه باﯾد مورد توجه طراح یا دکوراتور قرار گیرد. نورپردازی در ھر اتاق باﯾد متناسب با وﯾژگی ھای معماری آن و نحوه قرارگیری اتاق باشد و ضمن تامین نور مورد نیاز باﯾد با سبک دکوراسیون اتاق نیز ھماھنگ باشد. ﯾک نورپردازی خوب بیش از ھر چیز به میزان نورگیری اتاق در روز مرتبط است تا دست کم نور را در طول روز با ترکیبی از نور طبیعی تامین کند. البته ابعاد ﯾک اتاق نیز میزان نورگیری طبیعی آن را تحت تاثیر قرار می دھد. چنان که به راحتی می توان تجسم کرد ﯾک اتاق کوچک به نور کمتری نسبت به ﯾک اتاق بزرگ نیاز دارد. فرم اتاق و تعداد و اندازه پنجره ھا نیز در اﯾن امر تاثیرگذار است. مقدار نور طبیعی ﯾک اتاق را می توان نقطه آغاز طراحی ﯾک نورپردازی مناسب دانست.
توجه داشته باشید که ھنگام طراحی نورپردازی در فضای اتاقی ابتدا باید کاربردھای اتاق را در نظر گرفت. به طور مثال اگر اتاق فضای نسبتاً بزرگی دارد و برای مصارف مختلفی از قبیل مطالعه، استراحت و تماشای تلوﯾزﯾون استفاده می شود می بایست نورپردازی به نحوی باشد که برای ھر ﯾک از اﯾن فعالیت ھا میزان نور مناسب در اتاق تامین شود و ھمچنین در ھر اتاق وﯾژگی ھای دکو تیو را نیز می توان با استفاده از نورپردازی پررنگ تر و دﯾدنی تر ساخت.
ضمن اینکه ھر سبک دکوراسیونی نیز نوع خاصی از نورپردازی را می طلبد. رنگ دﯾوارھا در ﯾک اتاق می تواند تاثیر چشمگیری روی نور فضا اﯾجاد کند.
دﯾوارھاﯾی که رنگ روشن نیاز دارند با انعکاس نور، فضا را روشن تر جلوه می دھند، حال آنکه دﯾوارھای تیره نور را جذب می کنند و فضا را کم نورتر نشان خواهند داد. در بحث طراحی داخلی محیط ھای کاری علم ارگونومیک می تواند راھگشای بسیاری از مسائل باشد.
ارگونومیک علم طراحی سازگار فضا با کاربران است. ارگونومیک در نظر اول ممکن است آگاھی و علم جلوگیری از صدمات و ناراحتی ھای پیش بینی نشده تعریف شود. ولی هدف اصلی آن پیش از بررسی وقوع ضاﯾعه ای، تقوﯾت راحتی و روانی عملکرد است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *