نوشته هایی با برچسب "قيمت خاتم کاری"

چگونگی اجرای دکوراسیون سنتی!


دکوراسیون رامسین: در مورد دکوراسیون سنتی وقتی صحبتی به میان می آید، فضای شلوغی پر از دﯾوارکوب ھای قدﯾمی، گليم ھا و چراغ  نفتی و ھزار خرد و رﯾز سنتی در ذهن ما مجسم می شود. اما آﯾا اﯾن فضای درھم از چيدمان سنتی اﯾرانی...

ادامه بیشتر ...