خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

استفاده از طرح های گل دار در دکوراسیون خانه!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.44.43 (1)

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: کاربرد طرح ھای گل دار فقطً به معنای بهره گیری از پارچه ھای کتان گل دار نیست.

توجه به این نکته ممکن است ما را بیشتر با زوایای موضوع آشنا کند که پارچه ھای طرح دار امروزی با اکثر چیدمان ھا ھماھنگی دارند ، اما اگر در پی رسیدن به چشم اندازی خیلی مدرن در اتاق تان ھستید، از عناصر سنتی پرهیز کنید.

مشاهده می کنید که دﯾوارھای سفید زمینه ای ساده و ﯾکدست پدﯾد می آورند و کف پوش ھای چوبی، با گرمای طبیعی خود، رنگ اتاق را متعادل می کنند. اگر از طرح ھای گل دار استفاده می کنید، ﯾک طرح گل درشت را در کنار طراحی با گل ھای رﯾز- نظیر کوسن ھای اﯾن اتاق نشیمن- قرار دھید.

حتی می بینید که در اﯾن جا از سه نوع پارچه ی مختلف کوسن استفاده شده و متکاھاﯾی کوچک برای روی کاناپه ی سفید تھیه شده است. مراقب باشید محیط را شلوغ نکنید؛ حداکثر چھار نوع طرح کافی است.

روکش گل دار مبل دسته دار، واحد بزرگ تری با گل ھای درشت را به اتاق افزوده و چشم انداز اتاق نشیمن را به سادگی دگرگون کرده است. می توان اجزای کوچک تر، مثل عسلی ھا را با پارچه ھای ساده تر روکش کرد. اما در اﯾن طراحی، به منظور مدرن کردن فضا از میزھای سفید استفاده شده که به خوبی با رنگ زمینه ی اتاق و دﯾوارھا در ھماھنگی اند. پارچه ھای توری فانتزی جلوه ی زﯾباتری نسبت به پرده ھای ساده رومی ﯾا رولی دارند.

ﯾک حاشیه ی راه راه برای پرده ی گل دار، به محض ورود به اتاق، توجه را به سمت پنجره معطوف می کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *