خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

ارتفاع سقف در دکوراسیون داخلی!

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: تغییر و تحول در فضاھای شھری و تبدﯾل ساختمان ھای ویلایی به آپارتمان ھا و برج ھای چند طبقه، باعث شده است بسیاری از وﯾژگی ھای ساختاری ساختمان ھا نیز دچار تغییرات عمده شوند.

کاھش فاصله میان کف تا سقف از این جمله تغییرات هستند ؛ با اﯾن وجود آپارتمان ھای امروزی دارای وضعیت مناسبی ھستند.

اما بعضی از واحدھای زﯾرزمینی ﯾا زﯾرشیروانی و ھمچنین خانه ھای دوبلکس از سقف ھای کوتاه تری از میزان ﯾادشده در فوق برخوردارند. در این شرایط با به کارگیری ترفندھاﯾی بسیار ساده در جھت اﯾجاد خطاھای بصری، ارتفاع دﯾوارھا و در نھاﯾت سقف را می توان افزاﯾش داد. اﯾن راھکارھا در ھر مکانی با سقف کوتاه قابل اجرا و موثر خواھند بود.

در این مطلب ما برای شما پیشنهاداتی داریم:

دﯾوارھای فضای مورد نظرتان را با کاغذ دﯾواری بپوشانید. کاغذ دﯾواری انتخابی ممکن است از تک گل ھاﯾی تشکیل شده باشد که در نھاﯾت خطوط عمودی از گل را اﯾجاد کند. شما حتی می توانید طرح راه راه را با به کارگیری تکنیک ھای رنگ آمیزی و به وسیله رنگ اﯾجاد کنید.

می توانید اندکی از پارچه پرده را اضافه در نظر گرفته و آن میزان اضافی را بر روی سطح زمین قرار دھید. به ھنگام انتخاب پارچه پرده ای توجه داشته باشید، پارچه ھاﯾی با طرح راه دار عمودی به افزاﯾش ظاھری ارتفاع پنجره و در نھاﯾت سقف کمک بیشتری خواھند کرد.

 

 

ابزارھای گچی واقع در سقف اصلی و سقف کاذب ممنوع است. وجود ھر نوع رنگی در گچ بری ھا و . رنگ آمیزی حتی قسمت ھاﯾی از گچ بری ھای سقف سبب جلب توجه شده و به ھمین ترتیب نظرھا را به سوی کوتاه بودن سقف ھداﯾت می کند.

دﯾوارھا را ھمواره با رنگی تیره تر از سقف رنگ آمیزی کنید. ھرچه سقف روشن تر باشد بلند نیز به نظر می آﯾد.

نورپردازی سقف ھای کوتاه با چراغ ھای پاﯾه بلند سربالا و ﯾا ھر نورپرداز دﯾگری از اﯾن نوع، راھکار دﯾگری برای افزاﯾش ظاھری اﯾن ارتفاع است.

در صورتی که دور سقف فضای شما را سقف کاذب توخالی محصور کرده است، با نورپردازی مابین فضای دو سقف به وسیله شلنگ ھای نورانی و ﯾا لامپ ھای مھتابی سقف اصلی را بلندتر جلوه دھید.

در چنین فضاھاﯾی کاربرد لوازم دکوراسیونی و تزئینی _ کاربردی با فرم عمودی و بلند می تواند موثر باشد.

بھترﯾن انتخاب برای گیاھان و درختچه ھای آپارتمانی در اﯾن فضاھا، درخت کاج مطبق است، نوک سربالا و جھت آن، چشم را به طرف بالا ھداﯾت می کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *