خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

با رنگ در دکوراسیون معجزه خلق کنید!

سبک کلاسیک

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: آیا تاکنون توجه کرده اید که فضای داخلی منزل و نحوه چیدمان آن چه ارتباطی می تواند با افزایش انرژی شما و اطرافیانتان داشته باشد؟

به طور معمول اگر در یک فضای دکوراسیون داخلی، تمام استانداردها را رعایت کرده باشید در بدو ورود به منزل یک انرژی خاص دریافت خواهید کرد.

طراحان داخلی بر این باور هستند که ﯾکی از مھمترﯾن عواملی که موجب تشدید اظطراب در فرد می شود، حضور در فضاﯾی است که ھماھنگی و تناسبی در رنگ آمیزی و نوع چیدمان آن وجود ندارد!

ممکن است ساده به نظر برسد ولی هماهنگی بین رنگ دﯾوارھا با پرده و مبلمان و نیز نحوه دکوراسیون تاثیر عجیبی در شاد و سرزنده کردن آدم ھا دارد. شاید یکی از اصلی ترین مشکل های خانه های کنونی، ﯾکنواختی آن است.

در بیشتر خانه ها نقطه تمرکز، محل قرار گرفتن تلویزیون و وسایل صوتی است. و چون به طور متداول در گوشه ای قرار می گیرد، افراد خانواده را دور هم جمع کرده و به سوی خود متمرکز می کند.

این موضوع خوب است ولی باعث می شود که از لذت بردن و دیدن دیگر بخش های خانه محروم شویم!

پیشنهاد می شود برای از میان برداشتن این ﯾکنواختی، محل توجه خانواده را تغییر دهید. مبل ها را به هم نزدیک کرده و فرش یا گلیمی را پهن کنید. این امر باعث می شود تمام توجه اعضای خانواده به تلویزیون کم شود.

ولی این موضوع را فراموش نکنید که از جمله مواردی که باعث می شود افراد خانواده از ھم فاصله بگیرند نبود فضایی است که دور هم جمع شده و در مورد اتفاقات و مسائل مهم با هم گفت و گو کنند.

این قضیه به این معنی نیست که تلوﯾزﯾون را از اتاق نشیمن حذف نمایید. تلوﯾزﯾون را به جای قرار دادن در کنج دیوار می توانید بین دو کاناپه قرار دهید. حضور گل و گیاه در بین کاناپه به تغییر روحیه افراد کمک زیادی می کند.

راهکار دیگری که در این زمینه توصیه می شود و می توانید از یکنواختی محیط رها شوید تغییر در چیدمان دکوراسیون آشپزخانه است!

برای این کار میز ناھارخوری را از آشپزخانه بیرون آورﯾد و در فاصله بین اپن و محل قرارگیری مبلمان قرار دھید. با اﯾن کار محل اجتماع خانواده در زمان صرف شام را از فضای سرد و ﯾکنواخت آشپزخانه دور می کنید. گذاشتن آباژور بلند در فاصله بین اپن و میز ناھارخوری در کنج دﯾوار نیز تاثیر بسزاﯾی در دلپذﯾر کردن فضای خانه از لحاظ نورپردازی خواھد داشت.

رنگ در تغییر دکوراسیون نقش بی دلیلی ایفا می کند. بدون رنگ تغییر هیچ معنی ندارد. او جادو به پا می کند و یک محیط سر و بی روح را به فضایی زیبا و دلنشین تبدیل می کند. رنگ تحول خواه است. و نخستین عنصری است که در بدو ورود به هر مکانی به چشم می خورد. استفاده از رنگ ھای روشن مثل سبز، آبی و صورتی برای پرده، رومبلی، کوسن و حتی دﯾوارھا می تواند شادابی و سرزندگی مضاعف در انسان اﯾجاد کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *