خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

استفاده از رنگھای پائیزی در دکوراسیون منزل

WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.52.47 (3)

فهرست مطالب

 

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: رنگھای پائیزی همیشه حص خاصی به انسان منتقل می کنند. پائیز ممکن است در هنر و ادبیات به فصل جدایی تعبیر شده باشد ولی در هر صورت یکی از چهار فصلی است که ما خاطرات زیادی را در آن داریم. ممکن است این خاطرات شیرین و یا تلخ بوده باشد.   

ولی فراموش نکنیم که محصولات زیادی هستند که در این فصل می رسند. وقتی کدو تنبل ھا در این فصل نگاه می کنید می بیند زﯾبایی او کم از گل های نخست بهار را ندارد. یا وقتی باغھای سیب که شاخه ھای آنھا با سیبھای حناﯾی و برگھای کھربایی را می بینید زیبایی خارق العاده آنها کم نیست.

رنگ کھربایی

رنگی مانند نور شدید خورشید و در مایه های رنگ عسل خالص است، که به روزھای کوتاه پائیز گرمای لذت بخشی خواهد بخشید. معمولا شمعھایی که رنگ زﯾبای کھرباﯾی دارند، به خانه ما جذابیت خاصی می بخشند. برای این کار می توانید چندﯾن عدد از اﯾن شمعھا را روی طاقچه و دیگر نقاط خانه بگذارید.

موم عسل به طور طبیعی دارای رنگ کھرباﯾی است، شما می توانید از موم به عنوان تزئین دور گلدان ﯾا شمعدانھا نیز کمک بگیرید. اگر قصد دارید رنگ طبیعی کھرباﯾی را مشاهده کنید، مقداری ذرت را در ﯾک ظرف رﯾخته و مدتی در فضای باز قرار دھید، ھنگامی که دانه ھای ذرت خشک شوند، رنگی به وجود می آید که دقیقاً رنگ کھرباﯾی است. حتی از اﯾن دانه ھای خشک شده ذرت در ﯾک کاسه ﯾا ظرف زﯾبا می توانید به عنوان تزئین منزل استفاده کنید.

رنگ قھوه ای و برنز

همچنین می توان مجموعه زﯾباﯾی از غوزه ھای پنبه و علفھای ھرزی که دارای رنگ گندمگون هستند را در ﯾک گلدان شیشه ای جمع آوری نمایید و در ﯾک گوشه از خانه در معرض دید بگذارید. یا حتی می توان از پوسته گردو، بادام و فندق برای تزئین قسمت پائین گلدان استفاده کنید و مقداری از گلدان را با اﯾن پوسته ھا پر کنید.

رنگ شرابی ﯾا آلبالویی

ممکن است فصل پائیز برای خیلی از بزرگترها یادآور منظره با شکوه خرمن گاه و آسیاب کردن گندم و جو و دیگر محصولات را داشته باشد. زﯾباﯾی خاصی به فصل پائیز می بخشد، اما دانه ھای زﯾبا و درشت انگور خیلی زود از بین می روند، اما مطمئناً شما می توانید انگورھای مصنوعی و پلاستیکی زﯾباﯾی را پیدا کنید که در ﯾک ظرف زﯾبا در روی پیشخوان آشپزخانه گرمی و طراوت بسیاری را به خانه شما ببخشد، ھمچنین برای آوردن اﯾن رنگ زﯾبا به خانه تان می توانید از ﯾک ظرف چوبی که از سیب ھای قرمز پر شده است، استفاده کنید. درھا و پیشخوان را می توانید با ذرت ھای بومی آلبالوﯾی رنگ تزئین کنید.

رنگ نارنجی:

کدو تنبل نمونه کاملی از رنگ نارنجی در فصل پائیز است. از اﯾن میوه می توانید برای دکوراسیون آﯾینه خانه استفاده کنید.

کدو تنبل ھای کوچک انتخاب خوبی هستند که آنھا را در گوشه ای از آشپزخانه بگذارید و از رنگ ها آنها که می تواند به محیط گرما ببخشد استفاده کنید. یا می توانید ازشمعھاﯾی که شبیه به کدو تنبل ھستند نیز برای تزئین استفاده کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *