خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

استفاده از نور طبیعی در فضای خانه!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.53.23

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: میزان بھره مندی ﯾک فضا از نور طبیعی از جمله مھم ترﯾن مواردی است که در انتخاب مکان می باﯾست مورد توجه قرار گیرد. اگرچه اﯾن روزھا با وجود تنوع موجود در تولید منابع نورزای مصنوعی نور کافی برای انجام امور مختلف در فضا فراھم شده ولی کیفیت آن با کیفیت و تاثیرات حاصل از نور طبیعی قابل مقاﯾسه نیست. در ضمن با کاھش مصرف نور مصنوعی در مواقعی که بتوان از نور طبیعی استفاده کرد، گامی مھم در جھت صرفه جوﯾی در انرژی نیز برداشته می شود. بنابراﯾن در انتخاب ساختمان محیط زندگی خود به تعداد، ابعاد و موقعیت جغرافیاﯾی پنجره ھا در نقشه توجه لازم را داشته باشید.

واضح است ھر چه تعداد پنجره ھا بیشتر بوده و ابعاد آنھا بزرگتر باشد اﯾن اشعه ھای شفابخش طبیعی بھتر و بیشتر به داخل محیط خانه وارد می شوند ولی اھمیت موقعیت جغرافیاﯾی پنجره ھا را نیز نباﯾد نادﯾده شمرد زﯾرا با توجه به تغییر فصل پنجره ھا نیز گذرگاه متغیری برای ورود نور خورشید به داخل ھستند ﯾعنی ممکن است اشعه نور خورشید در فصلی از سال از پنجره ای عبور کرده و در فصل دﯾگر مرز ورود آنھا تنھا تا لبه بیرونی ھمان پنجره باشد. به طور کلی در انتخاب فضاﯾی مناسب به جھت موقعیت پنجره ھا داشتن پنجره ھاﯾی رو به جنوب از جمله اولوﯾت ھای ﯾک ساختمان است. اﯾن پنجره ھا مدخل خوبی برای ورود نور خورشید به داخل آن ھم در فصول سرد سال ھستند در حالی که در موقعیت ھای دﯾگر ممکن است زمانی از نور شدﯾد و مستقیم آفتاب در فضای خانه بھره مند باشید که وجود آن نه تنھا خوشاﯾند نبوده، بلکه آزاردھنده و گاھی طاقت فرسا نیز ھست. پنجره ھای رو به غرب دارای چنین شراﯾطی در گرم ترﯾن ساعات معابر خاص و تاثیرگذاری برای تابش نور خورشید به داخل به حساب نمی آﯾند و ً فصل تابستان ھستند؛ پنجره ھای رو به شمال و شرق نیز معمولا وجود آنھا تنھا به لحاظ بھره مندی از نور و روشنی حاصله از خورشید ارزشمند است. حال با تمام اﯾن تفاسیر در صورتی که میزان نورگیری فضای خانه شما به جھت موقعیت پنجره ھا، تغییر فصل و ﯾا ھر عامل ساختاری دﯾگری وضعیت نامطلوبی را، حتی به طور موقتی در سال دارد، می توانید با استفاده از راھکارھای متعدد، نور موجود در محیط را افزاﯾش دھید:

کاربرد رنگ ھای روشن: از آنجا که رنگ ھای روشن ھمواره انعکاس دھنده ھای خوبی برای نور و رنگ ھای تیره جذب کننده ھای مناسبی برای آن ھستند، در نظر گرفتن اﯾن اصل می تواند شما را برای ﯾافتن راه ھاﯾی جھت استفاده بھینه از نور موجود در فضا ﯾاری دھد. در ھمین راستا لازم است برای پوشش دﯾوارھا، سقف ھا و حتی کف ھا از رنگ ھای روشن استفاده کنید. علاوه بر اﯾنھا در انتخاب لوزام دکوراسیونی اصلی و بزرگ نیز کاربرد رنگ ھای روشن را از ﯾاد نبرﯾد. البته در اﯾن گونه لوازم، تنھا رنگ عامل موثر حسوب نمی شود بلکه طرح و حتی بافت نیز جاﯾگاه وﯾژه ای م دارند. طرح ھای شلوغ و بافت ھای خشن و پیچیده نیز تا حدودی ھمان تاثیر رنگ ھای تیره را در جذب نور خواھند داشت. در حالی که طرح ھای خلوت و بافت ھای صاف و صیقلی در انعکاس نور خورشید، نتیجه ای معکوس دارند.

اﯾن موضوع در مورد کف پوش ھا و پوشش دﯾوارھای فضاھاﯾی مانند آشپزخانه و سروﯾس ھای بھداشتی نیز به وضوح دﯾده می شود. پوشش ھای سنگ و سرامیک گذشته از موضوع رنگ به جھت سطح صیقلی شان به مراتب بیشتر از انواع دﯾگر حتی با وجود رنگ روشن، نور را منعکس می کند.

تغییر شیشه ھا: با توجه به سیستم فضاھای آپارتمان نشینی و اشراف ساکنین آپارتمان ھا به داخل ﯾکدﯾگر از طرﯾق پنجره ھا، کاربرد شیشه ھای مشبک و به خصوص شیشه ھای رفلکس در ساختمان سازی رواج بسیاری دارد. شیشه ھای رفلکس با وجود آنکه دارای مزﯾت ناپیدا بودن فضای داخل از بیرون در روز ھستند ولی درصد زﯾادی از نور را به خود جذب کرده و مانع ورود آن به داخل می شوند. لذا برای حل اﯾن مشکل شما می توانید در صورت امکان شیشه ھای معمولی را جاﯾگزﯾن کرده و از پرده به عنوان حافظی برای استقلال فردی و خانوادگی در محیط خانه استفاده کنید. پرده ھای توری نازک نیز در ھنگام روز بدون وجود نورپردازی مصنوعی روشن در داخل، مانع اشراف بوده و در ھنگام شب نیز اﯾن ترکیب را می توان با پرده ای ضخیم کامل کرد.

نقش آﯾنه در انعکاس نور: با نصب آﯾنه از آﯾنه در مکان ھایی از خانه که امکان انعکاس نور توسط طرﯾق پنجره وجود داشته باشد، نور موجود را افزاﯾش دھید. البته اﯾن موضوع رابطه مستقیمی با مکان نصب آﯾنه، زاوﯾه آن و ھمچنین فاصله آﯾنه از پنجره دارد. صرف نظر از افزاﯾش نور توسط آﯾنه از آن به عنوان ھادی و انتقال دھنده نور نیز می توان استفاده کرد به اﯾن معنا که شما می توانید با نصب مناسب آﯾنه ای در فضاﯾی با نور کافی، مقداری از نور را به فضای مجاور کم نور ﯾا بدون نور آن نیز منتقل کنید.

تغییر پرده ھا: اگر برای پنجره ھا تنھا از پرده ای ضخیم در ھنگام روز و شب استفاده می ید آوﯾختن پرده ای نازک از جنس تور و ﯾا حرﯾر در رو و کن ﯾا زﯾر پرده ضخیم الزامی است. در میان پرده ھای نازک نیز ھر چه ضخامت کمتر باشد، نور بیشتری را از خود عبور می دھد.

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *