خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تاثیر دکوراسیون رنگی در فضای خانه

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.52.26

فهرست مطالب

 

دکوراسیون داخلی رامسین: قبل از فکر کردن به یک دکوراسیون رنگی یا فضای داخلی رنگی، لازم است با روان شناسی رنگ ھا و تأثیر متقابل رنگ ھا بر ﯾکدﯾگر آشنا شوید.

[box_excerpt]چرخه رنگ در رنگ آمیزی محیط[/box_excerpt]

به این نکته توجه داشته باشید که از به کار بردن رنگ ھای ناسازگار و نامطبوع در کنار یکدیگر باید پرهیز کنید. استفاده از اﯾن چرخه را- که بسیار ھم آسان است- ﯾاد بگیرﯾد تا بتوانید در ﯾک آن تشخیص دھید که چه رنگ ھاﯾی با ﯾکدﯾگر سازگارند. در خلال معرفی اتاق ھا، توضیحات جامع تری درباره ی رنگ خواھیم داد.

رنگ ھای مکمل  رنگ ھاﯾی که در چرخه ی رنگ درست مقابل ھم قرار گرفته اند بیش ترﯾن تأثیر را بر ﯾکدﯾگر می  گذارند. رنگ زرد پرانرژی که در اﯾن اتاق عکس بالا – برای بزرگ شدن عکس بر روﯾش کلیک کنید استفاده شده در محیط احساس سرخوشی اﯾجاد کرده است. سپس فضا با رنگ ماﯾه ھای گوناگون بنفش و آبی مطبوع تر شده است.

رنگ بنفش تیره سرد، با وجود اینکه با زرد تند به شدت در تضاد است، آن را آرام تر نیزمی کند و فضای رنگارنگ چشم گیری پیش روی می نھد که زندگی در آن لذت بخش است.

اﯾن اتاق از طیف وسیع رنگ بنفش تشکیل شده است: از بنفش خیلی کم رنگ موکت تا رنگ بنفش میز و بنفش تیره پرده ھا، که با قرار گرفتن در کنار رنگ زرد، پیوندی از دو رنگ کلیدی به دست داده اند.

کاناپه پارچه ای که با رنگ بنفش تیره ماﯾل به آبی پوشیده شده، آن قدر پررنگ است که با دﯾوارھای زرد در تعادل باشد. کوسن ھا با رنگ ﯾاسی و صورتی و طرح چھل تکه شان، کیفیت رنگی محیط را ارتقا می بخشند.

به طور معمول پرده ھا، دوخت مدرنی دارند و از میله استیل آوﯾزان شده اند. در اتاقی که دﯾوارھا و مبلمان رنگ آمیزی در تضاد هستند بهترین راهکار برای پوشش پنجره، پرده ھای بلند است. زیرا چنین پرده هایی می تواند برای امتداد دادن رنگ ثانوی تا سقف استفاده شود. و همجواری پرده در کنار دﯾوار، اﯾن تأثیر را بیشتر می کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *