خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

انتخاب فرش و تناسب آن با دکوراسیون!

a (23)

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: در وهله اول باید به این نکته توجه داشت برای انتخاب فرشی مناسب و اﯾده آل می بایست نحوه استفاده از اتاق و نوع کاربرد آن  را در نظر بگیریم.

به طور مثال فرش اتاق پذﯾرایی که پر رفت و آمد و ﯾا در ﯾک اتاق ناھارخوری شلوغ پهن می شود باﯾد قابلیت پا خور بودن را داشته باشد و برای استفاده ھای طولانی مدت و مقاوم بودن در برابر گرد و غبار انتخاب شود ولی برای فضای اتاق خواب که مکانی برای استراحت است و چندان پررفت وآمد نیست می توان از فرشی با جنسی لطیف و از طیف رنگ ھای روشن بهره بگیرید. با استفاده از اﯾن نوع فرش فضای اتاق نیز ملاﯾم تر و لطیف تر نماﯾان می شود.

در وهله دوم توصیه می کنیم به سبک زندگی تان توجه خاصی داشته  باشید. اگر کودک دارﯾد، بھتر است از طرح ھا و نقش ھایی استفاده کنید که شلوغ و تیره ھستند و کثیفی را نماﯾان نمی کنند. اگر از آن دسته افرادی ھستید که خانواده کم جمعیت دارﯾد و عادت به رفت و آمد و شلوغی ندارﯾد، بھتر است از فرشی که دارای نقوش کم و به رنگ روشن است، استفاده کنید.

توجه کنید که فرش ھای تک رنگ تیره، مانند آبی نفتی، مشکی ﯾا قھوه ای ماﯾل به شکلاتی به سادگی لکه ھای روشن و ﯾا دوده ھا را نماﯾان می کنند و فرش ھاﯾی که دارای رنگ ھای بسیار روشن ھستند، مانند سفید و ﯾا کرم گرد وغبار و جای پا را نشان می دھند. اگر فرشی را برای محوطه بیرونی خانه می خواھید، بھتر است محیط خارج خانه و میزان آلودگی را در نظر بگیرﯾد تا فرش جلوی در کثیف نماﯾان نشود.

اگر فضای کوچکی در خانه دارﯾد و می خواھید بزرگ تر نماﯾان شود، بھتر است از فرش ھاﯾی که دارای رنگ ھای روشن ھستند استفاده کنید و بالعکس اگر فضای خانه تان بسیار بزرگ و کم اثاثیه جلوه می کند، بھتر است که از فرش ھاﯾی استفاده کنید که دارای رنگ ھای تیره ھستند.

آن دسته از فرش ھاﯾی که دارای چند رنگ مختلف ھستند و ﯾا طرح ھاﯾی تو در تو دارند، ذرات کوچک، غبار و خاک را کمتر از دﯾگر فرش ھا نشان می دھند. اگر خانه ای دارﯾد که در معرض گردوغبار و دوده قرار دارد، بھتراست ﯾکی از ھمین انواع فرش ھا را انتخاب کنید.

به نحوه استفاده و نوع کاربرد فرش ھا بسیار توجه داشته  باشید. به ﯾاد داشته  باشید آن دسته از فرش ھا که در بافت شان ناﯾلون به کار رفته است و به اصطلاح فرش ھای ناﯾلونی نامیده می شوند، بسیار با دوام و در برابر تغییر شکل بسیار مقاوم ھستند و به نسبت دﯾگر فرش ھا قیمت ارزان تری ھم دارند. تنھا اﯾرادی که اﯾن دسته از فرش ھا دارند اﯾن است که گرد و خاک را به سادگی به اطراف منتقل می کنند.

نکته آخر اینکه فرش ھای پشمی دارای ماندگاری زﯾادی ھستند و در برابر عوامل محیطی مقاومت بالاﯾی دارند اما گرد و خاک به سختی از آنھا جدا می شود. فرش ھای اکرلیک و پولی استر ممکن است خرده ھاﯾشان از آنھا جدا شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *