نوشته هایی با برچسب "فضای خانه"

روانشناسی رنگها در فضای خانه | آموزش روانشناسی رنگ ها در دکوراسیون


روانشناسی رنگها در فضای خانه   دکوراسیون رامسین: توجه به این نکته که هر رنگی در ذهن و روح افراد تاثیر متفاوت و مختلفی دارد از اهمیت زیادی در اجرای دکوراسیون داخلی برخوردار است. اما در مجموع شناخت رنگ و تاثیر...

ادامه بیشتر ...

چگونه فضای خانه را بزرگتر نشان دهیم


دکوراسیون داخلی رامسین: خیلی از افراد با توجه به شرایط زندگی امروزی ممکن است در خانه ھای کوچکی زندگی کنند. به همین دلیل استفاده از کوچک ترین و به ظاھر بدون استفاده ترین نقاط در خانه  اهمیت زیادی دارد. در این مطلب سعی...

ادامه بیشتر ...

ایجاد حس طراوت و شادابی در فضای خانه!


دکوراسیون داخلی رامسین: هر یک از ما زمانی که به طبیعت می رویم بابت حس طراوت و شادابی این فضا به خودی خود در روحیه تاثیر می گذارد. یکی از بزرگترین آرزوهای هر فردی ساختن محیطی سر سبز است. شاید به همین خاطر است که همه ما در...

ادامه بیشتر ...

فضای خانه را از وسایل اضافه سبک کنیم!


دکوراسیون داخلی رامسین: چرا باید گوشه اتاق شما مملو از کاغذ های باطله باشد؟ نامه، قبوض آب ، برق، تلفن و انواع و اقسام روزنامه ھا و مجلات و ... خیلی از افراد اﯾن وضعیت را در اتاق نشیمن خود دارند. جاﯾی نزدﯾک تلوﯾزﯾون که...

ادامه بیشتر ...

تاثیر نورپردازی و رنگ آمیزی بر فضای داخلی


دکوراسیون داخلی رامسین: همه تلاش ما بر اﯾن است که فضایی آرام و امن داشته باشیم تا به ھنگام استراحت در خانه، انرژی از دست رفته را جاﯾگزﯾن کنیم. با آگاھی از شیوه استفاده از انواع مبلمان، رنگ، طرح و بافت می توانیم خانه را...

ادامه بیشتر ...

از فضای خانه به بهترین شکل استفاده کنیم!


طراحی دکوراسیون رامسین: اگر در شھرھای بزرگ زندگی کنیم و شاغل نیز باشیم، در اﯾن حالت مجبور هستیم برای رسیدن از محل کار تا خانه ساعت ھا ترافیک و مسافت را تحمل کنیم. اﯾن ساعت ھای کوتاه در خانه بودن ما را غافل کرده از اﯾن...

ادامه بیشتر ...

استفاده از نور طبیعی در فضای خانه!


طراحی دکوراسیون رامسین: میزان بھره مندی ﯾک فضا از نور طبیعی از جمله مھم ترﯾن مواردی است که در انتخاب مکان می باﯾست مورد توجه قرار گیرد. اگرچه اﯾن روزھا با وجود تنوع موجود در تولید منابع نورزای مصنوعی نور کافی برای...

ادامه بیشتر ...

تاثیر پنجره در طراحی دکوراسیون منزل


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: آیا می دانید که فنگ شوﯾی در مورد چشم انداز پنجره ھا چه گفته است؟ چشم انداز خوبی که توسط پنجره در هر خانه ای ایجاد می شود نه تنھا ارزش خانه دو چندان می کند، بلکه یک حس خوب برای افرادی که...

ادامه بیشتر ...

مدیریت فضای خانه و بهینه کردن آن!


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: در بیشتر خانه ها جدا از فضاھای معمولی مانند کابینت ھای آشپزخانه و کمدھای دﯾواری، فضاھای دیگر نیز وجود دارد که بدون آنکه نمای اصلی خانه به هم بخورد می توان وسایلی مختلفی را در آن جای...

ادامه بیشتر ...

چطور می توانیم فضای خانه را شاد کنیم؟


دکوراسیون رامسین: پیشنهاد می کنیم کوسن ھای رنگارنگی تهیه کرده و آنها را با گل و روبان تزئين کنيد. اﯾن کوسن مخصوص زمانی است که شما و بقيه تلوﯾزﯾون نگاه می کنيد ﯾا برای نوشيدن چای دور ھم جمع می شوﯾد.  پیشنهاد دیگر ما...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه