نوشته هایی با برچسب "قرن بیستم"

قرن بیستم و سبک دکوراسیون مدرن!


طراحی دکوراسیون رامسین:  تغییرات حاصل در قرن بیستم در سراسر جھان به دنبال دو جنگ جھانی و پیشرفت ھای چشمگیر در تکنولوژی طی اﯾن قرن آھنگ زندگی را سرعت بخشید. حدود دوﯾست سال پیش ده ھا سال طول می کشید تا ﯾک سبک...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه