نوشته هایی با برچسب "کف پوش حمام"

خطرهایی که در حمام ما را تهدید می کند!


هشتاد درصد حوادث خطرناک در خانه اتفاق می افتد که بخش عظیمی از آن نیز مربوط به رعاﯾت نکردن نکات اﯾمنی در حمام است. آب و وساﯾل برقی در کنار ھم خطر آفرﯾن هستند. از سوی دﯾگر، وجود کف پوش نامناسب تا حد زﯾادی احتمال سر...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه