انتخاب فرش و تناسب آن با دکوراسیون!

دکوراسیون رامسین: در وهله اول باید به این نکته توجه داشت برای انتخاب فرشی مناسب و اﯾده آل می بایست نحوه استفاده از اتاق و نوع کاربرد آن  را در نظر بگیریم.

به طور مثال فرش اتاق پذﯾرایی که پر رفت و آمد و ﯾا در ﯾک اتاق ناھارخوری شلوغ پهن می شود باﯾد قابليت پا خور بودن را داشته باشد و برای استفاده ھای طولانی مدت و مقاوم بودن در برابر گرد و غبار انتخاب شود ولی برای فضای اتاق خواب که مکانی برای استراحت است و چندان پررفت وآمد نيست می توان از فرشی با جنسی لطيف و از طيف رنگ ھای روشن بهره بگیرید. با استفاده از اﯾن نوع فرش فضای اتاق نيز ملاﯾم تر و لطيف تر نماﯾان می شود.

در وهله دوم توصیه می کنیم به سبک زندگی تان توجه خاصی داشته  باشيد. اگر کودک دارﯾد، بھتر است از طرح ھا و نقش ھایی استفاده کنيد که شلوغ و تيره ھستند و کثيفی را نماﯾان نمی کنند. اگر از آن دسته افرادی ھستيد که خانواده کم جمعيت دارﯾد و عادت به رفت و آمد و شلوغی ندارﯾد، بھتر است از فرشی که دارای نقوش کم و به رنگ روشن است، استفاده کنيد.

توجه کنید که فرش ھای تک رنگ تيره، مانند آبی نفتی، مشکی ﯾا قھوه ای ماﯾل به شکلاتی به سادگی لکه ھای روشن و ﯾا دوده ھا را نماﯾان می کنند و فرش ھاﯾی که دارای رنگ ھای بسيار روشن ھستند، مانند سفيد و ﯾا کرم گرد وغبار و جای پا را نشان می دھند. اگر فرشی را برای محوطه بيرونی خانه می خواھيد، بھتر است محيط خارج خانه و ميزان آلودگی را در نظر بگيرﯾد تا فرش جلوی در کثيف نماﯾان نشود.

اگر فضای کوچکی در خانه دارﯾد و می خواھيد بزرگ تر نماﯾان شود، بھتر است از فرش ھاﯾی که دارای رنگ ھای روشن ھستند استفاده کنيد و بالعکس اگر فضای خانه تان بسيار بزرگ و کم اثاثيه جلوه می کند، بھتر است که از فرش ھاﯾی استفاده کنيد که دارای رنگ ھای تيره ھستند.

آن دسته از فرش ھاﯾی که دارای چند رنگ مختلف ھستند و ﯾا طرح ھاﯾی تو در تو دارند، ذرات کوچک، غبار و خاک را کمتر از دﯾگر فرش ھا نشان می دھند. اگر خانه ای دارﯾد که در معرض گردوغبار و دوده قرار دارد، بھتراست ﯾکی از ھمين انواع فرش ھا را انتخاب کنيد.

به نحوه استفاده و نوع کاربرد فرش ھا بسيار توجه داشته  باشيد. به ﯾاد داشته  باشيد آن دسته از فرش ھا که در بافت شان ناﯾلون به کار رفته است و به اصطلاح فرش ھای ناﯾلونی ناميده می شوند، بسيار با دوام و در برابر تغيير شکل بسيار مقاوم ھستند و به نسبت دﯾگر فرش ھا قيمت ارزان تری ھم دارند. تنھا اﯾرادی که اﯾن دسته از فرش ھا دارند اﯾن است که گرد و خاک را به سادگی به اطراف منتقل می کنند.

نکته آخر اینکه فرش ھای پشمی دارای ماندگاری زﯾادی ھستند و در برابر عوامل محيطی مقاومت بالاﯾی دارند اما گرد و خاک به سختی از آنھا جدا می شود. فرش ھای اکرليک و پولی استر ممکن است خرده ھاﯾشان از آنھا جدا شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.