خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

استفاده از رنگ های پرمایه در دکوراسیون

Indian-modern-interior

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: شاید شما نیز شنیده باشید که برخی از دکوراتورها معتقد هستند در بین گروه های رنگی، رنگ های پرمایه از جمله کم ریسک ترین رنگها به حساب می آیند. و جذابیت آنها منحصر به زمان و مکان نیست.

به طور شگفت انگیزی این گروه از رنگ های کلاسیک قاطبه هر جریان رنگی را می شکنند و بیننده را متوجه خود می کنند.

به همین خاطر این رنگ ها را باید در میان  رنگ های غنی و پرماﯾه ﯾک باغ در فصلی از سال جست. سبز سدری، سبز آبی، آجری سفالی، بنفش بادمجانی و…

اگر بخواهیم تعریفی از این رنگ ها را داشته باشیم باید در مورد آنها گفت که این رنگ ھا، خاموش نیستند. و از جمله خواص آنها این است که محیطی چشم نواز، بی تکلف و بسیار راحت را ایجاد می کنند

و جالب تر اینکه رنگ ھای اﯾن گروه مانند رنگ ھای پاستلی به راحتی با ﯾکدﯾگر ترکیب شده و می توان رنگ ھای زیادی از این دسته رنگ ها را در جوار یکدیگر در دکوراسیون داخلی استفاده کرد.

البته فراموش نکنید که استفاده همزمان آنها کنار یکدیگر در صورتی امکان پذیر است که از ﯾک تنالیته رنگی برخوردار باشند.

در اﯾن دسته رنگ ها می توانید با آرامش خاطر موفقیت قرمزآجری را با زرد خردلی ﯾا سبز سدری را با سبزآبی و ﯾا صورتی چرک را با خاکستری روشن به کار بگیرﯾد.

توجه داشته باشید که اﯾن رنگ ھا نمای مدرنی را در ﯾک دکوراسیون اﯾجاد نخواهند کرد ولی ترکیبی فارغ از زمان و مد در محیط خلق می کنند که سال ھا می توانید آنها را حفظ کنید و مدت ھا در نظر شما زﯾبا و دلنشین جلوه خواھند کرد.

رنگ ھای پرماﯾه را می توان به نوعی رنگ ھای سنتی نیز دانست که به کلی از جلوه مدرن رنگ ھای پاستلی جدا ھستند. اﯾن رنگ ھا نمای قدﯾمی و سالخورده ساختمان ھای باستانی را در خاطر زنده خواهند کرد.

از جمله امتیازات دیگر اﯾن رنگ ها اﯾن است که برخلاف ساﯾر گروه ھای رنگی نیاز مبرم به وجود نور زیاد ندارند زیرا غنا و عمق اﯾن رنگ ھا موجب شده است که حتی در تاریکی مطلق نیز زیبایی خود را حفظ نمایند.

به همین خاطر اتاق ھاﯾی که با اﯾن خانواده رنگی، آغشته می شوند در ھمه طول سال و شاید بدون اغراق بتوان گفت در روزھای خاکستری فصل زمستان نیز زﯾبا و دلنشین هستند.

البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که نور کافی در فضا باعث می شود از درخشندگی و جلوه بیشتری برخوردار باشد. به وﯾژه استفاده از نورھای غیرمستقیم مصنوعی مانند نور چراغ ھای دﯾواری ﯾا آباژور، جذابیت این رنگ ها را بیشتر می کنند.

در زمان استفاده از رنگ ھای اﯾن دسته از رنگ ها باید توجه داشت که این رنگ ها به آسانی با رنگ های دیگر تعامل پیدا نمی کنند و به همین خاطر اگر به تمایل دارید که  کنتراستی در فضا ایجاد شود از تفاوت میان بافت ها برای این منظور کمک بگیرید. و با به کارگیری بافت ھای مختلفی چون ابرﯾشم، حصیر، مخمل، چوب و سنگ کنتراست مد نظر خود را به وجود بیاورید.

همچنین از سطوح طرحدار نیز می توان در اﯾن ترکیب ھا بهره برد. ولی باید دقت کنید که طرح در فضا غلبه نکند.

به طور مثال انواع قرمز ها و بنفش ھا در این گروه از رنگ جایگاه خاصی دارند. و به کارگیری از وسایل و اشیاء صناﯾع دستی سنتی بر زﯾباﯾی و غنای دکوراسیون خواهد افزود.

انواع گلیم، دستباف ھای حصیری و ﯾا پارچه ھای سوزن دوزی که شامل رنگ ھای اﯾن مجموعه ھستند و ھمچنین ظروف سفالین آراﯾه ھای اﯾده آل برای چنین دکوراسیونی ھستند. خانواده سبز در اﯾن گروه متشکل از سبزھای ملاﯾمی است که عاری از تندی سبزھای زنده ھستند و از اﯾن رو بیشتر احساس آرامش را به بیننده القا می کنند. رنگ ھای زرد اﯾن مجموعه نیز فضاﯾی گرم و صمیمی در اتاق خلق می کنند.

از انواع بافت ھای طبیعی مانند کفپوش ھای چوبی، دﯾوارھای آجری و انواع سفال در کنار این گروه رنگ های پرمایه نیز می توان استفاده کرد.

این اقدام  پس زمینه مناسبی برای اﯾن رنگ ھا به حساب می آیند. به وﯾژه مبلمانی از چوب تیره که بھترﯾن انتخاب برای دکوراسیون مزﯾن به اﯾن مجموعه رنگی است. شیشه و فلز از جمله سطوح ناھماھنگ با اﯾن گروه رنگی ھستند.

اشیای قدﯾمی و آنتیک را به خوبی می توان در چنین دکوراسیونی به کار گرفت. اﯾن حس قدﯾمی بودن و سالخوردگی را می توان از وﯾژگی ھای خاص اﯾن پالت رنگی برشمرد. از اﯾن رو بھتر است از به کار بردن اشیا و وساﯾل مدرن در دکوراسیونی که با اﯾن گروه رنگی آراسته شده است پرهیز کنیم.

به طور مثال استفاده از پرده ھای پارچه ای برای پوشش پنجره ھا در چنین مجموعه ای به مراتب بھتر از استفاده از انواع ساﯾبان است. پرده ھای والان دار مخمل ﯾا کتان با چوب پرده ای چوبی برای اﯾن منظور انتخاب مناسبی هستند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *