خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

ایجاد فضایی بدون استرس!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.44.35 (4)

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: امروزه یکی از عمده ترین مشکلاتی که گریبان گیر بشر شده است «استرس» است. عوامل زیادی در استرس دخیل هستند. این عوال می تواند شامل کوچه و بازار، محیط کار و غیره باشد به همین خاطر اﯾجاد یک فضای آرام و دور از فشارھای روحی و روانی در محیط خانه یکی از ضروری ترین نیازهای امروزی است.

این اقدام از طرفی عواملی که می تواند در ما اثر منفی بگذارد را خنثی کرده و از طرف دیگر ذخیره ای از انرژی مثبت برای روﯾاروﯾی با روز پراسترس در ما فراهم می کند.

 

زمانی که بحث چنین موضوعی در خانه مطرح می شود، معمولا برخورد میان اعضای خانواده و ارتباطات آنھا با ﯾکدﯾگر مورد توجه قرار خواهد گرفت. حال آن که اگر چه اﯾنھا جزو مھمترﯾن و اصلی ترﯾن عوامل تاثیر گذار روی روحیه ی افراد محسوب می شود، اما در کنار آنھا نقش شراﯾط فیزﯾکی محیط را نیز نمی توان نادیده گرفت.

عوامل زیادی در یک محیط از جمله رنگ، نور، لوازم موجود، تعداد و نحوه ی چیدمان آنھا و بسیاری موارد دﯾگر روی روحیه افراد خانواده تاثیر مستقیمی دارند.

در نهایت با اﯾجاد خانه ای بدون استرس باید تمامی اﯾن موارد و تاثیرات ناشی از آنھا را به صورت کامل مورد توجه قرار داد. ما در این مطلب به چند نمونه اشاره خواهیم کرد.

رنگ:

ھر ﯾک از رنگ ھا تاثیر زیادی روان ما خواهن گذاشت.  در هنگام انتخاب رنگ برای ﯾک فضا به نوع کاربرد رنگ در آن محیط، خصوصیات افرادی که آنجا ساکن هستند و ھمچنین تاثیرات ناشی از آن بسیار باید توجه کرد. از بین رنگ ھا معمولا رنگ ھای سرد آرامبخش تر از رنگ ھای گرم ھستند، ولی رنگ ھای گرم از جاﯾگاه بسیار خوبی برای استرس زدایی برخوردار هستند.

نور:

برای محیط زندگی نورپردازی را خیلی جدی بگیرید. نور و ھمچنین کیفیت آن تاثیر مستقیمی روی جسم و روح انسان واهد گذاشت. افرادی که در نور کم زندگی و کار می کنند، انسان ھای افسرده ای هستند. حال آن که نور زﯾاد بخصوص بھره مندی از نور خورشید، انرژی زیادی ایجاد می کند.

نورھا تحت تاثیر عوامل محیطی و فیزیکی دارای رنگ هستند، به همین خاطر انتخاب منابع نورزا برای فضای خانه خیلی مهم است. مثلا انتخاب نور سفید حاصل از لامپ مھتابی به تنھاﯾی فضا را دلگیر و افسرده می کند.

گل و گیاه:

در یک خانه بدون استرس، طبیعت را بیشتر از خانه های دیگر خواهید دید. حضور زیبای طبیعت توسط گل و گیاه در فضای خانه به ھمراه شادابی و لطافت وصف ناپذیرش، عامل مھمی برای اﯾجاد آرامش و دوری از ناراحتی ھای روحی خواهد بود.

. تابش نور و جرﯾان ھوا:

در چنین خانه ھاﯾی، تعداد پنجره ھا زﯾاد بوده و امکان ورود نور خورشید به داخل و ھمچنین جرﯾان ھوای تازه به خصوص در فصل بھار زیاد است. ما قبلا در این مورد طی چند مقاله توضیح و تشریح کردیم که نور تاثیر زیادی روی روان انسانها دارد. عدم نور خورشید  مشکلاتی زیادی را به وجود می آورد که کمترین آن ایجاد استرس و اضطراب در شخص است.

صدا:

وجود سرو صداھای ناھنجار بیرونی سبب سلب آساﯾش و حتی اﯾجاد استرس خواهد شد، به همین دلیل فراھم کردن تمھیداتی برای جلوگیری از ورود آنھا از طرﯾق پنجره ھا، دﯾوارھا و سقف ضروری است.

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *