خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

ایجاد محیطی آرام و ھماھنگ برای کودکان

WhatsApp Image 2020-04-25 at 5.53.27 PM (2)

فهرست مطالب

 

دکوراسیون داخلی رامسین: یکی از مهمترین مسائلی که در علم فنگ شویی بیشتر اهمیت داده می شود، موضوع دکوراسیون و نوع چیدمان آن است.

اینکه چرا تا این حد این قضیه در علومی چون فنگ شویی حائز اهمیت قرار گرفته است به درستی روشن نیست ولی به طور کلی هر گونه تغییری در دیزاین خانه می تواند انرژی های بد و منفی را دور کرده و به همان مقدار انرژی های خوب و مثبت را جمع کند.

به طور نمونه افرادی که گل و گیاه ﯾا ماھی پرورش می دھند، مھمترﯾن عامل پرورش موفق را مکان و محل پرورش معرفی می کنند. آنھا می گوﯾند مروارﯾد از بین صدھا صدف، تنھا در دل ﯾکی از آنھا پدﯾد می آﯾد؛ صدفی که به ھر دلیلی برای پروراندن مروارﯾد مناسب تر بوده است. من ھم می خواھم براﯾتان از محل پرورش بگوﯾم.

اتاق کودک از جمله  مکان ھاﯾی است که فعالیت ھای مختلفی در آن صورت می گیرد. بچه ھا ھم در آنجا بازی می کنند و ھم می خوابند بنابراﯾن باﯾد طوری باشد که ھم فعالیت و خلاقیت در روز و ھم خواب آرام در شب در آن امکان پذﯾر باشد.

اگر فضای اتاق کودک کوچک است، می توانیم با استفاده از رنگ ھای ملاﯾم و طرح ھای خلوت فضای اتاق را از نظر وسعت، بزرگتر نشان دھیم و از اﯾجاد شلوغی جلوگیری کنیم اما باﯾد توجه داشته باشیم که طرح و خصوصیات رنگ ھای به کار رفته در آن، نقش مھمی  در روحیه، رفتار و حتی پاﯾه رﯾزی شخصیتی کودک دارا ھستند، برای مثال رنگ سبز روشن می تواند برای اتاق کودک رنگ مناسبی باشد. اﯾن رنگ با عنصر چوب در ارتباط است و ﯾادآور رشد گیاه و جوانه زدن است.

اﯾجاد محیطی آرام و ھماھنگ در اتاق بچه ھا، نصب تابلوھای شاد و استفاده از فرش نرم پیشنهاد می شود. رنگ ھای روشن در اتاق مخصوص بازی ﯾا گوشه ای از اتاق که محل بازی است، قدرت خلاقیت را افزاﯾش می دھد.

از سوی دیگر اتاق نامرتب مانع آزادی عمل کودک می شود و حتی می تواند در آﯾنده او نیز مسئله ساز شود. شما مادران از دوران خردسالی به کودکان ﯾاد بدھید قبل از خواب اتاقشان را مرتب کنند و اگر خیلی کوچک ھستند، خودتان اﯾن کار را انجام دھید تا خواب آرام تری داشته باشند.

چنانچه اتاق بچه ھا در قسمت شرق ﯾا جنوب شرقی خانه واقع شده باشد، ناسب تر است، چون جھت شرق با طلوع خورشید همراه است.

درکتاب پزشکی مکمل و درمان ھای موازی می خوانیم: »راه ھای بسیاری برای ازبین بردن انرژی ھای منفی در فضا وجود دارد از جمله پخش موسیقی موزون، خواندن اذکار، دعا، دفع امواج منفی و…«

می توانید از اﯾن عوامل ھم برای زدودن امواج منفی اتاق ھای کودکانتان استفاده کنید تا اتاقشان مثل صدفی شود که برای پروراندن مروارﯾد درونشان مناسب  تر باشد و بتوانند در محیطی آرام و مثبت رشد کنند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *