خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

استفاده از رنگ ھای طبیعی در دکوراسیون

آشپزخانه کم نور

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: خیلی از مردم رنگ ھایی مثل صدف، شیر، نان و سنگ ھا را رنگ ھای واقعی و طبیعی نمی دانند. اما واقعیت امر این است که این رنگها نیز ارزشی برابر با دﯾگر رنگ ھای شناخته شده مانند قرمز و سبز دارند و از تاثیرگذاری خوبی برخوردار ھستند.

حتما دقت کرده اید که رنگ ھای طبیعی، اشیایی مانند نان برشته، مرمر و گندمزارھای زرین در خاطر ما زنده می کنند. در مجموعه رنگ ھای طبیعی بافت نیز به اندازه رنگ اھمیت دارد.

 

برای اینکه مثال ساده ای بیاوریم پیشنهاد می کنیم سطح زبر و بافت درشت گونی را با سطح صیقلی و پرداخت شده ﯾک قطعه مرمر مقاﯾسه کنید. در اﯾن مجموعه رنگی از تفاوت میان بافت ھا نیز ھمپای گوناگونی رنگ ھا بھره گرفته می شود. اﯾن رنگ ھا در فضای خانه آرامش و صفا خلق می کنند.

معمولا رنگ ھای طبیعی در اتاق ھایی که از نور خوبی برخوردارند، نماﯾی اﯾده آل پیدا می کنند. رنگ ھای ملاﯾم و کرم در کنار انواع مختلف چوب می توانند ھماھنگ و آرامش بخش از اﯾن مجموعه را به نماﯾش بگذارند که در گوشه و کنار با رنگ ھای پرماﯾه تر اﯾن گروه آراسته شده است.

استفاده و ترکیب رنگ ھای طبیعی ممکن است ساده تر از ساﯾر گروه ھای رنگی به نظر برسد، اما به کارگیری توام با موفقیت آن شاﯾد بیش از ھر گروه دﯾگری از رنگ ھا نیاز به مھارت داشته باشد. کلید رمز استفاده موفق از اﯾن پالت رنگی ترکیب صحیح رنگ ھا و بافت ھای گوناگون در کنار ھم است. از آنجا که رنگ ھای طبیعی اغلب ملاﯾم و خاموش ھستند از میزان تاثیر کافی بر بیننده برخوردار نیستند و از اﯾن رو باﯾد به بعد دوم سطح ﯾعنی بافت متوسل شوﯾم. در اﯾنجا بافت سطوح حتی بیش از رنگ آنھا نقش دارد.

در طراحی دکوراسیون اتاقی با مجموعه رنگی طبیعی می توانید از بافت ھای گوناگون خز، کتان، ابرﯾشم، سنگ و شاخه ھای خشک بھره بگیرﯾد. برای دستیابی به ﯾک ترکیب موفق از بافت ھاﯾی با تفاوت و کنتراست چشمگیر استفاده کنید، مانند پارچه ھای مخمل در کنار سطوح شیشه ای ﯾا فلزی. در طراحی دکوراسیون ﯾک اتاق با اﯾن پالت رنگی سادگی را رعاﯾت کنید. سادگی و بی پیراﯾگی از خصوصیات بارز اﯾن گروه رنگی است.

اگر می خواهید طراحی دکوراسیون داخلی اتاق از خانه ھای ژاپنی الھام بگیرﯾد که ویژگی اصلی آنها سادگی است و در گوشه و کنار خانه اشیایی زﯾبا برای جلب نظر بیننده به چشم می خورد مانند ﯾک مجموعه گلدان و ﯾا مجموعه ای از ظروف چینی ظرﯾف که به کانون توجه تبدﯾل شده اند. اگرچه اﯾن سبک در غرب ﯾکی از مدرن ترﯾن سبک ھای دکوراسیونی است، اما از گذشته ھای دور در ممالک شرقی آشنا و متداول بوده است.

طراحان سبک فنگ شویی معتقد هستند در چنین فضاھایی انرژی آزادانه جرﯾان می ﯾابد و موجب ﯾک زندگی خلاق تر و رضاﯾت بخش تر می شود.

 

این گروه از رنگ ها ضمن تنوع چشمگیر از ھماھنگی و تناسب وﯾژه ای نیز برخوردار هستند. چنانکه می توان بدون نگرانی از ناھماھنگی، تعداد زﯾادی از رنگ ھای اﯾن مجموعه را در ﯾک فضا مورد استفاده قرار داد. اﯾن پالت رنگی بھترﯾن نما را در ﯾک فضای بزرگ با نور طبیعی فراوان خواھد ﯾافت. برای جذابیت بخشیدن به چنین مجموعه ای به دنبال اشیاﯾی با سطوح گوناگون نرم، سخت، براق و مات باشید. اﯾن سطوح را می توان در اشیای مختلف ﯾافت. مانند ﯾک قطعه آﯾنه که به دﯾوار بالای شومینه نصب شده باشد و ﯾا ﯾک روکش مبل ﯾا کوسن از جنس خز، کوزه ھای سفالی و مجسمه ھای چوبی.

در گوشه و کنار اتاقی که با رنگ ھای طبیعی رنگ آمیزی شده است، به اشیاﯾی با ﯾک رنگ قوی و پرماﯾه نیاز دارﯾم تا بر ساﯾر رنگ ھا غلبه ﯾابد. بھترﯾن رنگ برای اﯾن منظور قھوه ای شکلاتی است که آکسانی اﯾده آل برای اﯾن مجموعه است و ضمن آنکه از قدرت کافی بھره مند است، با ساﯾر رنگ ھای اﯾن مجموعه نیز ھمخوان و ھماھنگ است. قھوه ای را می توان به ھر میزان در مجموعه رنگ ھای طبیعی به کار برد. انواع سفید از سفیدھاﯾی با ته ماﯾه آبی گرفته تا صورتی، زرد ﯾا خاکستری به خوبی در اﯾن گروه جای می گیرند، جز سفید خالص و درخشان که باﯾد با دقت بیشتری در اﯾن مجموعه مورد استفاده قرار گیرد.

خاکستری نزد بسیاری از مردم رنگ خوب و جذابی نیست و رنگ سرد و کسل کننده ای به نظر می رسد. اما از آنجا که در طبیعت به وفور ﯾافت می شود، می تواند در گروه رنگ ھای طبیعی زﯾبا جلوه بکند. البته نباید توانایی ترکیب بالای آن را فراموش کنیم. اﯾن رنگ می تواند تم مناسبی برای ھر رنگ دﯾگر باشد.

یک نکته مهم اینکه رنگ خاکستری بهتر است در اتاق ھایی که از نور طبیعی فراوان برخوردار هستند، استفاده قرار بگیرد، در غیر اﯾن صورت سر و کسل کننده جلوه می کند. البته در اتاق ھای با نور کم باﯾد اﯾن کاستی با میزان فراوانی از نور مصنوعی جبران شود.

رنگ کرم، یکی از محبوب ترین و گرم ترﯾن رنگ در گروه رنگ ھای طبیعی است. این رنگ قابلیت ترکیب با رنگ ھای گوناگون را دارد و می توان با ھر رنگی به کار برد. رنگ کرم نمایی باشکوه به فضا می بخشد که کمتر رنگی قادر به اﯾجاد خواهد بود. همچنین رنگ بنفش بادنجانی و قھوه ای شکلاتی آکسان ھای مناسب برای دکوراسیونی بر مبنای رنگ کرم ھستند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *