خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

از کنتراست رنگ چه استفاده ای می توان کرد؟

WhatsApp Image 2020-08-13 at 00.42.22

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: به طور معمول تضاد بین رنگ و کنتراست سطوح و دیوارهای یک فضا، می تواند در چشم بیننده نسبت به بزرگ ویا کوچک بودن فضا تاثیر زیادی داشته باشد. اگر در دکوراسیون داخلی به این نکات توجه کنیم می توان به یک فضای ایده آل دست یافت و لحظات شیرینی را در محیط منزل خلق کرد.

دلیل این موضوع این است که کنتراست و تضاد میان رنگ دﯾوارھای ﯾک اتاق و جزئیات دیگری مثل قاب پنجره ھا، فاصله بین اتاقها را پررنگ و توجه بیننده را به سوی فرم و اندازه آن جلب خواهد کرد.

چنانچه اتاق وسیع و بزرگ باشد نگاه بیشتری را به ابعاد و وسعت خود متوجه می کند. و اگر در مقابل کوچک و جمع و جور باشد محدودیت محیط و فضا بیشتر جلوه گری می کند.

این نکته را حائز اهمیت بدانیم که مبلمان و لوازم اتاق، اگر رنگی متضاد با دﯾوارھا داشته باشند موجب تاکید بر ابعاد فضا خواھد بود.

در ادامه ما به شما خواهیم گفت که چطور یک اتاق کسل کننده بی روح را تبدیل به اتاق جانبخش و آرامبخشی کنید!

القاء روح حیات و زندگی به یک محیط تنها توسط رنگ امکان پذیر است. رنگ به خودی خود می تواند یک فضای سرد و بی روح را تبدیل به محیطی دلنشین کند.

حالا که مقابل یمک فضای سرد و بی روح قرار گرفته اید کافی است چندرنگ را انتخاب کنید تا توسط آنها ابعاد و فرم فضا را تغییر دھید. برای اﯾن کار می توانید دو دﯾوار مقابل را با ﯾک رنگ تیره و دو دﯾوار دﯾگر را با رنگی روشن بپوشانید!

این اقدام شما فرم اتاق را کمی کشیده جلوه می دهد و از ظاهر ﯾک مکعب مربع خارج می کند. در چنین وضعیتی رنگ کردن سقف اتاق با رنگی غیر از سفید می تواند جذابیت و تنوع بیشتری به فضا ببخشد. استفاده از مبلمانی به رنگ متضاد با رنگ ھای دﯾوار شور و حیات لازم را در اتاق اﯾجاد خواهد کرد.

در این میان مدل دیگری نیز وجود دارد. برای این منظور رنگ کردن دﯾوارھا با ﯾک رنگ ملاﯾم و بعد پوشاندن ﯾکی از دﯾوارھا با رنگی زنده و تیره است.

حاصل این کار باعث می شود اتاق مستطیل به نظر برسد.

اگر یک راھروی بلند پیش رو دارید و تمایل دارید کوتاه تر به نظر برسد. رنگ کردن دﯾوار انتھاﯾی با رنگی گرم و سپس پوشاندن دو دﯾوار موازی با ھر رنگ روشن و و ملاﯾمی باعث می شود راھرو کوتاه تر تر نشان داده شود.

در مورد مبلمان نیز به همین ترتیب می توانید عمل کنید. برای مثال اگر کاناپه قرمزی در اتاقی دارﯾد و مایل هستید اتاق کمی باریک تر به نظر برسد ﯾکی از دﯾوارھا را با رنگ ترکیبی آن، که سبز است بپوشانید.

رنگ سبزو نسبتا تیره ای را برای اﯾن کار انتخاب کنید و کاناپه را جلوی اﯾن دﯾوار قرار دھید. سپس ساﯾر دﯾوارھا را با رنگی بسیار روشن که در بقیه لوازم دکوراسیونی اتاق موجود است رنگ آمیزی کنید.

برای رنگ سقف ھم با توجه به فضای موجود و اﯾنکه تا چه قدر مایل هستید بلند ﯾا کوتاه به نظر برسد یک رنگ را انتخاب نمایید.

در منازلی که فضای بیشتری دارند، برای تعرﯾف بخش ھای مختلف ﯾک اتاق می توان از رنگ بھره برد. اگر خانه شما به شکل ﯾک سالن است که پذﯾراﯾی، اتاق نشیمن و غذاخوری را شامل می شود از رنگ برای جداسازی فضاھا کمک بگیرید.

رنگ ھای مختلف به کار رفته برای پوشش دﯾوارھای چنین اتاقی به طور حتم باﯾد برگرفته از رنگ ھای موجود در مبلمان آن باشند تا از شلوغی و عدم ھماھنگی در میان رنگ ھا پیشگیری شود. ھمچنین اﯾن رنگ ھا بھتر است از نظر ارزش رنگی برابر باشند تا با ھم رابطه ای ھارمونیک اﯾجاد کنند. اگر ھنوز مبلمانی برای اتاق درنظر نگرفته اﯾد برای انتخاب پالت رنگی فضا از طبیعت الھام بگیرﯾد. به عنوان مثال رنگ ھای سبز گوناگون برگ ھا و درختان با رنگ ھای خاکی شن و سنگ و آبی آسمان، در کنار ھم مجموعه ای اﯾجاد می کنند که تک رنگ نیست اما اجزای آن به خوبی با ھم ھماھنگ ھستند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *