خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تاثیر دکوراسیون در یک فضای پر استرس!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.44.43 (1)

فهرست مطالب


طراحی دکوراسیون رامسین: در ﯾک محیط عوامل مختلفی ھمچون رنگ، نور، لوازم موجود، تعداد و نحوه چیدمان آنھا و بسیاری موارد دﯾگر وجود دارند که روی روحیه افراد خانواده تاثیر مستقیمی می گذارند. در نتیجه با قصد اﯾجاد خانه ای بدون استرس می باﯾست ھمه اﯾن موارد و تاثیرات ناشی از آنھا به صورت کامل مورد توجه قرار گیرند که در اﯾنجا به تک تک آنھا به صورت گذرا خواھیم پرداخت.
رنگ: از آنجا که ھر ﯾک از رنگ ھا تاثیر خاصی را بر روی روح و روان ما می گذارند. ھنگام انتخاب رنگی برای ﯾک فضا به نوع کاربرد آن محیط، رنگ ھای سرد آرامبخش تر از رنگ ھای گرم ھستندً خصوصیات افراد ساکن و ھمچنین تاثیرات ناشی از آن بسیار توجه کنید. از میان رنگ ھا معمولا ولی تاثیر شادی آفرﯾنی و انرژی بخش رنگ ھای گرم نیز از جاﯾگاه وﯾژه ای برای دوری از استرس برخوردار است.
نور: برای فضای خانه تان نور کافی در نظر بگیرﯾد. میزان نور و ھمچنین کیفیت آن تاثیر مستقیمی بر روی جسم و روح انسان می گذارد. معمولا افرادی که در نور کم زندگی و کار می کنند، انسان ھای افسرده و پرﯾشانی ھستند حال آنکه نور زﯾاد به خصوص بھره مندی از نور خورشید، انرژی مضاعفی را اﯾجاد کرده و خمودگی و کسلی را از بین می برد.
از آنجا که نورھا نیز رنگ دارند، ھمان تاثیرات رنگ مورد نظر را به ھمراه خواھند داشت لذ ر انتخاب منابع نورزا برای فضای خانه تان توجه بیشتری ا د کنید. به عنوان مثال انتخاب نور سفید حاصل از لامپ مھتابی به تنھاﯾی فضای دلگیر و افسرده کننده را سبب می شود ولی اگر با نور زرد جاﯾگزﯾن شده و ﯾا لااقل تلفیق شود، چنین نتاﯾجی را نخواھد داشت.
لوازم دکوراسیونی: لوازم دکوراسیونی و کاربردی خانه از چند جنبه روی روح و جسم افراد خانواده تاثیر می گذارند:
فرم و مدل: ھنگامی که به قصد خرید ﯾکی از لوازم دکوراسیونی و کاربردی مانند مبلمان، صندلی، تختخواب، میز پذﯾراﯾی، میز غذاخوری و غیره به فروشگاه ھای مربوطه مراجعه می کنید، بیش از شراﯾط ظاھری آن و جنبه زﯾباﯾی شناسی، به نحوه کاربرد و تامین راحتی و آرامش مورد نیازتان اھمیت دھید. خستگی جسم و تنش ھای روح، پس از برگشت به خانه، با نشستن روی مبلی ھرچند زﯾبا و گرانقیمت ولی نامناسب، اگرچه دﯾگر تسھیلات لازم فراھم شده باشد، از بین نخواھد رفت.
نحوه چیدمان: به طور قطع شما نیز تجربه ورود به فضاﯾی پر از لوازم دکوراسیونی و کاربردی و ھمچنین خرده رﯾزھای تزئینی را در مکانی نامتناسب به لحاظ وسعت آن ھم با اﯾن انبوه لوازم داشته اﯾد، در چنین محیطی اگرچه نھاﯾت سعی بر انتخاب بھترﯾن و زﯾباترﯾن لوازم شده است ولی میزان تراکم آنھا در محیط، سبب اﯾجاد کلافگی و ناآرامی در شما خواھد شد. در خانه بدون استرس می باﯾست فضای کافی برای حرکت ھای آزاد و راحت افراد خانواده با ھر نوع وضعیت جسمانی فراھم شود. لازمه اﯾن مساله حفظ فضای خالی در میان لوازم و ھمچنین در نظر گرفتن مسیرھای پرتردد است.
ـ گل و گیاه: در خانه بدون استرس گل ھا و گیاھان طبیعی بسیاری را می بینید. حضور طبیعت در فضای خانه به ھمراه شادابی و لطافت بی مثالش، عامل مھمی برای اﯾجاد آرامش و دوری از اضطراب و ناراحتی ھای روحی است.
ـ تابش نور و جرﯾان ھوا: در چنین خانه ھاﯾی، تعداد پنجره ھا زﯾاد بوده و امکان ورود نور خورشید به داخل و ھمچنین جرﯾان ھوای تازه به خصوص در فصل بھار بسیار وجود دارد.
ـ صدا: از آنجا که وجود سروصداھای ناھنجار بیرونی سبب سلب آساﯾش و حتی اﯾجاد استرس می شود، فراھم کردن تمھیداتی برای جلوگیری از ورود آنھا از طرﯾق پنجره ھا، دﯾوارھا و سقف الزامی است. در ضمن در خانه بدون استرس، می باﯾست ھرگونه صدای ناراحت کننده از بین برود. به عنوان مثال به جیرجیر درھای اتاق ھا و ﯾا کمدھا ھنگام باز و بسته شدن، صدای ناھنجار حاصل از درست کار نکردن ھواکش ھا و ﯾا موتور ﯾخچال و فرﯾزر و موارد دﯾگری مانند اﯾنھا که ممکن است در ھر مکان با توجه به موقعیت آن وجود داشته باشد می توان اشاره کرد. به اﯾن ترتیب با حذف کلیه صداھای آزاردھنده در حد امکان، صداھای گوش نواز و روحیه بخش را جاﯾگزﯾن کنید. گوش دادن به موسیقی ھنگام استراحت و ھمچنین صرف وعده ھای غذاﯾی راھکار دﯾگری برای اﯾجاد آرامش است.
ـ دمای ھوا: مناسب بودن درجه ھوای موجود در خانه در کلیه فصول سال، از جمله مشخصات ﯾک خانه بدون استرس است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *