خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

به دکوراسیون اتاق نشیمن بیشتر توجه کنیم!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (4)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: برای همه ما اتاق نشیمن خاطره انگیزترﯾن بخش منزل است.چرا که در این مکان این فرصت فراهم می شود تا زمانی را دور ھم جمع شده و گفتگو کنیم. به همین خاطر این فضا می بایست حس خوب آرامش و آسودگی را به اعضای خانواده القاء کند.

اگر فضای اتاق نشیمن وسیع است، می توان با ترفندهایی ضمن تأمین سلیقه اعضای خانه، محیطی دل انگیز به وجود آورد.

به طور مثال ﯾک قفسه کتاب در گوشه ای از اتاق ﯾا نصب عکس های خاطره انگیز، گواهینامه ها و افتخارات بر دﯾوار به اﯾن وضعیت حالت خاصی می بخشد.

پاراوان در اتاقھای بزرگ می تواند بھترﯾن وسیله برای تقسیم بندی و افزاﯾش صمیمیت محیط باشد. حتی از پاراوانھای چوبی می توان برای قرار دادن وساﯾل دکوری دلخواه استفاده کنیم. البته در محیطھایی با وساﯾل سنگین و تیره پاراوانھا با روکش پارچه ای فضا را بسیار دلچسب خواهد کرد.

همچنین در این میان قالیچه ھای کوچک نیز وساﯾل مھمی در زﯾبایی و جذابیت خانه به شمار می رود، زﯾرا ضمن تفکیک بخشھای اتاق نشیمن با رنگ و نقش خود به فضا نشاط می بخشد.

گیاھان نیز تأثیر غیرقابل انکاری در اﯾن زمینه دارند، به طوری که اگر ما در نگھداری و طراوت آنھا دقت کنیم ھمواره در کنارشان احساس سرزندگی خواھیم کرد و مھمتر آنکه، در نحوه چیدمان مبلمان باﯾد دقت کرد، طوری که در اﯾن فضا افراد به راحتی گردھم جمع شوند و با ﯾکدﯾگر گفتگو کنند.

بنابراﯾن مبلھا را از دﯾوارھا دور کرده و به ﯾکدﯾگر نزدﯾک کنیم. به طوری که رو به رو ھم ار بگیرند. در ضمن توجه داشته باشد ھر فرد در محل خود قر به میزی کوچک نیز دسترسی داشته باشد.

وجود کوسنھا نیز در تقوﯾت حس زﯾباﯾی مؤثر است و مبلھا و کاناپه ھا را از وساﯾلی خشک و عادی خارج می کند. بنابراﯾن از کوسنھاﯾی استفاده کنیم که جلوه محیط را افزاﯾش بدھد برای نمونه، برای مبلھای ﯾک رنگ، کوسنھای نقش دار زﯾباتر ھستند و اگر کوسنھای بدون طرح را استفاده می کنیم، بھتر است جنس آن نرم و از جنس مخمل ﯾا مخمل کبرﯾتی و ابرﯾشم باشد.

ترفندهایی برای بزرگنمایی محیط

امروزه بسیاری از ما به دلیل شراﯾط اجتماعی و اقتصادی در خانه ھای کوچک و آپارتمان زندگی می کنیم. اﯾن شیوه زندگی نیز چیدمان خاص خودش را دارد و البته بسیار مھم است، چرا که با قدری سلیقه فضاﯾی محدود به مکانی دلخواه تبدﯾل می شود. دﯾده شود. ھمچنین به جای مبلمانً بنابراﯾن بزرگترﯾن مبل را مقابل بزرگترﯾن و طولانی ترﯾن دﯾوار قرار بدھیم به گونه ای که فضای مرکزی آن کاملا جاگیر و کاناپه ھای بزرگ ﯾک ست کوچک با طراحی باز بسیار مناسب است.

یکی دیگر از این ترفندها، استفاده از صندلیھای بدون پشتی در قسمت کنار اپن آشپزخانه است. ھمچنین، بھره مندی چندگانه از ابزار و وساﯾل نقش مھمی در اﯾن امر دارد. مثلا میز چای خود را به گونه ای انتخاب کنید که چندﯾن قفسه داشته باشد، به اﯾن ترتیب می توان کتاب ﯾا روزنامه ھا را در آن قرار داد.

اصولا تابلو در فضا تأثیر بسیار زیادی دارند. بهتر است تابلوھا را در وسط دﯾوار نصب نکنید. بھترﯾن روش برای اﯾن گونه محیطھا ترکیب در تابلو به صورت عمودی است که بلندی سقف را به بیننده القا می کند.

تابلوھا و تصاوﯾر شلوغ برای فضای محدود مناسب نیست، اما اگر ناچار به استفاده شدﯾم برای چنین تصاوﯾری حاشیه ای سفید و قابی بارﯾک را در نظر بگیرﯾم. نصب میله پرده نیز می تواند در اﯾن مقوله تأثیرگذار باشد، بنابراﯾن با نصب آن بالاتر از حد پنجره سقف را می توان بلندتر نشان داد. ھمچنین، خوشبختانه فناوری نوﯾن نیز ما را برای رسیدن به فضاﯾی وسیع در آپارتمانھا کمک می کند، بنابراﯾن می توان از سیستمھای صوتی و استفاده کرد. راﯾانه ھای فلترون نیز اﯾن گونه است.

در اﯾن فضاسازی نباﯾد از عناصر نور غافل شد. نور سفید و ملاﯾم که به طور مساوی اتاق را روشن می کند، نیز باعث وسعت حوزه دﯾد و بزرگ نمایی فضا خواهد شد. ھمچنین بھره مندی از تک رنگھای ملاﯾم اتاق را بزرگتر جلوه می دهد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *