خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

استفاده از انرژی فنگ شویی در دکوراسیون داخلی

WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.03.03 (1)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: فنگ شویی در ابتدا از چین باستان ابداع شد و علمی است که برای زندگی بھتر انسان ھا به کار گرفته می شود. اﯾن دانش به دلیل سادگی اجرا و کارکردھای شگفت انگیزی که دارد طرفداران زیادی در سراسر دنیا دارد.

زیرا با دقت در انتخاب لوازم و وسایل منزل و قرار دادن آنھا در مکان مناسبشان می توانید باعث حفظ تعادل در نیروھای ناپیدای آنھا شده و در نهایت فضایی سالم و سرشار از انرژی مثبت به خانه بیاورید. هماهنگی رنگها در فنگ شویی بیش از هر مورد دیگری اهمیت دارد.

یکی از محققین در باب این موضوع می گوید: « انسان  آگاھانه ﯾا نا آگاھانه تحت تاثیر رنگ آمیزی محیط اطراف، مبلمان اتاق ھا و محل کار، لباس و حتی غذایی که می خورد، است»

انسان موجودی به شدت پیچیده است. بعضی رنگ ھا به او انرژی می دھد و برخی آن را به ھدر می دھد. به همین خاطر فنگ شوﯾی قادر است تعادل و ھماھنگی را به  خانه ببخشد. از چنین الگویی می شود در دﯾگر ابعاد زندگی ھم استفاده کرد حتی در بدن خودمان تا غذایی که صرف می کنیم و لباسی که می پوشیم در واقع انرژی فعال بدنمان را متعادل و ھماھنگ می کنیم.

نتیجه تغییراتی که به خاطر اجرای فنگ شویی در زندگی ما به وجود می آﯾد، در ھر زمانی متفاوت است، زﯾرا برای ھر کسی اﯾن تغییرات می  تواند متفاوت باشد. نکته ای که در ابتدای هر فنگ شویی باید به آن توجه کنیم این است که نباید انتظار معجزه از این علم داشته باشیم. او قرار نیست همه مشکلات ما را حل کند یا معجزه ای از طریق او در زندگی ما اتفاق بیفتد.

دریافت انرژی از اشیای منزل

همان طور که گفته شد اﯾن دانش به دلیل سادگی اجرا و کارکردھای شگفت انگیزش تاثیر زﯾادی بر زندگی مردم داشته است، چون با دقت در روش چیدمان اتاق نشیمن، آشپزخانه، حمام و دستشوﯾی و انتخاب لوازم منزل و قرار دادن آن ھا در مکان مناسبشان در خانه می  توانیم موجب تعادل در نیروھای ناپیدای آنھا شده، موقعیت ھای زندگی مان را بھبود ببخشیم و در نتیجه فضاﯾی سالم و سرشار از انرژی مثبت را به خانه مان ھدﯾه بدھیم.

از نظر علم معماری کھن چینی، ھمه قسمت ھای ﯾک خانه با عناصر چھارگانه ﯾا ھمان آب، باد، خاک و آتش در ارتباط مستقیم ھستند.

اتاق نشیمن ھم عنصر فلز دارد، عنصری سنگین و بسیار مرتبط با احوال روزانه شما که با وجود ساعت ھای بزرگ دﯾواری، تلوﯾزﯾون ھای صفحه بزرگ، وساﯾل تھوﯾه، رادﯾاتور شوفاژ، ضبط صوت و دی وی دی، که در اغلب اتاق ھای نشیمن پیدا می  شوند، سنگین تر ھم می  شود.

چینی ھا و البته اﯾرانی ھاﯾی که جدﯾدا به اﯾن علم قدﯾمی و جالب علاقه مند شده اند، برای نجات اتاق نشیمن و قابل تحمل کردن آن پیشنھادات بامزه ای دارند، مثلا داشتن ساعتی گرد به رنگ طلاﯾی در اتاق، آن ھم رو به روی در برای اﯾن که انرژی منفی اتاق را مھار کند، ﯾا استفاده از تابلوھای نقاشی مثل نقش  ماھی که چینی ھا معتقدند طول عمر می  آورد ﯾا تصاوﯾر زﯾباﯾی غیر آن منظره ھای بی  رﯾخت غروب که دلسردی می  آورد و تصاوﯾر عجیب ببرھاﯾی که توی کوبلن فروشی ھا می  بینیم و بی  نھاﯾت ترسناک و پر از خشونت ھستند.

افرادعلاقه مند به فنگ شوﯾی در طراحی دکوراسیون اتاق نشیمن علاوه بر محدود کردن تصاوﯾر، به رنگ ھا ھم می  پردازند، مثلا رنگ قرمز را برای اتاق شما ممنوع می  کنند،  چون که روحیه تند و خشن و پرخاشگر که مشخصه رنگ قرمز است، احوال خانواده شما را که در اﯾن اتاق امن گرد ھم آمده اند به ھم خواھد رﯾخت.

ممکن است توصیه کنند که برای اتاق خود را از رنگ ھای مخصوص جنگل مانند سبز و قھوه ای و آبی و زرد استفاده کنید و با پارچه خوشرنگ و مبل ساده و نرم و حتی پشتی ھاﯾی که فضای گرم و خودمانی شبیه کلبه جنگلی اﯾجاد می  کنند، فضای اتاقتان را کاملا امن و دوست داشتنی کنید.

چنانچه می  خواھید اتاقی که در آن دور ھم گرد می آیید اتاقی بدون دل نگرانی ھای معمول باشد، عکس ھمه افراد خانواده و ھمه کسانی که دوست دارﯾد را در قاب ھای کوچک بر در و دﯾوار آن آوﯾزان کنید، تا ھمیشه به ﯾادشان باشید.

اتاق نشیمن مکانی است که در آن مطالعه می کنید، تلوﯾزﯾون تماشا می  کنید، جلسات خصوصی خود را با خانواده و دوستان می گذارید و حتی گاھی برای مدت کوتاهی استراحت می کنید.

وقتی اهمیت چنین اتاقی را درک کنیم. آن موقع یک سوال از خود می پرسیم که آﯾا اﯾن اتاق با این همه کاربرد ارزش این را ندارد که با روش های ساده ای، حس آرامش بیشتری به آن ببخشیم؟

پس دست به کار شوید و تغییرات را شروع کنید. کافی است که همین امروز، بدون حضور کسی، در اتاق خلوت کنید، روی صندلی راحتی بنشینید و چشم ھای خود را ببندید و فضای خانه را به دقت در ذهن خود بررسی کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *