از چه پوششی برای دیوار خانه استفاده کنیم؟

از چه پوششی برای دیوار خانه استفاده کنیم؟

دکوراسیون رامسین: دﯾوار فقط حائل نیست بلکه پس زمينه ھای خانه و زندگی ما هم ھستند و با نقش آفرﯾنی خود فضای خانه را زﯾباتر می کنند. همین مساله نوع پوشش دیوار را مهم میکند

وسایلی که برای پوشش دیوار در اختيار دارﯾم عبارتند از: انواع کاغذ دﯾواری، پارچه، رنگ ، آﯾنه، مرمرکاری، پوشش ھای اليافی و بالاخره چوب!

 رنگ دﯾوارھا در نمای خانه و تاثیر آن در زیبایی فضا خیلی مهم است.

به طور مثال اگر می خواھيد اجزای مبلمانتان به چشم بیاید، باﯾد کاری کنيد که دﯾوارھای اتاق محو به نظر برسد.

با استفاده از رنگ ھای خنثی در رنگ آميزی دﯾوارھا و انجام ﯾک نورپردازی مناسب، به اﯾن ھدف می رسيد.

برعکس، اگر می خواھيد ﯾک فضای رنگی و گرم اﯾجاد کنيد، سراغ رنگ ھای تند و گرم بروﯾد.

 اﯾن طوری، توجه بصری به سمت دﯾوارھا می رود و از اجزای مبلمان دور می شود. استفاده از رنگ ھای درخشان و پاستلی در پوشش دیوار برای خلق فضای مدرن مناسب است.

آﯾنه کوبی دﯾوارھا ھم ( به شرطی که به شکلی ساده انجام شده باشد) فضای خانه را مدرن جلوه می دھد.

اگر طرفدار سبک کلاسيک ھستيد، از کاغذ دﯾواری ھای طرح دار استفاده کنيد.

چنانچه خانه تان پر است از اثاثيه و مبلمان، بھتر است دور کاغذ دﯾواری ھای طرح دار و شلوغ و رنگ ھای تند را خط بکشيد تا خانه شلوغ تر از آنچه ھست به نظر نياﯾد.

در سبک کلاسيک می توانيد از ابزار دﯾگری مانند مرمرکاری، پتينه کاری، شانه زنی و استن سيل را بهره بگیرید.

استفاده از دﯾوارکوب ھای چوبی فضایی بی پيرایه، راحت و روستيک را خلق می کند.

اگر راحتی و کاربردی بودن فضا براﯾتان مھم است، از دﯾوارکوب ھای چوبی استفاده کنيد. مزﯾت دﯾگر استفاده از پوشش دیوار چوبی، عاﯾق صوتی بودنشان است.

 

مزایای پوشش دیوار الیافی

 

 

پوشش دیوار اليافی، که در چند سال اخير جای رنگ و کاغذ دﯾواری و پتينه را گرفته، علاوه بر دوام طولانی و تنوع رنگی اش مزاﯾای دﯾگری ھم دارد:

اجرای سریع و راحت

اجرا روی کليه سطوح بدون نياز به زﯾرسازی دقيق

 قابليت انعطاف

 پوشاندن معاﯾب سطوح مختلف

 از پوشش اليافی می توان روی تمام سطوحی که از گچ، خاک، سيمان و حتی رنگ تشکيل شده، استفاده کنيد.

خاصيت دﯾگری که اﯾن پوشش دارد وزن سبک و قابليت ترميم آن است. پوشش اليافی ترک نمی خورد و عمر مفيدش  ده برابر عمر مفيد رنگ است.

ضمن اﯾنکه اﯾن پوشش دیوار آلرژی نيز اﯾجاد نمی کند و بھترﯾن گزﯾنه  برای افرادی است که به بوی رنگ حساسيت دارند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.