خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

انتخاب ترکیب رنگ در دکوراسیون!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.57.10 (3)

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: در اتاقی که شبیه به بوم نقاشی است، بین چندﯾن رنگ تند امروزی با مبلمان تزﯾینی و نقاشی شده و نیز لوازم فرفورژه، چنان ھمسازی خاصی اﯾجاد شده که چشم اندازی بسیار منحصر و به ﯾاد  ماندنی خلق گشته است. برای خلق چنین حالت رنگین کمانی خارق العاده در محیط ، ترکیبی از رنگ ھا را برگزﯾنید که ﯾکی از دﯾگری درخشان تر باشد و سپس آن ھا را بر دﯾوارھای مختلف به کار ببرﯾد. اﯾن اتاق نشیمن به سبک وﯾکتورﯾاﯾی آراسته شده و رنگ ھای درخشان و روشن ارغوانی، زعفرانی و آبی آسمان، فضای آن را بسیار شاد و مفرح کرده اند. تنھا، قرنیز سفید پاﯾین دﯾوار، کف پوش طبیعی و قاب ھای چوبی تابلو و آﯾنه ھستند که حالت سنگین و معتدل تری در فضا می آفرﯾنند.

مبلمان اتاق بیش از آن که راحت باشد، دارای ظاھری زﯾباست. در واقع نیمکت قدﯾمی طرح پارک تبدﯾل به ﯾک مبل پذﯾراﯾی چشم گیر و متفاوت شده است. البته مجموعه ای از کوسن ھای رنگارنگ جاﯾگاه نشستن بر روی نیمکت چوبی را نرم تر و راحت تر می کنند. رنگ بالشتک ھا از لحاظ تندی با رنگ دﯾوارھا ھم خوانی دارد. رنگ تند لیموﯾی و سبز در تقابل با رنگ سورمه ای نیمکت، چشم نواز و زﯾباست.

میز مقابل نیکمت با رنگ آبی چشم گیر خود و گلدانی پر از گل لاله ی تازه بر روی آن، در زﯾباتر شدن اتاق نقش مھمی دارند. جاشمعی و آباژورھای فرفورژه با حالت حلزونی و مارپیچی خود، رنگ ھای امروزﯾن اتاق را تا حدی خنثی می کنند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *