استفاده از رنگ ھای طبيعی در دکوراسیون

دکوراسیون رامسین: خیلی از مردم رنگ ھایی مثل صدف، شير، نان و سنگ ھا را رنگ ھای واقعی و طبیعی نمی دانند. اما واقعیت امر این است که این رنگها نيز ارزشی برابر با دﯾگر رنگ ھای شناخته شده مانند قرمز و سبز دارند و از تاثيرگذاری خوبی برخوردار ھستند.

حتما دقت کرده اید که رنگ ھای طبيعی، اشيایی مانند نان برشته، مرمر و گندمزارھای زرین در خاطر ما زنده می کنند. در مجموعه رنگ ھای طبيعی بافت نيز به اندازه رنگ اھميت دارد.

برای اینکه مثال ساده ای بیاوریم پیشنهاد می کنیم سطح زبر و بافت درشت گونی را با سطح صيقلی و پرداخت شده ﯾک قطعه مرمر مقاﯾسه كنيد. در اﯾن مجموعه رنگی از تفاوت ميان بافت ھا نيز ھمپای گوناگونی رنگ ھا بھره گرفته می شود. اﯾن رنگ ھا در فضای خانه آرامش و صفا خلق می کنند.

معمولا رنگ ھای طبيعی در اتاق ھایی كه از نور خوبی برخوردارند، نماﯾی اﯾده آل پیدا می کنند. رنگ ھای ملاﯾم و كرم در كنار انواع مختلف چوب می توانند ھماھنگ و آرامش بخش از اﯾن مجموعه را به نماﯾش بگذارند كه در گوشه و كنار با رنگ ھای پرماﯾه تر اﯾن گروه آراسته شده است.

استفاده و تركيب رنگ ھای طبيعی ممکن است ساده تر از ساﯾر گروه ھای رنگی به نظر برسد، اما به كارگيری توام با موفقيت آن شاﯾد بيش از ھر گروه دﯾگری از رنگ ھا نياز به مھارت داشته باشد. كليد رمز استفاده موفق از اﯾن پالت رنگی تركيب صحيح رنگ ھا و بافت ھای گوناگون در كنار ھم است. از آنجا كه رنگ ھای طبيعی اغلب ملاﯾم و خاموش ھستند از ميزان تاثير كافی بر بيننده برخوردار نيستند و از اﯾن رو باﯾد به بعد دوم سطح ﯾعنی بافت متوسل شوﯾم. در اﯾنجا بافت سطوح حتی بيش از رنگ آنھا نقش دارد.

در طراحی دكوراسيون اتاقی با مجموعه رنگی طبيعی می توانيد از بافت ھای گوناگون خز، كتان، ابرﯾشم، سنگ و شاخه ھای خشك بھره بگيرﯾد. برای دستيابی به ﯾك تركيب موفق از بافت ھاﯾی با تفاوت و كنتراست چشمگير استفاده كنيد، مانند پارچه ھای مخمل در كنار سطوح شيشه ای ﯾا فلزی. در طراحی دكوراسيون ﯾك اتاق با اﯾن پالت رنگی سادگی را رعاﯾت كنيد. سادگی و بی پيراﯾگی از خصوصيات بارز اﯾن گروه رنگی است.

اگر می خواهید طراحی دکوراسیون داخلی اتاق از خانه ھای ژاپنی الھام بگيرﯾد كه ویژگی اصلی آنها سادگی است و در گوشه و كنار خانه اشيایی زﯾبا برای جلب نظر بيننده به چشم می خورد مانند ﯾک مجموعه گلدان و ﯾا مجموعه ای از ظروف چينی ظرﯾف كه به كانون توجه تبدﯾل شده اند. اگرچه اﯾن سبک در غرب ﯾكی از مدرن ترﯾن سبك ھای دكوراسيونی است، اما از گذشته ھای دور در ممالك شرقی آشنا و متداول بوده است.

طراحان سبک فنگ شویی معتقد هستند در چنين فضاھایی انرژی آزادانه جرﯾان می ﯾابد و موجب ﯾک زندگی خلاق تر و رضاﯾت بخش تر می شود.

این گروه از رنگ ها ضمن تنوع چشمگير از ھماھنگی و تناسب وﯾژه ای نيز برخوردار هستند. چنانكه می توان بدون نگرانی از ناھماھنگی، تعداد زﯾادی از رنگ ھای اﯾن مجموعه را در ﯾك فضا مورد استفاده قرار داد. اﯾن پالت رنگی بھترﯾن نما را در ﯾك فضای بزرگ با نور طبيعی فراوان خواھد ﯾافت. برای جذابيت بخشيدن به چنين مجموعه ای به دنبال اشياﯾی با سطوح گوناگون نرم، سخت، براق و مات باشيد. اﯾن سطوح را می توان در اشيای مختلف ﯾافت. مانند ﯾك قطعه آﯾنه كه به دﯾوار بالای شومينه نصب شده باشد و ﯾا ﯾك روكش مبل ﯾا كوسن از جنس خز، كوزه ھای سفالی و مجسمه ھای چوبی.

در گوشه و كنار اتاقی كه با رنگ ھای طبيعی رنگ آميزی شده است، به اشياﯾی با ﯾك رنگ قوی و پرماﯾه نياز دارﯾم تا بر ساﯾر رنگ ھا غلبه ﯾابد. بھترﯾن رنگ برای اﯾن منظور قھوه ای شكلاتی است كه آكسانی اﯾده آل برای اﯾن مجموعه است و ضمن آنكه از قدرت كافی بھره مند است، با ساﯾر رنگ ھای اﯾن مجموعه نيز ھمخوان و ھماھنگ است. قھوه ای را می توان به ھر ميزان در مجموعه رنگ ھای طبيعی به كار برد. انواع سفيد از سفيدھاﯾی با ته ماﯾه آبی گرفته تا صورتی، زرد ﯾا خاكستری به خوبی در اﯾن گروه جای می گيرند، جز سفيد خالص و درخشان كه باﯾد با دقت بيشتری در اﯾن مجموعه مورد استفاده قرار گيرد.

خاكستری نزد بسياری از مردم رنگ خوب و جذابی نيست و رنگ سرد و كسل كننده ای به نظر می رسد. اما از آنجا كه در طبيعت به وفور ﯾافت می شود، می تواند در گروه رنگ ھای طبيعی زﯾبا جلوه بکند. البته نباید توانایی تركيب بالای آن را فراموش کنیم. اﯾن رنگ می تواند تم مناسبی برای ھر رنگ دﯾگر باشد.

یک نکته مهم اینکه رنگ خاكستری بهتر است در اتاق ھایی كه از نور طبيعی فراوان برخوردار هستند، استفاده قرار بگيرد، در غير اﯾن صورت سر و كسل كننده جلوه می کند. البته در اتاق ھای با نور كم باﯾد اﯾن كاستی با ميزان فراوانی از نور مصنوعی جبران شود.

رنگ كرم، یکی از محبوب ترین و گرم ترﯾن رنگ در گروه رنگ ھای طبيعی است. این رنگ قابلیت ترکیب با رنگ ھای گوناگون را دارد و می توان با ھر رنگی به كار برد. رنگ كرم نمایی باشكوه به فضا می بخشد كه كمتر رنگی قادر به اﯾجاد خواهد بود. همچنین رنگ بنفش بادنجانی و قھوه ای شكلاتی آكسان ھای مناسب برای دكوراسيونی بر مبنای رنگ كرم ھستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.