خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

اصلاح فضای دکوراسیون داخلی با فنگ شویی

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: شاید هر کدام از ما بارها واژه فنگ شویی را شنیده ایم و یک شناخت نسبی در مورد آن داریم. ولی آیا تا به حال کاربرد آن در تغییر و اصلاح فضای داخلی منزل چیزی شنیده اید؟

ما در این مطلب سعی داریم به شما کمک کنیم که به وسیله فنگ شویی فضای د اخلی خانه خود را می توانید اصلاح کنید و انرژی ھای مثبت را به جرﯾان بیندازید. مطمئن باشید اگر اصول فنگ شویی را به درستی در خانه خود پیاده کنید خانه پر از نشاط و آرامش خواهید داشت. تعریف ساده فنگ شویی در فرهنگ نامه های معتبر به معنی آب و باد است و ھنر دکوراسیون داخلی و چیدمان محیط برای اﯾجاد ھماھنگی بھتر میان انرژی ھاﯾی است که در پیرامون ما وجود دارد.

تاریخچه: اصول فنگ شویی از چند ھزار سال پیش تا به امروز بارھا مورد تجربه قرار گرفته است و هنوز هم با زندگی پراضطراب و خانه ھای مدرن کنونی مناسبت دارد و اگر قرار است یک زندگی آرامش بخش داشته باشیم می بایست از اصول آن پیروی کرده و مطابق با دانش او خانه خود را چیدمان کنیم.

از دیدگاه فنگ شویی با اﯾجاد تعاد ل میان پنج عناصر مهم و بنیادی، چوب، آتش، خاک، آھن و آب می توان نظم لازم برای تغییر انرژی ﯾک مکان اﯾجاد کرد و با تقوﯾت انرژی حیاتی مکان ھا از نشر انرژی ھای منفی و امواج مخرب جلوگیری کرد.

در واقع زمانی که توده ھای انرژی راکد را آزاد کرده و به آنھا جھت بدهیم تا جریان راحتی داشته باشند، خود ما نیز درون خود یک  احساس آرامش، آسود گی و ھمچنین اعتماد به نفس بیشتری پیدا خواهیم کرد.

یک مثال ساده: فرض کنید که قرار است برای تردد به آشپزخانه باید از مسیری رد شویم که یک میز بزرگ سد راه ما قرار دارد. این میز همیشه مانع سختی برای عبور ما به آشپزخانه بوده است. در اینجا اصول فنگ شویی به ما می گوید که این میز بزرگ را بردارید و یک میز کوچک را جایگزین آن کنید. یعنی شما با چنین تغییری به راحتی می توانید تمدد اعصاب پیدا کنید.

در کل فنگ شویی برای دو نیروی متضاد و در عین حال مکمل «ﯾین و ﯾانگ» نقش اساسی قائل است. فنگ شویی  معتقد است این دو اصل و ویژگی مبدا اصلی انرژی حیات هستند که در وجود ما و محیط ما جریان دارند.

ھمان طوری که طب سوزنی جرﯾان انرژی را در بدن بھبود و تقویت می کند، فنگ شویی نیز ھمین عمل را در محیط پیرامون ما خواهد داد.

 به همین خاطر ما باید سعی کنیم دکوراسیون داخلی خانه را به روشی اصلاح و تغییر دهیم که انرژی ھای مثبت راحت تر جرﯾان پیدا کنند. و یقین داشته باشید که با چنین اصلاحاتی به نتیجه کاملا مطلوبی دست خواهید یافت که زندگی شما را دگرگون می کند.

در این نوشته کوشش می کنیم که بدون وارد شدن به مسائل پیچیده و پیچ و خم هایی که معمولا در چیدمان خانه است به راهکاری علمی و اصولی دست یابید. و جدا از تمدد اعصاب دکوراسیون داخلی خانه خود را به شکل دلخواه درآورید. به گونه ای که هر فردی آرزوی نشستن در خانه شما را داشته باشد.

فراموش نکنید که جاری ساختن انرژی ھای مثبت، خانه را به مکانی برای سلامت جسم و روح تبدیل خواهد کرد.

چیزی که در عمل به انجام فنگ شویی به شدت تاثیر دارد صبر و حوصله ای است که به کار می برید و البته نکته مهم تری که ما باید به آن توجه کنیم مراقبت از چیدمان و نظمی است که در خانه ایجاد کرده ایم.

سعی نکنید که به یکباره زندگی خود را متحول کنید. چنین چیزی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. هر تغییر و اصلاحی باید پله پله انجام بگیرد. هر چیزی را باید ارزﯾابی و سپس تغییری را ایجاد کنید.

یک ضرب المثل چینی می گوید « مانند جادوگری که تازه به چوب جادو رسید ه است عمل نکنید»

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *