خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

از چه پوششی برای دیوار خانه استفاده کنیم؟

WhatsApp Image 2020-04-28 at 4.45.23 PM

فهرست مطالب

از چه پوششی برای دیوار خانه استفاده کنیم؟

دکوراسیون رامسین: دﯾوار فقط حائل نیست بلکه پس زمینه ھای خانه و زندگی ما هم ھستند و با نقش آفرﯾنی خود فضای خانه را زﯾباتر می کنند. همین مساله نوع پوشش دیوار را مهم میکند

وسایلی که برای پوشش دیوار در اختیار دارﯾم عبارتند از: انواع کاغذ دﯾواری، پارچه، رنگ ، آﯾنه، مرمرکاری، پوشش ھای الیافی و بالاخره چوب!

 رنگ دﯾوارھا در نمای خانه و تاثیر آن در زیبایی فضا خیلی مهم است.

به طور مثال اگر می خواھید اجزای مبلمانتان به چشم بیاید، باﯾد کاری کنید که دﯾوارھای اتاق محو به نظر برسد.

با استفاده از رنگ ھای خنثی در رنگ آمیزی دﯾوارھا و انجام ﯾک نورپردازی مناسب، به اﯾن ھدف می رسید.

برعکس، اگر می خواھید ﯾک فضای رنگی و گرم اﯾجاد کنید، سراغ رنگ ھای تند و گرم بروﯾد.

 اﯾن طوری، توجه بصری به سمت دﯾوارھا می رود و از اجزای مبلمان دور می شود. استفاده از رنگ ھای درخشان و پاستلی در پوشش دیوار برای خلق فضای مدرن مناسب است.

آﯾنه کوبی دﯾوارھا ھم ( به شرطی که به شکلی ساده انجام شده باشد) فضای خانه را مدرن جلوه می دھد.

اگر طرفدار سبک کلاسیک ھستید، از کاغذ دﯾواری ھای طرح دار استفاده کنید.

چنانچه خانه تان پر است از اثاثیه و مبلمان، بھتر است دور کاغذ دﯾواری ھای طرح دار و شلوغ و رنگ ھای تند را خط بکشید تا خانه شلوغ تر از آنچه ھست به نظر نیاﯾد.

در سبک کلاسیک می توانید از ابزار دﯾگری مانند مرمرکاری، پتینه کاری، شانه زنی و استن سیل را بهره بگیرید.

استفاده از دﯾوارکوب ھای چوبی فضایی بی پیرایه، راحت و روستیک را خلق می کند.

اگر راحتی و کاربردی بودن فضا براﯾتان مھم است، از دﯾوارکوب ھای چوبی استفاده کنید. مزﯾت دﯾگر استفاده از پوشش دیوار چوبی، عاﯾق صوتی بودنشان است.

 

مزایای پوشش دیوار الیافی

پوشش دیوار الیافی، که در چند سال اخیر جای رنگ و کاغذ دﯾواری و پتینه را گرفته، علاوه بر دوام طولانی و تنوع رنگی اش مزاﯾای دﯾگری ھم دارد:

اجرای سریع و راحت

اجرا روی کلیه سطوح بدون نیاز به زﯾرسازی دقیق

 قابلیت انعطاف

 پوشاندن معاﯾب سطوح مختلف

 از پوشش الیافی می توان روی تمام سطوحی که از گچ، خاک، سیمان و حتی رنگ تشکیل شده، استفاده کنید.

خاصیت دﯾگری که اﯾن پوشش دارد وزن سبک و قابلیت ترمیم آن است. پوشش الیافی ترک نمی خورد و عمر مفیدش  ده برابر عمر مفید رنگ است.

ضمن اﯾنکه اﯾن پوشش دیوار آلرژی نیز اﯾجاد نمی کند و بھترﯾن گزﯾنه  برای افرادی است که به بوی رنگ حساسیت دارند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *