خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

بازسازی آشپزخانه با چند راهکار آسان و کاربردی را یاد بگیرید

یسی

فهرست مطالب

بازسازی آشپزخانه با نور خطی در سقف و چوب ام دی اف بنفش کمرنگ

بازسازی آشپزخانه

 

دکوراسیون رامسین: چنانچه خانه شما قدﯾمی ساز است و آشپزخانه رنگی از کھنه گی به خود گرفته با راهکار ساده سریع و ارزان قیمت می توانید ظاھری جدﯾد به آن ببخشید.
دستگیره ھا قدﯾمی شده؟ در آشپزخانه ھا معمولا تعداد کابینت ھا، کمدھا و کشوھا زﯾاد است.

شما می توانید با پرداخت ھزﯾنه ای نه چندان زﯾاد، تمام دستگیره ھای آشپزخانه را عوض کنید؛

 

البته ﯾک شرط دارد و آن اﯾنکه کابینت ھای شما نباﯾد خیلی رنگ و رورفته باشند؛ وگرنه مجبورﯾد اول، آنھا را رنگی بزنید و بعدش سری به بازار بزنید و دستگیره ھای مناسبی از ھر جنس و رنگی که به آنھا می آﯾد، تھیه و نصب کنید.

با عمل کردن به ھمین توصیه ساده می توانید جلوه ای تازه به آشپزخانه تان ببخشید.


نور زیبایی خاصی به ھر فضایی می بخشد.

اگر آشپزخانه تان کم نور است ﯾا نور آن کم است می توانید منابع نوری را در اطراف آن گسترش دھید؛

مثلا اگر آشپزخانه تان بزرگ است و میز صبحانه تان را در گوشه ای از آن قرار داده اﯾد، لوستری کوچک بالای آن بیاوﯾزﯾد.

حتی می توانید از وساﯾل تزﯾینی نوردھنده نیز استفاده کنید.

ھمه چیز به سلیقه خود شما بستگی دارد. نگاھی به اندازه و ترکیب آشپزخانه تان بیندازﯾد و بعد راھی چند لوسترفروشی شوﯾد و آنچه مناسب است، تھیه کنید.

 

 

بازسازی آشپزخانه

 

راه هایی برای بهبود آشپزخانه


اگر احساس می کنید فضای آشپزخانه تان دلگیر و ﯾکنواخت شده، پرده ھا را عوض کنید.

می توانید برحسب رنگ کاشی ھا و کابینت ھا ﯾتان پرده ھای روشن ساده ﯾا گلدار بخرﯾد اما ترجیحا پارچه ای انتخاب کنید که ضخیم و تیره نباشد تا نور را از خود عبور داده و فضا را خیلی روشن کند.
از رنگ دﯾوارھا خوشتان نمی آﯾد؟

اگر رنگ دﯾوارھا ﯾا کف آشپزخانه براﯾتان خسته کننده شده است، با ﯾک کارشناس مشورت کرده و رنگی زﯾبا برای دﯾوارھا انتخاب کنید.

ترجیحا رنگی شاد و سرزنده انتخاب کنید تا شما را از افسردگی نجات دھد. اگر کابینت ھای آشپزخانه تان فلزی است،
می توانید رنگی ھماھنگ با آن انتخاب کرده و به کابینت ھا جلوه ای تازه ببخشید.

در مورد کف آشپزخانه نیز می توانید با کمی ھزﯾنه کف پوش آشپزخانه را تغییر دھید.
چیدمان تکراری شده؟ اگر توانش را دارﯾد که بیشتر ھزﯾنه کنید، می توانید چند وسیله برقی جدﯾد و مدرن بخرﯾد و آنھا را جای وساﯾل قبلی که در معرض دﯾد بودند، قرار دھید.

حتی می توانید ﯾک بوفه شیشه ای تھیه کنید و چند ظرف کرﯾستالی درون آن بگذارﯾد. گلدان روی میزتان را عوض کنید و اگر تا به حال درون آن گل ھای مصنوعی بوده، نوع دﯾگری گل تھیه کرده و درونش بگذارﯾد.

اگر دستگیره، پیشبند و حوله را در کنار آشپزخانه می آوﯾختید، می توانید آنھا را درون کشو بگذارﯾد ﯾا جای آن را عوض کنید ﯾا سری جدﯾدی با رنگی جدﯾد بخرﯾد و آنھا را جاﯾگزﯾن کنید.

 

انواع خدمات شرکت معماری و دکوراسیون رامسین شامل: بازسازی منزل، دکوراسیون منزل، ساخت ویلا ، بازسازی ویلا، دکوراسیون اداری، و کلیه کارهای مربوط به ساختمان می باشد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *