خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

ایجاد هماهنگی رنگ در فضای دکوراسیون

asd

فهرست مطالب

 

دکوراسیون داخلی رامسین: بیشتر کارشناسان حوزه دکوراسیون معتقد هستند باید بتوان نوعی هماهنگی رنگی در میان فضای خانه ایجاد کرد. این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است و باید به آن توجه ویژه ای داشت.

البته ناگفته نماند اگر فضای خانه را بتوان با بستن یک درب جدا کرد، این موضوع ممکن است چندان اهمیتی نداشته باشد ولی اگر این فضاها از یکدیگر مجزا نباشند و اتاق ها به هم دید داشته باشند این قضیه اهمیت خاصی پیدا می کند و می بایست یک اقدام عملی برای آن انجام داد.

دلیل این حساسیت به خاطر این است که وقتی در این محیط رنگهای مختلفی به کار رفته شده هارمونی داشته باشند نگاه مخاطب از یک فضا به فضای دیگر به نرمی عبور کرده و یک هماهنگی و آرامش خاطر را احساس خواهد کرد.

در مواقعی وقتی فضاهای مرتبط با پالت های رنگی مجزا و ناهمگونرنگ آمیزی شده باشند، در نظر بیننده فضاهایی جدا از هم و بریده پیش رو خواهد دید. و تاکید بر اینکه رنگ ھای مرتبط و ھارمونیک چشم را در حرکتی نرم و مطلوب از ﯾک اتاق به اتاق دﯾگر سوق می دهند.

در محیطی که فضاھای مختلف از ھم جدا و تفکیک نشده اند طراحی رنگی ھر ﯾک از فضاھا باﯾد طوری باشد که ضمن وجود وحدت  در بین رنگ ھای به کار رفته در کل فضا، ھر ﯾک به صورت مستقل و کاربردی که در یک خانه دارند باید ھوﯾت رنگی خود را نیز دارا باشند. در واقع رنگ مانند زنجیری این فضاها را به هم اتصال می دهد.

اگر شما نیز از علاقه مندان رنگ ھای متنوع و استفاده از آنها در محیط خانه هستید می توانید با کمک یک رنگ واحد در ترکیب های مختلف رنگی به اﯾن زنجیر دست پیدا کنید.

غالبا اﯾن قضیه از طرﯾق وساﯾل چوبی و لوازم تزئینی ﯾا کفپوش ھای چوبی که در محیط خانه وجود دارد تا حدودی تامین می شود.

در کل اﯾن ارتباط رنگی در فضای منزل را می توان با انتخاب یک رنگ واحدی برای درھا و پنجره ھا و خطوط گچ بری سقف در تمام اتاق ھا به وجود آورد و از جمله روش های معمول برای اﯾجاد اﯾن امتداد، محدود کردن پالت رنگی به دو ﯾا سه رنگ است که با درجات مختلف تیرگی و روشنی به کار رفته اند.

در این روش هر کدام از سایه ها بر بخش های مختلف فضا تاثیر می گذارد که قصد داریم در ادامه به برخی از آنها اشاره نماییم.

نکته اول: می توان به هر یک از اتاق ها یک هویت رنگی و مخصوص به کاربردی که دارند، بخشید. مثلا برای اتاق خواب که قبلا در مود روانشناسی رنگ ها صحبت کردیم، می توان رنگ مخصوص به خود را انتخاب کرد تا برای خود و اطرافیان یک فضای آرامبخش ایجاد کنیم.

به این ترتیب با به کارگیری ﯾک رنگ واحد که در پالت رنگی تمام فضا تکرار می شود تمام رنگ های متنوع به همدیگر ارتباط پیدا می کنند.

نکته دوم: در منازل جدید مشاهده می شود که به طور متداول آشپزخانه و اتاق نشیمن به ﯾکدﯾگر وصل ھستند. در چنین مواردی اگر ماﯾل هستید برای ھر ﯾک از اﯾن فضاھا رنگی متفاوت انتخاب کنید و مرز مشخصی بین این دو فضا را برگزینید.

برای اﯾجاد ارتباط بین اﯾن دو فضا می توانید قاب در و پنجره ھا را با رنگ واحدی رنگ آمیزی کنید. سپس لکه ھایی از رنگی که برای دکوراسیون ھر ﯾک از فضاھا به کار برده اﯾد در فضای مقابل اﯾجاد کنید. برای ھماھنگی بیشتر دو مجموعه رنگی را انتخاب کنید که با ﯾکدﯾگر متناسب و از لحاظ ارزش رنگی ھمسان باشند.

نکته سوم: انتخاب رنگ سفید برای قاب درھا و پنجره ھای ﯾک خانه روشی مطمئن برای اﯾجاد ھماھنگی در میان مجموعه رنگ ھای مختلف به کار رفته در فضاھای مختلف خانه است. اﯾن رنگ سفید در بعضی از اتاق ھا، در ارتباط با رنگ دﯾوارھا و دکوراسیون آن ممکن است در تضاد و کنتراست بوده و در کنار رنگ ھای ملاﯾم به کار رفته در اتاقی دﯾگر نزدﯾک و ھماھنگ باشند. علاوه بر قاب درھا و پنجره ھا وجود گچ بری ھای سفیدرنگ سقف ھم می تواند چشم را به راحتی و با آرامش از ﯾک اتاق به اتاقی دﯾگر ھداﯾت کند.

نکته چهارم: عدم تفکیک کامل اتاق ھا از ھم موجب می شود بیننده فضای کل خانه را بازتر و وسیع تر ببیند. در چنین خانه ھاﯾی اﯾجاد ارتباط رنگی میان اتاق ھا به اﯾن معنا نیست که تمام فضاھای مرتبط باﯾد با ﯾک رنگ پوشانده شوند بلکه منظور انتخاب پالت رنگی و پرداختن به ھر ﯾک از اتاق ھا به صورتی است که در پاﯾان ھماھنگی رنگی در میان فضاھای گوناگون ﯾک خانه برقرار باشد. ﯾکی از راه ھای رسیدن به اﯾن ھدف انتخاب دو ﯾا سه رنگ است که با ھم متناسب ھستند و سپس استفاده از آنھا در مقادﯾر متفاوت در ھر ﯾک از اتاق ھا.

به طور مثال شما ممکن است رنگ ھای قرمز، سفید و آبی را انتخاب کنید. سپس در ﯾک اتاق سطوح بزرگتری مانند دﯾوارھا را به رنگ آبی اختصاص داده و وساﯾل و مبلمان را به رنگ قرمز انتخاب کنید. در اتاق دﯾگر بالعکس سطوح بزرگ تر را قرمز و آبی را برای وساﯾل دکوراسیونی در نظر بگیرﯾد. محدود کردن پالت رنگی به دو ﯾا سه رنگ می تواند ارتباط بصری دلپذﯾری را میان اتاق ھای متصل تضمین کند.

نکته پنجم: نور نمای رنگ را تغییر می دھد به طوری که اگر از ﯾک رنگ زرد بیش از حد معمولا استفاده کنیم، ﯾکی از آنھا آفتاب گیر و متفاوت به نظر می رسد. رنگ زرد در این دو اتاق کاملا برای اﯾجاد ارتباط وحدت رنگی در اتاق ھاﯾی که ھر ﯾک از ھوﯾت رنگی خاصی برخوردار هستند می توان از این  امتیاز کمک گرفت.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *