خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

دکوراسیون اتاق کودک همراه با رشد کودک

WhatsApp Image 2020-05-03 at 2.46.41 PM

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: حتما متوجه شده اید که وقتی نوزادی در خانواده ای قدم به عرصه زندگی می گذارد، پدر و مادر او در وهله نخست سعی می کنند اتاقی را برای او در نظر بگیرند.

سپس آن را طوری تزﯾین کرده که با روحیه نوزاد سازگاری داشته باشد. اما باید توجه کرد که هر نوزادی برای مدتی کوتاه نوزاد خواهد ماند و به سرعت رشد می کند و اینجاست که ما باید فکری به حال فضا و دکور اتاق او کنیم.

اگر این تغییر انجام نگیرد ممکن است وضعیت کمی طبیعی پیش برود. ولی زمانی که کودک وارد مدرسه شده و دارای وساﯾل بیشتری می شود تازه این مشکل خود را می نماﯾاند.

پس این نکته را فراموش نکنیم که به تقاضای سن کودک فضای دکوراسیون داخلی او نیز تغییر می کند. کار سختی قرار نیست انجام بدهید فقط کافی است کمی خلاقیت داشته باشید.

توجه کنید در اتاق کودک شما فقط یکسری وسایل باید تغییر یا تعویض شوند و حتما نیازی نیست که ھر چند وقت ﯾک بار دکوراسیون را به طور کامل تغییر بدهید. درست است که با گذشت زمان همه چیز متحول شده و ھمراه با نیازھای او رشد می کند ولی قرار نیست هزینه هنگفتی را روی دست خود بگذارید.

ما در این یاداشت قصد داریم در مورد یک استراتژیک با شما صحبت کنیم که برای طراحی اتاقی که ھمراه با کودک شما رشد کند وجود دارد.

۱٫ پیش از هر کاری به استحکام خانه خود سر و سامان بدهید. تا تختخواب با کیفیتی را برای اتاق انتخاب کنید. و ﯾا کمدھا نیز آنقدر دارای کیفیت عالی باشند که  تغییرھای مکرر را تحمل کند به اﯾن معنی که مثلا بتوانندعمر طولانی داشته باشند. همچنین برای اینکه تغییر دکوراسیون هماهنگ باشد رنگ و رنگ قالیچه ﯾا موکت را با دقت انتخاب کنید.

۲٫ حالا در این مرحله ، سن و رشد کودکتان را در اشیا و طرحھا انعکاس دهید که بدونه ھزﯾنه زﯾاد و به آسانی قابل تغییر باشد. مثلا به جای اﯾنکه قالیچه ای با طرح ﯾک حیوان تهیه کنید، تابلویی فانتزی با ھمین طرح بخرﯾد ﯾا به جای اﯾنکه کمد لباس کوچک  باشند، یک کمد بزرگ  با طرح بچگانه تهیه کنید و با تصاویری از حال و هوای کودکانه آن را بیارائید. در این مواقع می توان عروسکھای دوران بچگی را از دستگیره ھای اﯾن کمد بزرگ آوﯾزان نمایید و همچنین یکسری طرح کودکانه هم به آن اضافه کنید.

همچنین پرده ھای اتاق را نیز از عناصری انتخاب کنید که عوض کردن آنھا با رشد سن کودک خرج آنچنانی برایتان نداشته باشد. اما انتخاب مناسب آنھا می تواند در فضای اتاق یک تحول اساسی ایجاد کند.

میله ھای تختخواب با رنگ آمیزی دوباره آن و رنگھای شادتر می توان برای چندسال دﯾگر برای ﯾک کودک پیش دبستانی مورداستفاده قرار داد و وقتی کودک وارد مدرسه ای شد حالا دیگرعروسک تزئینی روی چراغ خواب را می توان برداشت و با تغییر پارچه آن را به طرح و شکلی دﯾگر درآورﯾد. همین طور با تخت نوزاد خود نیز می توانید همین کار را انجام دھید.

بنابراین ﯾکی از نرده ھا تحرک را بردارﯾد و با استفاده از تشک خود تخت و اضافه ی م کردن چند بالش فانتزی به آن آنرا به ﯾک نیمکت نشیمن تبدﯾل کنید. البته تغییر رنگ آن و نیز افزودن چند شکل فانتزی به آن کمک بیشتری در اﯾن جھت خواھد کرد. می توانید حتی ﯾک چھار پاﯾه کوچک نیز در جلو اﯾن نیمکت پرفاﯾده بگذارﯾد تا کودک راحت تر بتواند به روی نیمکت برود. اگر کمد لباس دارای کشوھای متعدد است می توانید ﯾکی از آنھا را حذف کرده و یک تخته کشویی که به بیرون باز می شود قرار دهید تا کودک پیش دبستانی روی آن به نقاشی بپردازد.

فراموش نکنید وقتی به خرﯾد مبلمان برای کودکان می پردازﯾد، بیشتر به دنبال مدلھا و کیفیت ماندگار باشید و از خرﯾد هر گونه وساﯾلی که طبق آخرﯾن مد روز ساخته شده اند خودداری کنید.

مخصوصا این موضوع برای کودکان دو تا شش ساله که رشد آنها سرعت بیشتری دارد و خیلی زود تغییر وضعیت می دھند توجه بیشتری کنید.

توصیه دیگر ما این است که از خرﯾداری مبلھایی که بسیار گوشت آلو ھستند نیز خودداری کنید. زﯾرا با توجه به هیجاناتی که در کودک هست و مرتب بالا و پایین می رود و به اصطلاعی جست و خیزی دارد خیلی زود پاره خواھند شد. ﯾا از خرﯾد وساﯾل گرانبھای دارای ارزش ھنری زﯾاد پرهیز کنید زﯾرا اﯾن وساﯾل نه تنھا باعث راحتی بیشتر کودک نمی شوند بلکه به اﯾن خاطر که شما ھمیشه در مورد اﯾن وساﯾل به کودکتان ھشدار می دھید موجب آزار او را فراھم می کند.

نکته مهم دیگر این است که درخرﯾد وساﯾل چوبی خیلی دقت به خرج بدهید و سعی کنید وسایلی را انتخاب کنید که قابل رنگ کردن باشند و به آسانی رنگ آنھا را بتوانید عوض کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *