خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

اصول طراحی دکوراسیون داخلی حمام

WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.03.37

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: شاید بدون اغراق ﯾکی از مھم ترﯾن عناصر معماری در ھر خانه ای را حمام دانست.

 ولی متاسفانه فرهنگ استفاده از حمام و نحوه دکوراسیون داخلی آن برای ما کمتر از دیگر بخش های خانه اهمیت دارد. دلیل آن می تواند ریشه تاریخی داشته باشد. در گذشته تا جایی فضای حمام برای صاحبان خانه بی اهمیت بود که نه فقط محلی برای استحمام، بلکه جایی برای انبار کردن لوازم و وساﯾل کھنه بود!

شاید تا همین بیست سال پیش عموم مردم درک درستی از فضای داخلی حمام و دکوراسیون آن نداشتند. رفته رفته وقتی به اهمیت آن توجه شد، حمام مکانی برای آراﯾش و پیراﯾش جسم و روح تلقی شد، و حتی می توان گفت گاھی اوقات استراحت فردی از این محل شروع می شود. چرا که بعد از یک روز کاری، دوش گرفتن حال روحی و جسمی شما را بسیار خوب می کند و همه وجود ما را برای یک استراحت عالی آماده می کند.

 در برخی از خانه های لوکس امروز حمام جدا از کاربری ھایی که دارد جنبه تجملی و رفاھی نیز پیدا کرده است. و حتما مشاهده کرده اید که استخرھای کوچک، سونا و جکوزی برای تفرﯾح و سلامت اعضای خانواده در اﯾن فضا قرار داده می شود.

برخی دﯾگر از حمام ھا در خانه های امروزی از ابعاد و مساحت کوچک تری برخوردار هستند. به هر حال کاربری همه حمام بدون استثناء رفع خستگی روزانه و سلامت و پاکیزگی جسم است و مھم نیست که ابعاد حمام شما بزرگ باشد یا کوچک، بلکه مھم اﯾن است که از اﯾن فضا به بهترین شکل ممکن برای آرامش جسم و روح استفاده شود.

در طراحی دکوراسیون حمام عناصری دست در دست هم می گذارند تا ﯾک حمام زﯾبا و دنج خلق شود. عناصری چون: کفپوش مناسب، پوشش دﯾواری، استفاده از ھواکشی با قدرت مناسب برای تخلیه بخار، کابینت ھایی برای قراردادن حوله ھا و دﯾگر لوازم جانبی، انواع بافت ھا و رنگ ھا. با انتخابی صحیح، از تمامی اﯾن مجموعه به فضای دلخواه که آرامش شما را برقرار کند، دست خواهید یافت.

انتخاب دکوراسیون مناسب برای حمام

توجه کنید که به ھنگام انتخاب کفپوش مناسب برای حمام ، نکاتی مانند کیفیت، ساﯾز، رنگ، الگو، طرح و بافت را باﯾد در نظر بگیرید. بھترﯾن انتخاب زمانی است که قسمتی از کف حمام را که بسیار دیده می شود با آن کفپوش مورد علاقه خود را پوشش بدهید. بعد آن اگر نوع، طرح و رنگ مورد پسند شما بود، آن را برای نصب در کل حمام برگزینید. با این اقدام اﯾن امکان برای شما به وجود خواهد آمد که از انتخابی که کردﯾد، ناراضی و پشیمان نیستید.

از بھترﯾن گزﯾنه ھای انتخابی برای کفپوش حمام، سرامیک است چرا که به راحتی تمیز می شود، در برابر آب مقاوم و از لحاظ طرح و رنگ ھم بسیار متنوع است. استفاده از سرامیک ھای شیار دار در اطراف وان بسیار توصیه می شود چرا که به ھنگام خیس بودن کف حمام، اﯾن دسته  از سرامیک ھا امنیت بالاتری را فراھم می کنند، ﯾعنی میزان سرخوردگی را کمتر می کنند. بھتر است برای داشتن حمامی با اﯾمنی بالا، در اطراف وان و زﯾر سینک روشوﯾی از کفپوش ھای دولاﯾه حاوی لاتکس استفاده کنید.

اﯾن کفپوش ھا توسط لاتکس زﯾرﯾن به کف حمام نصب می شود و لاﯾه بیرونی که دارای بافت ناھموار است میزان سرخوردگی را کاھش می دھد. با رعاﯾت اﯾن چند نکته می توانید شاھد آن باشید که میزان آسیب دﯾدگی در حمام به صورت چشمگیری کاھش پیدا می کند. در حمام ھاﯾی که کف آن شیب زﯾادی دارد بھتر است موزاﯾیک ھاﯾی با ساﯾز کوچک نصب کنید تا ھم شیب کمتر به نظر رسد و ھم شکستگی و آسیب دﯾدگی در بین موزاﯾیک ھا به وجود نیاﯾد.

می توان ردﯾفی از اﯾن موزاﯾیک ھا را طرح دار انتخاب کنید تا دکور حمام دارای بافت و رنگ شود. بھتر است اﯾن ردﯾف، رنگی متفاوت نسبت به رنگ زمینه داشته باشد. اگر کفپوش از سرامیک ھای سفید و روشن پوشیده شده است، بھتر است که رنگ قرمز، زرد و آبی را برای ردﯾف ھا انتخاب کنید. توجه داشته باشید که رنگ زمینه اگر سفید باشد، حمام را به فضایی نورانی و وسیع تبدیل می کند.

در سبک دکوراسیون وﯾکتورﯾن، استفاده از سرامیک ھای طرح دار و گل دار بسیار مورد استقبال قرار می گیرد. استفاده از سرامیک ھاﯾی با طرح گل می تواند فضاﯾی آرامش بخش و شاعرانه  خلق خواهد کرد.  در چنین سبکی معمولا از رنگ ھا ی آبی روشن، سبز روشن و صورتی کمرنگ استفاده می شود.

در سبک دکوراسیون مدرن، از سرامیک های سفید با ادغامی از رنگ ھای تند و گرم بسیار استفاده می شود. رنگ سرامیک  برای آرامش بخشیدن به شما و برقراری محیطی سرشار از انرژی خیلی مھم و تاثیرگذار است،

توصیه می کنیم رنگی را انتخاب کنید که ھم روشن باشد و ھم با روحیه شما و دیگر اعضای خانواده سازگاری داشته باشد. استفاده از رنگ ھای مورد علاقه در حمام موجب خواهد شد که علاوه بر آرامش بخشیدن به شما، صبح خود را برای کار و تلاش با انرژی بیشتری آغاز کنید.

چنانچه سبک شلوغ مورد پسند شماست، به شما توصیه می کنیم حتما از رنگ ھای ھلوﯾی و زرد درخشان بهره بگیرید. اﯾن رنگ ھا فضا را شلوغ تر و پر اثاثیه تر جلوه می دهند. اگر می خواھید حمام شما بزرگ تر از آنچه که ھست جلوه کند، بھتر است از رنگ ھای طبیعی برای سرامیک ھا استفاده کنید. بھترﯾن توصیه دکوراتورھا استفاده از سرامیک ھایی به رنگ سفید و بژ و گاھی زرد و کرم بسیار روشن است که به خوبی نور را انعکاس داده و فضا را بزرگ تر نمایان می کنند.

اگر حمامی بزرگ  با عرض زیاد دارﯾد، سعی کنید از رنگ ھای تیره استفاده کنید تا کوچک تر و صمیمی تر به نظر برسد، استفاده از لوازمی مانند تابلوھای تزئینی و دکورھای چوبی در اﯾن حمام ھا باعث خواهد شد فضا کوچک تر و گرم تر به نظر برسد. همچنین استفاده از حوله ھای طرح دار و پوشش دﯾواری نقش دار، محیط حمام را به جایی دنج و گرم تبدﯾل می کند.

استفاده از آﯾنه در ھر مکانی، باعث نورانی شدن و بزرگ جلوه داده شدن آن فضا می شود. بنابراﯾن استفاده از آﯾنه در حمام بسیار توصیه می شود و ھمچنین باعث تمیزتر جلوه دادن اﯾن فضا می شود.

بنابراین برای سبک دکور حمام، می توان از انواع آﯾنه  کمک گرفت. به طور مثال اگر کف حمام سرامیک است و سبک مدرن دارد بھتر است از آﯾنه ھای مدرن که دور آنھا قاب ھای فلزی به رنگ استیل و برنز دارد، استفاده کنید. اگر کفپوش حمام به رنگ چوب است و کابینت ھای نیز  از نوع چوب ھستند، بهتر است آﯾنه ای را که قاب چوبی داشته باشد انتخاب کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *